r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Visumliberalisering: Commissie bevestigt dat Kosovo aan alle voorwaarden voldoet

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 juli 2018.

.

De Commissie heeft vandaag bevestigd dat Kosovo nu ook voldoet aan de twee nog resterende voorwaarden voor visumliberalisering: ratificatie van de grensafbakeningsovereenkomst met Montenegro en een solidere staat van dienst in de strijd tegen criminaliteit en corruptie. Daarmee leeft Kosovo alle voorwaarden van het stappenplan voor visumliberalisering na. In mei 2016 heeft de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorgesteld om burgers van Kosovo die naar de EU willen reizen, vrij te stellen van de visumplicht, mits deze twee voorwaarden vervuld zouden zijn wanneer het voorstel werd vastgesteld. De Commissie vraagt het Europees Parlement en de Raad nu om vaart te zetten achter de behandeling van dit voorstel.

Dimitris Avramopoulos, EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Kosovo heeft de afgelopen twee jaar grote vooruitgang geboekt met de twee resterende voorwaarden voor visumliberalisering. Vandaag kunnen we bevestigen dat Kosovo inmiddels aan die voorwaarden voldoet en ook alle andere voorwaarden nog steeds in acht neemt. Ik reken er bovendien op dat Kosovo zijn inspanningen voortzet om de uitdagingen op het gebied van migratie en veiligheid en op het vlak van corruptiebestrijding het hoofd te bieden. Ik doe nu een oproep aan het Europees Parlement en de Raad om ons voorstel tot opheffing van de visumvereisten voor burgers van Kosovo snel goed te keuren. Dit wordt een belangrijk moment voor Kosovo, voor de hele Westelijke Balkan, en voor Europa in zijn geheel."

Sinds de dialoog over visumliberalisering met Kosovo in 2012 van start is gegaan, heeft de Commissie voortdurend toezicht gehouden op de naleving van de voorschriften in het stappenplan voor visumliberalisering. Het verslag van vandaag bevestigt dat Kosovo inmiddels voldoet aan de twee voorwaarden die nog openstonden in mei 2016, toen de Commissie haar vierde voortgangsverslag presenteerde.

  • Grensafbakening: na een positieve stemming door het parlement van Kosovo over de grensafbakeningsovereenkomst met Montenegro is deze voorwaarde sinds 21 maart 2018 vervuld.
  • Staat van dienst in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en corruptie: de Commissie heeft de afgelopen twee jaar toezicht gehouden op de voortgang met deze laatste voorwaarde en heeft op 3 en 4 mei een technisch dienstbezoek aan Kosovo afgelegd om de vooruitgang te evalueren. De Commissie kan nu bevestigen dat de autoriteiten van Kosovo een gestaag solider wordende staat van dienst kunnen voorleggen waar het gaat om onderzoeken en definitieve rechterlijke uitspraken in zaken op het gebied van georganiseerde criminaliteit en corruptie, en daarmee ook aan de laatste voorwaarde voldoen.

Het verslag van vandaag bevestigt ook dat Kosovo alle andere voorwaarden in het stappenplan voor visumliberalisering in acht blijft nemen. Het gaat dan met name over overname en re-integratie, documentbeveiliging, migratie- en grensbeheer, openbare orde en veiligheid, en de grondrechten in verband met het vrije verkeer.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie van 4 mei 2016 om de visumplicht voor burgers van Kosovo op te heffen, moet nu worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zal blijven toezien op de toepassing van alle vereisten in het stappenplan voor visumliberalisering. Zodra de visumliberalisering groen licht krijgt, zal de Commissie er via het visumopschortingsmechanisme en het stabilisatie- en associatieproces op toezien dat de vereisten in het stappenplan voor visumliberalisering onverkort worden toegepast.

Chronologisch overzicht

De Europese Commissie voert sinds 19 januari 2012 met Kosovo een dialoog over visumliberalisering. In juni 2012 heeft de Commissie een stappenplan voor visumliberalisering aan Kosovo voorgelegd waarin werd aangegeven welke wetgeving en institutionele maatregelen Kosovo moest vaststellen en uitvoeren om tot visumliberalisering te kunnen komen. Dit stappenplan bevat een uitgebreide lijst van hervormingen, onder meer op het gebied van re-integratie en overname, beveiliging van documenten, grens- en migratiebeheer, asiel, bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie, en grondrechten die verband houden met het vrije verkeer.

De Commissie heeft vier verslagen over de vorderingen van Kosovo in de visumdialoog vastgesteld en heeft op 4 mei 2016 een voorstel ingediend om de visumplicht voor burgers van Kosovo op te heffen. Het voorstel was gebaseerd op de premisse dat wanneer het voorstel door het Europees Parlement en de Raad zou worden vastgesteld, Kosovo de grensafbakeningsovereenkomst met Montenegro zou hebben geratificeerd en zijn staat van dienst in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en corruptie zou hebben versterkt (en daarmee zou voldoen aan de laatste twee voorwaarden).

Na de vaststelling van het wetgevingsvoorstel door het Europees Parlement en de Raad zullen burgers van Kosovo met een biometrisch paspoort niet langer een visum nodig hebben om voor korte verblijven van maximaal 90 dagen te reizen naar de EU-lidstaten (met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk) en naar de vier met Schengen geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Meer informatie

Verslag met een stand van zaken over de manier waarop Kosovo de resterende voorschriften van het stappenplan voor visumliberalisering uitvoert

  • Bijlagen bij het hierboven genoemde verslag

Gezamenlijke verklaring over de ratificatie van de grensafbakeningsovereenkomst tussen Kosovo en Montenegro

Persbericht: Commissie stelt visumvrij reizen voor burgers van Kosovo voor

Persbericht: Commissie stelt definitief visumliberaliseringsverslag voor Kosovo vast

Vierde verslag over de vooruitgang van Kosovo met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Voorstel om Kosovo op te nemen in de lijst van landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf in de meeste EU-lidstaten

IP/18/4562

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven