r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 januari 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 
     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

34

Deadline

   

-

Gedifferentieerde integratie

Verslag:  Pascal Durand (A8-0402/2018)

Verslag over gedifferentieerde integratie

[2018/2093(INI)]

Commissie constitutionele zaken

30

Deadline

   

-

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

Verslag:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

[2018/2096(INI)]

Commissie constitutionele zaken

Commissie verzoekschriften

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

110

Deadline

   

-

Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

[2019/2511(RSP)]

RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

111

Deadline

   

-

Sudan

[2019/2512(RSP)]

RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

48

 

*

vote

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen

Verslag:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

47

   

vote

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB

[2018/2151(INI)]

Commissie begrotingscontrole

21

   

vote

Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

[2017/2023(INI)]

Commissie juridische zaken

118

 

***I

vote

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissie juridische zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

117

 

***I

vote

Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissie visserij

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

94

Deadline

***I

vote

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

84

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

92

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het programma Rechten en waarden

Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

87

Deadline

*

vote

Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Verslag:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

31

Deadline

 

vote

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Verslag:  Lara Comi (A8-0456/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

[2018/2056(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

46

Deadline

 

vote

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

[2018/2161(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

34

Deadline

 

vote

Gedifferentieerde integratie

Verslag:  Pascal Durand (A8-0402/2018)

Verslag over gedifferentieerde integratie

[2018/2093(INI)]

Commissie constitutionele zaken

30

Deadline

 

vote

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

Verslag:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

[2018/2096(INI)]

Commissie constitutionele zaken

Commissie verzoekschriften

15:00 - 16:00   Debatten      

 

78

   

point

Bescherming van rijst uit de EU

Mondelinge vraag - [2018/2957(RSP)]

         

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Commissie

Bescherming van rijst uit de EU


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven