r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 maart 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

86

Deadline

***I

point

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

Verslag:  Silvia Costa (A8-0156/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

85

Deadline

***I

point

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Verslag:  Milan Zver (A8-0111/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

94

Deadline

***I

point

Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

Verslag:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

132

Deadline

***I

vote

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

144

 

***I

vote

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Verslag:  Michel Dantin (A8-0288/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Maandag 22 oktober 2018

96

Deadline

***I

vote

Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures

Verslag:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commissie juridische zaken

25

Deadline

***I

vote

Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissie juridische zaken

86

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

Verslag:  Silvia Costa (A8-0156/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

85

Deadline

***I

vote

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Verslag:  Milan Zver (A8-0111/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

94

Deadline

***I

vote

Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

Verslag:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

105

Deadline

 

vote

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement

Verslag:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020

[2019/2003(BUD)]

Begrotingscommissie

151

Deadline

 

vote

Noodsituatie in Venezuela

Ontwerpresoluties

[2019/2628(RSP)]

RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

Debat: Dinsdag 12 maart 2019

117

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

[2018/2965(RSP)]

B8-0230/2019

169

Deadline

 

vote

Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal

Ontwerpresoluties

[2019/2670(RSP)]

B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

20

Deadline

 

vote

Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

[2018/2237(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 16:00   Debatten      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

171

     

-

G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven