r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 december 2019.

Werkprogramma Europese Commissie 2019

Vlaggen voor het Berlaymont gebouw

De Europese Commissie presenteerde op 23 oktober 2018 haar werkprogramma voor het jaar 2019. In de jaren daarvoor vormden de 10 prioriteiten die de Commissie-Juncker bij haar aantreden had vastgesteld de basis voor de werkprogramma's. Omdat - zo stelde de Commissie - alle beloofde initiatieven en de daarbij behorende wetgeving in behandeling waren of al in werking waren getreden, richtte de Commissie zich op beleid en programma's die alvast voorsorteerden op de nieuwe meerjarenbegroting voor 2021-2027.

De meeste aandacht ging uit naar het afronden van lopende onderhandelingen over een paar honderd wetsvoorstellen die de eerder door de Commissie-Juncker waren ingediend, of zelfs nog door voorgaande Commissies. De uiteindelijke uitvoering van Europese afspraken en regels kreeg ook meer de aandacht.

Het werkprogramma voor 2019 vormde samen met de voorstellen uit de State of the Union uit 2018 het laatste wapenfeit van de Commissie-Juncker.

Wat is het werkprogramma?

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd.

Volgens het reglement van orde van de Commissie moet de Commissie jaarlijks haar prioriteiten in een wetgevings- en werkprogramma vaststellen. Het wetgevings- en werkprogramma is het resultaat van een gestructureerde dialoog tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie. Het werkprogramma vertaalt de beleidsstrategie in een operationeel programma van te nemen beslissingen.

De voorzitter van de Commissie legt het werkprogramma ter kennisgeving voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Inhoud

1.

Hoofdpunten werkprogramma 2019

Het werkprogramma van de Europese Commissie uit 2019 bevatte 15 nieuwe initiatiefvoorstellen. Met de Europese verkiezingen van mei 2019 in het vooruitzicht had de Commissie zich vooral ten doel gesteld om prioritaire dossiers af te ronden. Zes van de voorstellen die de Commissie in het programma van 2019 noemde, stonden ook al in het werkprogramma van het jaar daarvoor. Acht voorstellen moesten al in 2018 worden afgerond.

Hieronder een overzicht van de vijftien nieuwe initiatieven voor 2019, en middelen die waren ontwikkeld om de doelen om te zetten in actie.

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen

 • Een mededeling over het 'Investeringsplan voor Europa'
 • Een discussienota 'Richting een Duurzaam Europa tegen 2030', in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs

Volgens de Commissie ging het goed met de Europese economie. Er bestonden echter nog steeds grote economische, sociale en fiscale verschillen tussen lidstaten. Deze voorstellen moesten helpen om de Unie zo te hervormen dat er zo min mogelijk ruimte is voor economische instabiliteit. De gedachte was dat dat het investeringsklimaat ook ten goede zou komen. In het werkprogramma verwees de Commissie ook naar het voorstel om plastic dat maar eenmalig wordt gebruikt, te reduceren.

Een connectieve digitale eengemaakte markt

 • Een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa
 • Een actieplan inzake desinformatie
 • Een aanbeveling van de Commissie om een lay-out te maken voor het Europese 'Electronic Health Record'

De Europese Commissie wilde graag de Digitale Interne Markt voltooien. Om dat tot stand te brengen, moesten er nog een aantal wetgevende voorstellen worden aangenomen. De Commissie-Juncker heeft dit niet meer voor elkaar gekregen. De Commissie wilde dat de EU zich ging bezighouden met kunstmatige intelligentie. In het kader van de Europese verkiezingen moest er ook een plan komen om desinformatie tegen te gaan.

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

 • Implementatie van de Klimaatovereenkomst van Parijs: een strategie voor een langetermijnreductie van broeikasgassen zoals vastgesteld in het akkoord van Parijs
 • Het afronden van de energie-unie: een vierde verslag over de 'Staat van de Energie' en een verslag over het strategisch actieplan voor batterijen
 • De toekomst van energie- en klimaatbeleid: een nieuw institutioneel kader voor het Europees energie- en klimaatbeleid tegen 2025 en opties voor een verdere inzet van het systeem van stemmingen met gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke hervorming van het Euratom-verdrag
 • Een wetsvoorstel om de Europese energie-efficiëntiedoelen voor 2030 aan te passen in het kader van brexit

Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis

 • Een eerlijke en toekomstbestendige interne markt: de Commissie wilde komen met een mededeling getiteld "Richting een volledig functionerende interne markt in een snel veranderend mondiaal klimaat: het verwijderen van barrières en het aanpakken van nieuwe uitdagingen ten voordele van burgers en bedrijven"
 • Bescherming volksgezondheid: een mededeling voor een uitgebreid raamwerk voor hormoonregelaars
 • Efficiëntere regelgeving op het gebied van de interne markt:
  • efficiëntere regelgeving op het gebied van belastingen
  • het identificeren van beleidsgebieden waar met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd
  • efficiëntere regelgeving op het gebied van sociaal beleid
  • het identificeren van een groter aantal beleidsterreinen waar er met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd

Om de interne markt verder te versterken heeft de Commissie een heel aantal voorstellen gedaan. Volgens de Commissie zouden bovenstaande initiatieven helpen om de laatste barrières voor de interne markt op te heffen.

Een diepere en billijkere economische en monetaire Unie

 • Het bevorderen van de internationale rol van de euro (mededeling)

Op 1 januari 2019 was de euro 20 jaar oud. De Commissie stelde in haar werkprogramma dat het belangrijk was om te focussen op de strategische rol van de euro in het globale economische landschap en om de munteenheid te verstevigen. Het voltooien van de kapitaalmarktunie werd daarin erg belangrijk geacht.

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten

 • De rechtsstaat: het versterken van het kader van de rechtsstaat uit 2014

In haar werkprogramma gaf de Commissie aan dat de veiligheidsunie zou moeten worden afgerond. In verband met de schending van de EU's fundamentele rechten op het gebied van de rechtsstaat, onder andere door haar eigen lidstaten, wilde de Commissie dat het kader van de rechtsstaat uit 2014 wordt herzien.

Naar een nieuw migratiebeleid

 • Het implementeren van een gemeenschappelijk visumbeleid (mededeling)
 • Visabeleid in het kader van de brexit: Een wetgevend voorstel om het Verenigd Koninkrijk op de 'visa required' lijst te zetten van derde landen, of op de 'visavrije' lijst

Immigratie is een heel belangrijk thema geweest voor de Commissie-Juncker en zal dat voor de volgende Commissie voorlopig ook blijven.

Bestuur EU

 • Communicating Europe: Medeling over hoe de Unie meer verenigd, sterker en democratischer uit de verf kan komen in communicatietermen

De Commissie heeft gedurende haar mandaat gekeken hoe de Europese Unie nog democratischer kon worden, bijvoorbeeld door meer samen te werken met nationale parlementen en door het toepassen van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit. De mededeling sloot aan op het streven naar democratische verandering.

2.

Bestaande wetgeving verbeteren

Samen met het werkprogramma presenteerde de Commissie ook de stand van zaken van het REFIT-programma. Dat programma moest garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt.

3.

Meer informatie

Terug naar boven