r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 maart 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

50

Deadline

 

point

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Verslag:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Verslag over het jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

[2018/2279(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

20

   

point

Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)

Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012

[2018/2107(INI)]

Commissie internationale handel

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

136

Deadline

   

-

Mensenrechtensituatie in Kazachstan

[2019/2610(RSP)]

RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019

137

Deadline

   

-

Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten

[2019/2611(RSP)]

RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019

150

Deadline

   

-

Mensenrechtensituatie in Guatemala

[2019/2618(RSP)]

RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

111

 

*

vote

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)]

Commissie juridische zaken

Debat: Woensdag 17 januari 2018

20

   

vote

Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)

Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012

[2018/2107(INI)]

Commissie internationale handel

74

Deadline

***I

vote

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

54

Deadline

***I

vote

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Verslag:  Markus Pieper (A8-0125/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

49

Deadline

 

vote

Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III

Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie

[2019/2001(BUD)]

Begrotingscommissie

146

Deadline

 

vote

Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken

Ontwerpresoluties

[2019/2614(RSP)]

RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

116

   

vote

Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

142

 

*

vote

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

143

 

*

vote

Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Verslag over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

123

Deadline

 

vote

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen

Ontwerpresoluties

[2019/2580(RSP)]

RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

138

Deadline

 

vote

Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn

Ontwerpresoluties

[2019/2612(RSP)]

B8-0176/2019

125

Deadline

 

vote

Klimaatverandering

Ontwerpresoluties

[2019/2582(RSP)]

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

141

Deadline

 

vote

Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresoluties

[2019/2537(RSP)]

B8-0163/2019

115

Deadline

 

vote

Instelling van het Europees Monetair Fonds

Interimverslag:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

[2017/0333R(APP)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

147

Deadline

 

vote

Situatie in Nicaragua

Ontwerpresoluties

[2019/2615(RSP)]

RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019

50

Deadline

 

vote

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Verslag:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Verslag over het jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

[2018/2279(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

15:00 - 16:00   Debatten      

 

148

   

point

Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur

Mondelinge vraag - [2019/2616(RSP)]

         

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)

Commissie

Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur

149

Deadline

 

point

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

Mondelinge vraag - [2018/2899(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

         

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven