r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 maart 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker, C.M.F. (Carlos) Moedas, P. (Peter) Pellegrini e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 10:00   Debatten      

 
     

point

Stemmingen over verzoeken om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)

93

Deadline

***I

 

-

Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

 

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Commissie visserij

94

Deadline

***I

 

-

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

 

[2019/0010(COD)]

Commissie visserij

134

Deadline

***I

 

-

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

 

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

146

Deadline

 

point

Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2614(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

10:00 - 12:20   Debatten      

 

124

   

point

Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa

[2019/2515(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

135

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier

Verslag:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Commissie juridische zaken

144

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen

Verslag:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Commissie juridische zaken

145

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde

Verslag:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Commissie juridische zaken

101

   

vote

Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode

[2019/2545(RSO)]

B8-0147/2019

92

 

***I

vote

Elektronische informatie over goederenvervoer

Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer

[2018/0140(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

21

 

***

vote

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

Aanbeveling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272(NLE)]

Commissie internationale handel

10

   

vote

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)

Verslag:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272M(NLE)]

Commissie internationale handel

46

 

***

vote

Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Aanbeveling:  József Nagy (A8-0070/2019)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren

[2018/0238(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

103

 

***

vote

Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

Aanbeveling:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

[2018/0116(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

107

 

***

vote

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Francisco Assis (A8-0168/2019)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[2014/0327(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

30

 

***

vote

Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[2016/0121(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

17

   

vote

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan

Interimverslag:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Tussentijds verslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds

[1998/0031R(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

90

 

*

vote

Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

Verslag:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

[2018/0812(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

75

Deadline

***I

vote

Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad

[2016/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

76

Deadline

***I

vote

Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

62

Deadline

***I

vote

Het programma "Europees Solidariteitskorps"

Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

47

Deadline

***I

vote

De cyberbeveiligingsverordening van de EU

Verslag:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

[2017/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

72

Deadline

***I

vote

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

Verslag:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

[2018/0082(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

58

Deadline

***I

vote

Europees burgerinitiatief

Verslag:  György Schöpflin (A8-0226/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief

[2017/0220(COD)]

Commissie constitutionele zaken

57

Deadline

***I

vote

Invoer van cultuurgoederen

Verslag:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen

[2017/0158(COD)]

Commissie internationale handel

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 24 oktober 2018

97

Deadline

***I

vote

Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

Verslag:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

[2018/0336(COD)]

Commissie constitutionele zaken

122

Deadline

 

vote

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen

Ontwerpresoluties

[2019/2575(RSP)]

B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

Debat: Woensdag 13 februari 2019

29

Deadline

 

vote

Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

Verslag:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

[2018/2158(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

12

Deadline

 

vote

Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

Verslag:  Soraya Post (A8-0075/2019)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

[2018/2159(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 24:00   Debatten      

 

123

Deadline

 

point

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2580(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

16

Deadline

 

point

Verslag 2018 over Turkije

Verslag:  Kati Piri (A8-0091/2019)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije

[2018/2150(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

153

Deadline

 

point

Noodsituatie in Venezuela

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2628(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

117

Deadline

 

point

Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

[2018/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

     

point

Gecombineerde behandeling - Afghanistan

32

 

***

 

-

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan

Aanbeveling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

33

Deadline

   

-

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[2015/0302M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

31

Deadline

 

point

Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

[2018/2246(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

13

Deadline

***I

point

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

138

Deadline

 

point

Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2612(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

99

Deadline

***I

point

Visuminformatiesysteem

Verslag:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

70

Deadline

***I

point

Fonds voor asiel en migratie

Verslag:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

71

Deadline

***I

point

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

69

Deadline

***I

point

Fonds voor interne veiligheid

Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven