r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 februari 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

18

Deadline

 

point

Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

Verslag:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

[2018/2110(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

27

Deadline

 

point

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

Verslag:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

[2018/2109(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

119

Deadline

   

-

De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev

[2019/2562(RSP)]

RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

120

Deadline

   

-

Zimbabwe

[2019/2563(RSP)]

RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

121

Deadline

   

-

Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

[2019/2564(RSP)]

RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

108

 

***I

vote

Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

Verslag:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

103

 

*

vote

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië

Verslag:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

104

 

***I

vote

Evaluatie van gezondheidstechnologie

Verslag:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Maandag 1 oktober 2018

34

Deadline

***I

vote

Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

Verslag:  Franck Proust (A8-0198/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commissie internationale handel

35

Deadline

***I

vote

Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie

Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

59

Deadline

***I

vote

Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

Verslag:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

72

Deadline

***I

vote

Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten

Verslag:  Eva Maydell (A8-0360/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

106

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

Verslag:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

105

Deadline

***I

vote

Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Verslag:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

128

Deadline

 

vote

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld

Ontwerpresoluties

[2019/2569(RSP)]

B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

126

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - De rechten van interseksuele personen

[2018/2878(RSP)]

B8-0101/2019

131

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)

[2019/2573(RSP)]

B8-0127/2019

132

Deadline

 

vote

De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU

Ontwerpresoluties

[2019/2574(RSP)]

RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019

114

Deadline

 

vote

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart

Ontwerpresoluties

[2018/2882(RSP)]

B8-0079/2019

18

Deadline

 

vote

Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

Verslag:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

[2018/2110(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

27

Deadline

 

vote

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

Verslag:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

[2018/2109(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

61

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

Verslag:  György Schöpflin (A8-0055/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

[2018/2114(INI)]

Commissie constitutionele zaken

15:00 - 16:00   Debatten      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

130

     

-

G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83

Deadline

 

point

Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Mondelinge vraag - [2018/2792(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

         

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven