r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 maart 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 12:20   Debatten      

 

35

Deadline

***I

point

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

[2016/0280(COD)]

Commissie juridische zaken

112

Deadline

***I

point

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

De stemming vindt op woensdag plaats.

     

point

Gecombineerde behandeling - Levering van digitale inhoud en onlineverkoop van goederen

83

Deadline

***I

 

-

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

Verslag:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

[2015/0287(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie juridische zaken

82

Deadline

***I

 

-

Overeenkomsten voor de verkoop van goederen

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

[2015/0288(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

163

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

Verslag:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

[2018/2277(IMM)]

Commissie juridische zaken

107

 

***I

vote

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Verslag:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG

[2018/0089(COD)]

Commissie juridische zaken

97

 

***

vote

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië)

Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[2018/0080(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

50

   

vote

Brede overeenkomst EU-Oezbekistan

Verslag:  David McAllister (A8-0149/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan

[2018/2236(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

140

Deadline

***I

vote

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

Verslag:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

[2018/0332(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

42

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0380(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

14

Deadline

***I

vote

Interne markt voor elektriciteit

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0379(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

26

Deadline

***I

vote

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Verslag:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

[2016/0378(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

43

Deadline

***I

vote

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

Verslag:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

[2016/0377(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

133

Deadline

***I

vote

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Verslag:  Michał Boni (A8-0086/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

35

Deadline

***I

vote

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

[2016/0280(COD)]

Commissie juridische zaken

83

Deadline

***I

vote

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

Verslag:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

[2015/0287(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie juridische zaken

82

Deadline

***I

vote

Overeenkomsten voor de verkoop van goederen

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

[2015/0288(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

67

Deadline

***I

vote

Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

Verslag:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

[2018/0069(COD)]

Commissie visserij

103

Deadline

***I

vote

Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het

gebied van milieubeleid

Verslag:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad

[2018/0205(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

130

Deadline

***I

vote

Speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines

Verslag:  Karima Delli (A8-0042/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

[2018/0130(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

92

Deadline

***I

vote

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

Verslag:  Neena Gill (A8-0483/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

[2018/0180(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

111

 

***I

vote

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

[2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

Debat: Dinsdag 15 januari 2019

148

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

[2018/2899(RSP)]

B8-0212/2019

Debat: Donderdag 14 maart 2019

39

Deadline

 

vote

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Verslag:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

[2018/2121(INI)]

Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

71

Deadline

 

vote

Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland

Verslag:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat

[2018/2262(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 108

15:00 - 17:00   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Kwijting 2017 (53 verslagen)

15

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

[2018/2166(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

32

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2219(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

34

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF

Verslag:  Marco Valli (A8-0107/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2177(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

60

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement

Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement

[2018/2167(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

24

     

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

33

     

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie

[2018/2169(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

31

     

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer

Verslag: (A8-0097/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer

[2018/2171(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

21

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

[2018/2172(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

74

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's

[2018/2173(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

28

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

[2018/2176(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

13

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman

[2018/2174(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

57

     

-

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

[2018/2175(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

64

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle

[2018/2210(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

38

     

-

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2205(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

54

     

-

Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2206(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

76

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2184(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

29

     

-

Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2178(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

73

     

-

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2194(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

12

     

-

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2189(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

41

     

-

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

59

     

-

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2202(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

70

     

-

Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2191(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

16

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2198(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

47

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2182(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

52

     

-

Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2197(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

69

     

-

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2190(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

49

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2201(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

55

     

-

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2203(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

62

     

-

Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2207(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

27

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2185(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

23

     

-

Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2181(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

77

     

-

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2188(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

75

     

-

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2192(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

18

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2193(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

17

     

-

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2204(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

68

     

-

Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2187(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

56

     

-

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2209(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

58

     

-

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2183(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

40

     

-

Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2199(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

72

     

-

Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2179(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

66

     

-

Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2186(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

53

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2200(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

30

     

-

Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2180(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

36

Deadline

   

-

Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2195(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

78

     

-

Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2196(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

79

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2214(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

63

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2213(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

51

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2218(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

65

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2216(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

48

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2215(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

46

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2211(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

44

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2212(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

22

     

-

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2217(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

17:00 - 18:15   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op woensdag)      

 

15

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

[2018/2166(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

32

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2219(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

34

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF

Verslag:  Marco Valli (A8-0107/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2177(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

60

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement

Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement

[2018/2167(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

24

   

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

33

   

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie

[2018/2169(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

31

   

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer

Verslag: (A8-0097/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer

[2018/2171(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

21

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

[2018/2172(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

74

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's

[2018/2173(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

28

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

[2018/2176(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

13

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman

[2018/2174(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

57

   

vote

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

[2018/2175(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

64

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle

[2018/2210(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

38

   

vote

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2205(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

54

   

vote

Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2206(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

76

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2184(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

29

   

vote

Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2178(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

73

   

vote

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2194(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

12

   

vote

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2189(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

41

   

vote

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

59

   

vote

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2202(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

70

   

vote

Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2191(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

16

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2198(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

47

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2182(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

52

   

vote

Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2197(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

69

   

vote

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2190(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

49

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2201(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

55

   

vote

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2203(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

62

   

vote

Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2207(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

27

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2185(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

23

   

vote

Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2181(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

77

   

vote

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2188(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

75

   

vote

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2192(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

18

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2193(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

17

   

vote

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2204(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

68

   

vote

Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2187(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

56

   

vote

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2209(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

58

   

vote

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2183(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

40

   

vote

Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2199(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

72

   

vote

Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2179(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

66

   

vote

Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2186(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

53

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2200(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

30

   

vote

Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2180(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

36

Deadline

 

vote

Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2195(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

78

   

vote

Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2196(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

79

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2214(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

63

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2213(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

51

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2218(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

65

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2216(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

48

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2215(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

46

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2211(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

44

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2212(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

22

   

vote

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2217(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

18:15 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)      

 

101

Deadline

***I

point

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

80

Deadline

***I

point

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Verslag:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

[2018/0243(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

87

Deadline

***I

point

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

[2018/0247(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

168

   

point

Situatie in Algerije

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2627(RSP)]

170

   

point

Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2671(RSP)]

116

Deadline

 

point

Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Verslag:  Brando Benifei (A8-0077/2019)

Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)

[2018/2160(INI)]

Commissie buitenlandse zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven