r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M. (Michel) Barnier e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

125

Deadline

 

point

Klimaatverandering

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2582(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

De stemming vindt op donderdag plaats

41

   

point

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2976(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

65

 

***I

vote

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk

Verslag:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Commissie internationale handel

68

 

***I

vote

Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

104

 

***I

vote

Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

66

 

***I

vote

Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

32

 

***

vote

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan

Aanbeveling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

33

Deadline

 

vote

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[2015/0302M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

108

 

***

vote

Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Aanbeveling:  Monica Macovei (A8-0081/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

23

   

vote

Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

[2018/2116(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

13

Deadline

***I

vote

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 13 september 2017

99

Deadline

***I

vote

Visuminformatiesysteem

Verslag:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

70

Deadline

***I

vote

Fonds voor asiel en migratie

Verslag:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

71

Deadline

***I

vote

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

69

Deadline

***I

vote

Fonds voor interne veiligheid

Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

42

Deadline

***I

vote

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 28 februari 2018

59

Deadline

***I

vote

Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Commissie juridische zaken

105

Deadline

***I

vote

Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

64

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

67

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Pavel Telička (A8-0062/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

93

Deadline

***I

vote

Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Verslag:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Commissie visserij

(nog niet goedgekeurd)

94

Deadline

***I

vote

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

Verslag:

[2019/0010(COD)]

Commissie visserij

(nog niet goedgekeurd)

134

Deadline

***I

vote

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

Verslag:  Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

(nog niet goedgekeurd)

80

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

[2018/2792(RSP)]

B8-0156/2019

Debat: Donderdag 14 februari 2019

117

Deadline

 

vote

Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

[2018/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

31

Deadline

 

vote

Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

[2018/2246(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

15:00 - 17:00   Debatten      

 

141

Deadline

 

point

Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS

Verklaring van de Commissie

[2019/2537(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid

139

Deadline

   

-

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2119(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

140

Deadline

   

-

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Marian Harkin (A8-0162/2019)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2120(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

133

Deadline

***I

vote

Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

51

Deadline

***I

vote

Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie

Verslag:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

112

Deadline

***I

vote

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie

Verslag:  Karima Delli (A8-0009/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

52

Deadline

***I

vote

Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval

Verslag:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

102

Deadline

***I

vote

Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

53

Deadline

***I

vote

Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten

Verslag:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

131

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin

[2019/2520(RPS)]

B8-0138/2019

127

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3)

[2019/2551(RSP)]

B8-0141/2019

128

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9)

[2019/2552(RSP)]

B8-0140/2019

129

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

[2019/2553(RSP)]

B8-0142/2019

130

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid

[2019/2541(RSP)]

B8-0139/2019

16

Deadline

 

vote

Verslag 2018 over Turkije

Verslag:  Kati Piri (A8-0091/2019)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije

[2018/2150(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

139

Deadline

 

vote

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2119(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

140

Deadline

 

vote

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Marian Harkin (A8-0162/2019)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2120(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)      

 

74

Deadline

***I

point

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

115

Deadline

 

point

Instelling van het Europees Monetair Fonds

Interimverslag:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

[2017/0333R(APP)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

54

Deadline

***I

point

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Verslag:  Markus Pieper (A8-0125/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

49

Deadline

 

point

Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III

Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie

[2019/2001(BUD)]

Begrotingscommissie

147

Deadline

 

point

Situatie in Nicaragua

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2615(RSP)]

111

 

*

point

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)]

Commissie juridische zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven