r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen A. (Antonio) Tajani, J.C. (Jean-Claude) Juncker, M. (Mario) Draghi, N. (Neven) Mimica, M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 10:30   Debatten      

 

112

   

point

Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2516(RSP)]

10:30 - 11:30   Debatten      

 

75

   

point

Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2942(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

11:30 - 12:00   Plechtige vergadering      

 

100

   

vote

Twintig jaar euro

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

91

 

***I

vote

Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

93

 

***

vote

Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert

Aanbeveling:  Bodil Valero (A8-0463/2018)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert

[2018/0241(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

25

 

***

vote

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[2017/0185(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

24

   

vote

Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek

Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek

[2018/2118(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

26

   

vote

Autonoom rijden in het Europees vervoer

Verslag:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer

[2018/2089(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

56

Deadline

***I

vote

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

Verslag:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

[2017/0113(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

97

Deadline

***I

vote

Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen

Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

[2018/0101(COD)]

Commissie internationale handel

90

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

57

Deadline

*

vote

Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

[2018/0811(CNS)]

Commissie constitutionele zaken

19

Deadline

 

vote

Gendermainstreaming in het Europees Parlement

Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement

[2018/2162(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

20

Deadline

 

vote

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

[2018/2222(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

35

Deadline

 

vote

Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

Verslag:  Brian Hayes (A8-0378/2018)

Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

[2018/2086(INI)]

Commissie begrotingscontrole

15

Deadline

 

vote

EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

[2018/2155(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

32

Deadline

 

vote

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

Verslag:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

[2018/2095(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

15:00 - 23:00   Debatten      

 

54

   

point

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2918(RSP)]

29

Deadline

 

point

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

[2018/2101(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

In aanwezigheid van Mario Draghi, president van de ECB

22

Deadline

 

point

Bankenunie - jaarverslag 2018

Verslag:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018

[2018/2100(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

85

Deadline

***I

point

Vaststelling van het InvestEU-programma

Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - Uitvoering van de handels- en associatieovereenkomsten in Latijns-Amerika

39

Deadline

   

-

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

Verslag:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

[2018/2010(INI)]

Commissie internationale handel

27

     

-

Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

Verslag:  Reimer Böge (A8-0459/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

[2018/2106(INI)]

Commissie internationale handel

83

Deadline

***I

point

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Verslag:  Maria Arena (A8-0445/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

89

Deadline

***I

point

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

88

Deadline

***I

point

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven