r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Openbaar Ministerie: Nederland 21e land dat meedoet aan inspanningen om EU-begroting te beschermen tegen fraude

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 augustus 2018.

Europese Commissie bekrachtigt Nederland als 21e EU-land dat deelneemt aan het Europees Openbaar Ministerie.

Nederland sluit zich als 21e land van de EU aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat een sleutelrol zal spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude van meer dan 10 miljoen euro. Het EOM wordt eind 2020 in alle deelnemende lidstaten operationeel.

Vera Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Misdaad kent geen grenzen, dus moeten we samen de strijd aangaan. Vandaag verwelkom ik Nederland als nieuw lid van het Europees Openbaar Ministerie. Hoe meer EU-landen tot het EOM toetreden, hoe breder het kan optreden en hoe meer geld kan worden teruggevorderd. Daarom verzoek ik dringend alle overige lidstaten om toe te treden tot dit onmisbare netwerk in de strijd tegen fraude en corruptie, zodat we kunnen waarborgen dat elke cent van de EU-begroting ten gunste van onze burgers wordt uitgegeven."

Lidstaten die er nog niet voor gekozen hebben om aan het Europees Openbaar Ministerie deel te nemen, kunnen dat na de vaststelling van de verordening op ieder moment doen. Op 14 juni heeft Malta te kennen gegeven dat het wil deelnemen aan de nauwere samenwerking. De Commissie onderzoekt die kennisgeving volgens de procedure van artikel 331 van het VWEU en neemt wellicht binnenkort een beslissing. Deze landen nemen reeds deel aan het EOM: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Slovenië en Tsjechië.

Samenstelling van de selectiecommissie van het EOM

De Commissie heeft vandaag ook een lijst van kandidaten voor de selectiecommissie van het EOM voorgesteld aan de Raad van de Europese Unie. De selectiecommissie bestaat uit twaalf leden, die wellicht in oktober hun functie zullen opnemen. Alle kandidaten hebben eerder gewerkt als leden van het Hof van Justitie of de Rekenkamer, als nationale leden van Eurojust of leden van de hoogste nationale rechtscolleges of als aanklagers en juristen van hoog niveau. De Commissie selecteert hen op grond van het geografische evenwicht, gendergelijkheid en een gepaste vertegenwoordiging van de rechtssystemen van de lidstaten die aan het Europees Openbaar Ministerie deelnemen. De selectiecommissie is verantwoordelijk voor de opstelling van een shortlist van kandidaten voor het ambt van Europees hoofdaanklager en beoordeelt de kwalificaties van de kandidaten alvorens ze door de Raad worden benoemd.

Achtergrond

Jaarlijks lopen de lidstaten in heel Europa minstens 50 miljard euro aan btw-inkomsten mis als gevolg van grensoverschrijdende fraude. Daarom heeft de Commissie in 2013, onder leiding van toenmalig commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap Viviane Reding, voorgesteld om een Europees Openbaar Ministerie op te richten. In juni 2017 hebben twintig lidstaten een volgende stap gezet via het mechanisme voor nauwere samenwerking.

Het EOM moet ervoor zorgen dat misdrijven die de EU-begroting schaden, zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en grensoverschrijdende btw-fraude, in de hele EU doeltreffender en sneller worden bestreden. Het biedt een oplossing voor de huidige tekortkomingen en treedt op tegen fraude met EU-middelen voor bedragen van meer dan 10 000 euro en ingewikkelde grensoverschrijdende gevallen van btw-fraude waarbij voor meer dan 10 miljoen euro schade wordt berokkend. Het EOM zal nauw samenwerken met de nationale rechtshandhavingsinstanties en andere EU-organen, zoals Eurojust en Europol. In mei 2018 heeft de Commissie ook nieuwe regels voorgesteld voor het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) als hechte partner van het Europees Openbaar Ministerie.

The Commission decision on the Netherlands' participation in the European Public Prosecutor's Office will became applicable 20 days after its publication in the Official Journal.

Structuur van het EOM:

Grafiek 2
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Meer informatie

Memo: Veelgestelde vragen over het Europees Openbaar Ministerie

Infographic on enhanced cooperation

Besluit van de Commissie ter bevestiging van de deelname van Nederland aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM

Voorstel voor een besluit van de Raad tot benoeming van de leden van de commissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939.

Persbericht: Commissie stelt nieuwe regels voor OLAF voor als een hechte partner voor het Europees Openbaar Ministerie

Website: Europees Openbaar Ministerie

IP/18/4770

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven