r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie en EU-consumenteninstanties publiceren definitieve beoordeling van dialoog met Volkswagen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 17 juli 2018.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de nationale consumenteninstanties in de EU hun conclusies bekendgemaakt over de terugroep van 8,5 miljoen auto's door de Volkswagengroep naar aanleiding van de dieselgate-affaire.

De Commissie waardeert de inspanningen van de VW-groep om het vertrouwen in de terugroepactie te versterken en de aanzienlijk betere informatievoorziening aan de consumenten. Inmiddels is bijna 80% van de betrokken auto's gerepareerd. Volkswagen heeft beloofd dat tot eind 2020 de updates gratis zullen blijven en ook de de-factogarantie dat problemen die zich na de update voordoen, zullen worden opgelost, van kracht zal blijven. De Commissie en de consumenteninstantie betreuren echter dat de onderneming geen volledige en duidelijke garantie heeft kunnen gegeven dat problemen die na de reparatie optreden, zullen worden hersteld.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: „We hebben alles in het werk gesteld om VW zover te krijgen dat de consumenten in de EU die gedupeerd zijn door het dieselgateschandaal, proactief worden benaderd. VW heeft het beloofde actieplan uitgevoerd, maar daar is het bij gebleven. Daaruit blijkt weer eens dat er in de EU strengere regels moeten komen voor individuele verhaalsmogelijkheden in de EU, maar ook voor collectieve actie.”

In hun conclusies zijn de Europese Commissie en de consumenteninstanties het erover eens dat de actie die Volkswagen tot dusver heeft ondernomen tot positieve ontwikkelingen heeft geleid wat betreft de online beschikbare informatie. Er zijn uitgebreide Q&A's en videoclips gepubliceerd over het hoe en waarom van de update en over de maatregel die is genomen om het vertrouwen te herstellen. Volkswagen heeft daarentegen geen volledige en duidelijke garantie geboden dat de update de prestaties van de auto's niet vermindert. Het bedrijf heeft ook geweigerd de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vertrouwensmaatregel te versoepelen. De VW-groep heeft toegezegd in te zullen gaan op alle klachten die consumenten na de reparatie indienen. De betrokken consumenten worden aangemoedigd contact op te nemen met hun Volkswagendealer als zij problemen hebben met de update. Als de dealer hen niet wil helpen, kunnen zij een officiële klacht indienen bij de nationale contactpunten die Volkswagen voor de terugroepactie heeft opgezet. Het is aan te raden dan ook de nationale consumentenorganisatie te informeren: de Consumentenbond in Nederland en Test-Aankoop in België.

Volgende stappen

Dat deze gecoördineerde actie op EU-niveau nu is afgesloten, betekent niet dat de overheid op nationaal niveau geen verdere maatregelen kan nemen. Dat is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Chronologisch overzicht

Naar aanleiding van het dieselgateschandaal beloofde Volkswagen in september 2017 aan commissaris Jourová dat er een actieplan voor de hele EU zou worden opgezet om alle betrokken auto's in de EU te repareren. De consumenten zouden daarover naar behoren worden geïnformeerd en zij zouden er geen nadelen van ondervinden. Omdat de zaak in juni 2017 niet vooruitging, kwam Volkswagen met een vertrouwensmaatregel, die inhield dat Volkswagen beloofde om tot eind 2018 alle problemen op te lossen die na de reparatie zouden opduiken. Het ging om een de-factogarantie die beperkt was tot elf onderdelen van de motor.

In september 2017 vroegen de nationale instanties voor consumentenbescherming (onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt) en de Europese Commissie Volkswagen om meer te doen. Het verslag van vandaag geeft een overzicht van het resultaat daarvan.

De EU-verordening over samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming brengt nationale consumenteninstanties samen in een Europees handhavingsnetwerk. Daardoor kunnen de nationale instanties in elk EU-land de hulp inschakelen van een collega in een ander EU-land als het consumentenrecht van de EU in meerdere landen wordt geschonden.

De samenwerking heeft betrekking op verschillende onderdelen van het consumentenrecht, zoals de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn verkoop en garanties. In dit verband bestuderen de instanties regelmatig kwesties die van algemeen belang zijn voor de bescherming van consumenten in de eengemaakte markt en coördineren zij het markttoezicht en eventuele handhavingsmaatregelen. De Commissie faciliteert de uitwisseling van informatie tussen instanties en hun onderlinge samenwerking.

Als een autofabrikant de EU-regels voor typegoedkeuring overtreedt, moet de lidstaat die het autotype heeft goedgekeurd in het algemeen twee dingen doen: de fabrikant herstelmaatregelen laten nemen, zoals terugroepacties om alle betrokken auto's in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving, en doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties treffen tegen de autofabrikant.

De Commissie publiceert regelmatig een overzicht van de terugroepacties die met de NOx-emissies samenhangen Zij volgt nauwlettend hoe de lidstaten deze regels handhaven. Naar aanleiding daarvan heeft zij onder meer tegen Duitsland, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk inbreukprocedures gestart met betrekking tot Volkswagen.

De Commissie heeft ook de aanzet gegeven tot een grondige herziening van de regels voor typegoedkeuring. Vanaf september 2020 kan de Commissie fabrikanten opdracht geven om auto's in de hele EU terug te roepen en mag zij fabrikanten en technische dienstverleners administratieve sancties opleggen van maximaal 30 000 euro per niet-conform voertuig.

Meer informatie

Conclusies over de zaak-Volkswagen

IP/18/4549

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven