r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 maart 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 10:00   Debatten      

 
     

point

(eventueel) Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)

10:00 - 12:20   Debatten      

 

124

   

point

Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa

[2019/2515(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

101

   

vote

Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode

[2019/2545(RSO)]

30

 

***

vote

Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

46

 

***

vote

Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Aanbeveling:  József Nagy (A8-0070/2019)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren

[10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

90

Deadline indien gevraagd

*

vote

Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

Verslag:  Branislav Škripek

[13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

103

 

***

vote

Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

Aanbeveling:  Sylvia-Yvonne Kaufmann

[12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

107

 

***

vote

Protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Francisco Assis

[05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

Verwachte datum van goedkeuring: 04/03

57

Deadline

***I

vote

Invoer van cultuurgoederen

Verslag:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Commissie internationale handel

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 24 oktober 2018

92

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Elektronische informatie over goederenvervoer

Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer

[COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

97

Deadline

***I

vote

Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

Verslag:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

[COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)]

Commissie constitutionele zaken

121

Deadline

 

vote

Grote roofdieren

Ontwerpresoluties

[2018/3006(RSP)]

B8-0102/2019

Debat: Maandag 11 februari 2019

122

Deadline

 

vote

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen

Ontwerpresoluties

[2019/2575(RSP)]

Debat: Woensdag 13 februari 2019

3

   

vote

Teksten waarover het debat is gesloten

15:00 - 24:00   Debatten      

 

123

Deadline

 

point

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2580(RSP)]

16

Deadline

 

point

Verslag 2018 over Turkije

Verslag:  Kati Piri

[2018/2150(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 20/02

117

Deadline

 

point

Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

[2018/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

     

point

Gecombineerde behandeling - Afghanistan

32

 

***

 

-

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan

Aanbeveling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

33

Deadline indien gevraagd

   

-

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)

Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[2015/0302M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

31

Deadline

 

point

Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

[2018/2246(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

70

Deadline

***I

point

Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

Verslag:  Miriam Dalli

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

71

Deadline

***I

point

Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Verslag:  Tanja Fajon

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

69

Deadline

***I

point

Oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

Verslag:  Monika Hohlmeier

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

49

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

 

point

Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III

Verslag:  Monika Hohlmeier

[2019/2001(BUD)]

Begrotingscommissie

Verwachte datum van goedkeuring: 07/03


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven