r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2019 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

125

   

point

Klimaatverandering

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2582(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

41

   

point

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2976(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

23

   

vote

Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

Verslag:  Hilde Vautmans

[2018/2116(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 04/03

Artikel 113 van het Reglement

116

   

vote

Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag:  Roberto Gualtieri

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 26/02

17

Deadline indien gevraagd

 

vote

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan

Interimverslag:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Tussentijds verslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds

[1998/0031R(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

108

 

***

vote

Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Aanbeveling:  Monica Macovei

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

42

Deadline

***I

vote

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 28 februari 2018

59

Deadline

***I

vote

Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Commissie juridische zaken

65

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk

Verslag:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Commissie internationale handel

68

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

89

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Claude Moraes (A8-0047/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

93

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

***I

vote

Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Verslag:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Commissie visserij

(nog niet goedgekeurd)

94

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

***I

vote

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

Verslag:

[COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)]

Commissie visserij

(nog niet goedgekeurd)

104

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

***I

vote

Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Bogdan Andrzej Zdrojewski

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

(nog niet goedgekeurd)

105

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

***I

vote

Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Marian Harkin, Jean Lambert

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 26/02

64

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

67

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Pavel Telička (A8-0062/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

66

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

80

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

[2018/2792(RSP)]

Debat: Donderdag 14 februari 2019

6

   

vote

Teksten waarover het debat is gesloten

15:00 - 17:00   Debatten      

 

115

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

 

point

Instelling van het Europees Monetair Fonds

Interimverslag:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

[2017/0333R(APP)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 20/02

13

Deadline

***I

point

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

51

Deadline

***I

vote

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

112

Deadline

***I

vote

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Karima Delli (A8-0009/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

52

Deadline

***I

vote

Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval

Verslag:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

102

Deadline

***I

vote

Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

53

Deadline

***I

vote

Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten

Verslag:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18:00 - 23:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)      

 

74

Deadline

***I

point

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

54

Deadline

***I

point

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Verslag:  Markus Pieper (A8-0125/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

111

Deadline indien gevraagd

*

point

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)]

Commissie juridische zaken

99

Deadline

***I

point

Visuminformatiesysteem

Verslag:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

72

Deadline

***I

point

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

Verslag:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

[COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven