r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 maart 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 12:20   Debatten      

 

10

   

point

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2018/2977(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Mobiliteitspakket

113

 

***I

 

-

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer

Verslag:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

114

 

***I

 

-

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen

Verslag:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

115

 

***I

 

-

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

Verslag:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

134

 

***I

vote

Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

[2019/0027(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

149

 

*

vote

Algemene regeling inzake accijns

Verslag:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

[2018/0176(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

136

 

*

vote

Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen

Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen

[2018/0417(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling

80

Deadline

***I

vote

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Verslag:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

[2018/0243(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

87

Deadline

***I

vote

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

[2018/0247(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 17:00   Debatten      

 

90

Deadline

***I

point

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Verslag:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

45

Deadline

***I

point

EU-bemestingsproducten

Verslag:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

143

 

***I

vote

Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen

Verslag:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

155

 

***I

vote

Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)

Verslag:  Ashley Fox (A8-0364/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

158

 

***I

vote

Markten voor financiële instrumenten

Verslag:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

112

Deadline

***I

vote

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

101

Deadline

***I

vote

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Dinsdag 2 oktober 2018

90

Deadline

***I

vote

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Verslag:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Maandag 22 oktober 2018

45

Deadline

***I

vote

EU-bemestingsproducten

Verslag:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Maandag 23 oktober 2017

131

Deadline

***I

vote

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Verslag:  Laura Agea (A8-0382/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

135

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

146

 

***I

vote

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

Verslag:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken

Debat: Dinsdag 4 juli 2017

156

 

***I

vote

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

Debat: Woensdag 13 februari 2019

142

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

[2018/2994(DEA)]

B8-0215/2019

141

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie

[2018/2996(DEA)]

B8-0214/2019

159

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)

[2019/2603(RSP)]

B8-0216/2019

160

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

[2019/2604(RSP)]

B8-0217/2019

161

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)

[2019/2605(RSP)]

B8-0218/2019

167

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

[2019/2606(RSP)]

B8-0219/2019

162

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide

[2019/2654(RSP)]

B8-0221/2019

116

Deadline

 

vote

Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Verslag:  Brando Benifei (A8-0077/2019)

Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)

[2018/2160(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)      

 

132

Deadline

***I

point

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

105

Deadline

 

point

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement

Verslag:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020

[2019/2003(BUD)]

Begrotingscommissie

144

 

***I

point

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Verslag:  Michel Dantin (A8-0288/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

     

point

Gecombineerde behandeling - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen

153

Deadline

***I

 

-

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie

Verslag:  Nuno Melo (A8-0348/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

De stemming zal tijdens de vergaderperiode van april II worden gehouden

154

Deadline

***I

 

-

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa

Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

De stemming zal tijdens de vergaderperiode van april II worden gehouden

96

Deadline

***I

point

Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures

Verslag:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commissie juridische zaken

25

Deadline

***I

point

Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissie juridische zaken

20

Deadline

 

point

Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

[2018/2237(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven