r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 februari 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen A.C. (Cecilia) Malmström, N. (Neven) Mimica e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 12:20   Debatten      

 

101

Deadline

***I

point

Uniemechanisme voor civiele bescherming

Verslag:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

[2017/0309(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

20

Deadline

 

point

Duurzaam gebruik van pesticiden

Verslag:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

[2017/2284(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

25

Deadline

 

point

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

Verslag:  Ivo Belet (A8-0046/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

[2018/2108(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

74

Deadline

***I

point

Minimumeisen voor hergebruik van water

Verslag:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water

[2018/0169(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

26

 

***

vote

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0030/2019)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Commissie visserij

28

   

vote

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

Verslag:  João Ferreira (A8-0034/2019)

Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Commissie visserij

122

   

vote

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko

[2019/2565(RSP)]

B8-0100/2019

16

 

***

vote

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko

Aanbeveling:  Alain Cadec (A8-0027/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst

[2018/0349(NLE)]

Commissie visserij

10

 

***

vote

Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

Aanbeveling:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

[2018/0239(NLE)]

Commissie visserij

67

 

***

vote

Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[2017/0319(NLE)]

Commissie internationale handel

41

Deadline

***I

vote

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU

Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU

[2018/0211(COD)]

Commissie begrotingscontrole

58

Deadline

***I

vote

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Alain Cadec (A8-0310/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Commissie visserij

101

Deadline

***I

vote

Uniemechanisme voor civiele bescherming

Verslag:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

[2017/0309(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 30 mei 2018

74

Deadline

***I

vote

Minimumeisen voor hergebruik van water

Verslag:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water

[2018/0169(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

87

Deadline

***I

vote

De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

Verslag:  Nicola Danti (A8-0318/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

[2018/0142(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

37

Deadline

***I

vote

Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken

Verslag:  Nicola Danti (A8-0052/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

11

Deadline

*

vote

Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

Verslag:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

[2018/0164(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

95

Deadline

 

vote

Strategieën voor de integratie van de Roma

Ontwerpresoluties

[2019/2509(RSP)]

B8-0098/2019

Debat: Woensdag 30 januari 2019

62

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

Verslag:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

[2018/2111(INI)]

Commissie constitutionele zaken

63

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

[2018/2112(INI)]

Commissie constitutionele zaken

22

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

Verslag:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

[2018/2113(INI)]

Commissie constitutionele zaken

64

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

[2017/2089(INI)]

Commissie constitutionele zaken

33

Deadline

 

vote

Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)

Verslag:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom

[2018/2080(INL)]

Commissie constitutionele zaken

24

Deadline

 

vote

Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

Verslag:  Ashley Fox (A8-0019/2019)

Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

[2018/2088(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

20

Deadline

 

vote

Duurzaam gebruik van pesticiden

Verslag:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

[2017/2284(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

25

Deadline

 

vote

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

Verslag:  Ivo Belet (A8-0046/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

[2018/2108(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

15:00 - 17:00   Debatten      

 

97

   

point

De situatie in Syrië

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2535(RSP)]

102

   

point

Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina

Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina

[2018/2148(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

17:00 - 19:00   Debatten      

 

96

   

point

Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa

[2019/2533(RSP)]

19:00 - 24:00   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

14

 

***

 

-

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  David Martin (A8-0053/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Commissie internationale handel

13

Deadline

   

-

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  David Martin (A8-0048/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[2018/0093M(NLE)]

Commissie internationale handel

12

 

***

 

-

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  David Martin (A8-0054/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Commissie internationale handel

15

Deadline

   

-

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  David Martin (A8-0049/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0095M(NLE)]

Commissie internationale handel

57

 

***

 

-

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

93

     

-

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0403M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

94

Deadline

 

point

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

Mondelinge vraag - [2018/2684(RSP)]

         

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Commissie

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

80

Deadline

 

point

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

Mondelinge vraag - [2018/2782(RSP)]

         

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Commissie

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

     

point

Gecombineerde behandeling - De rechten van LGBTI-personen

126

Deadline

   

-

De rechten van interseksuele personen

Mondelinge vragen -[2018/2878(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

         
 

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Raad

De rechten van interseksuele personen

         
 

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie

De rechten van interseksuele personen

131

Deadline

   

-

De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)

Mondelinge vraag -[2019/2573(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

         
 

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Commissie

De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023)

86

Deadline

 

point

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Mondelinge vraag - [2018/2775(RSP)]

         

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

127

   

point

Genoomwijziging in de menselijke kiembaan

Mondelinge vragen - [2019/2568(RSP)]

         

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Raad

Genoomwijziging in de menselijke kiembaan

         

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Commissie

Genoomwijziging in de menselijke kiembaan


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven