r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 maart 2019 17:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik e.a.
organisatie Europees Parlement (EP), CDA-delegatie Europees Parlement

17:00 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees Strafregisterinformatiesysteem

75

Deadline

***I

 

-

Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad

[2016/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

76

Deadline

***I

 

-

Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

62

Deadline

***I

point

Het programma "Europees Solidariteitskorps"

Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

     

point

Gecombineerde behandeling - Cyberbeveiliging

47

Deadline

***I

 

-

De cyberbeveiligingsverordening van de EU

Verslag:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

[2017/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

133

Deadline

***I

 

-

Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt op woensdag plaats.

72

Deadline

***I

point

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

Verslag:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

[2018/0082(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

     

point

Gecombineerde behandeling - Vietnam

21

 

***

 

-

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

Aanbeveling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272(NLE)]

Commissie internationale handel

10

     

-

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)

Verslag:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272M(NLE)]

Commissie internationale handel

58

Deadline

***I

point

Europees burgerinitiatief

Verslag:  György Schöpflin (A8-0226/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief

[2017/0220(COD)]

Commissie constitutionele zaken

29

Deadline

 

point

Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

Verslag:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

[2018/2158(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Eén sprekersronde fracties

     

point

Korte presentatie van het volgende verslag:

12

Deadline

   

-

Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

Verslag:  Soraya Post (A8-0075/2019)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

[2018/2159(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

CDA-delegatie Europees Parlement

Het CDA is met vijf leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De CDA-leden maken deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Delegatieleider van het CDA is Esther de Lange.

Bij de EP-verkiezingen van 22 mei 2014 was Esther de Lange ook lijsttrekker. Voor deze verkiezing ging het CDA een lijstverbinding aan met de ChristenUnie/SGP.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven