r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Top EU-Oekraïne: EU steunt voortzetting van hervormingsinspanningen van Oekraïne

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 9 juli 2018.

Vandaag heeft de 20e topontmoeting tussen de EU en Oekraïne plaatsgevonden in Brussel. Tijdens de topontmoeting werd de balans opgemaakt van de uitvoering van de associatie-overeenkomst EU-Oekraïne, van de vooruitgang van de hervormingen en van het eerste jaar van de visumvrijheid, waarbij de EU te kennen gaf dat extra hervormingen tot extra steun zouden leiden.

De Europese Unie werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Oekraïne werd vertegenwoordigd door zijn president, Petro Porosjenko. Hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie Federica Mogherini, vicevoorzitter Maroš Šefčovič, vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, en commissaris Cecilia Malmström namen ook namens de Europese Unie aan de topontmoeting deel.

“De afgelopen vier jaar hebben wij samen meer bewerkstelligd dan de twintig jaar voordien. Dit is een bewijs voor het engagement van het volk van Oekraïne en president Porosjenko. Het is ook een blijk van de blijvende steun voor en betrokkenheid van de Europese Unie bij Oekraïne,” aldus de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker. “Sinds het afgelopen jaar hebben meer dan een half miljoen Oekraïners ten volle kunnen profiteren van visumvrij reizen naar de Europese Unie en is onze bilaterale handel met bijna 25% toegenomen. Het aantal Oekraïense bedrijven dat naar de EU uitvoert, is sinds 2014 met meer dan 40% gestegen. Dit is een bewijs van hoeveel wij kunnen bereiken door in volledig vertrouwen samen te werken. Daarmee moeten wij nu doorgaan. Naarmate er meer hervormd wordt, bieden wij meer steun.”

De volledige verklaring van voorzitter Juncker tijdens de persconferentie na afloop van de top is online beschikbaar. De Europese Unie en Oekraïne hebben na de topontmoeting een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarmee de omvattende aard van het partnerschap wordt onderstreept en de basis wordt gelegd voor een meer opgedreven samenwerking in de toekomst.

De EU en Oekraïne: samen de toekomst tegemoet

De burgers van Oekraïne hebben met aandrang hervormingen voor hun land bepleit die een betere toekomst en meer welvaart voor henzelf en de volgende generaties moeten verzekeren. De associatie-overeenkomst EU-Oekraïne, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, is sinds 1 september 2017 in voege en biedt een antwoord op deze verlangens. Hoewel het bedrijfsklimaat in Oekraïne nog verder moet worden verbeterd door een bestrijding van corruptie en het wegwerken van protectionistische maatregelen, heeft de volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst, tezamen met de voortdurende vooruitgang die door Oekraïne wordt geboekt met het realiseren van de bijbehorende hervormingsagenda, reeds aanzienlijke voordelen opgeleverd zowel voor de bevolking van Oekraïne als voor de burgers van de EU:

 • De normen waaraan Oekraïne heeft voldaan om te komen tot visumvrij reizen voor zijn burgers voor korte verblijven in de EU, werden gehandhaafd. Hierdoor hebben meer dan 500.000 personen deze kans kunnen grijpen en zijn de mensen uit Oekraïne en de EU dichter bij elkaar kunnen komen.
 • Oekraïne heeft belangrijke hervormingen aangevat inzake gezondheidszorg, pensioenen en onderwijs om de levensomstandigheden van zijn burgers te verbeteren.
 • Door decentralisatie werden meer dan 700 lokale gemeenschappen in Oekraïne samengevoegd en hervormd, waardoor de inwoners konden beschikken over ruimere begrotingsmiddelen en betere openbare dienstverlening.
 • De economische hervormingen hebben gezorgd voor een toename van de globale handel tussen de Europese Unie en Oekraïne met bijna 25% in 2017, waardoor werkgelegenheid werd gecreëerd en grotere welvaart is ontstaan in heel onze vrijhandelsruimte.

Meer dan 11 miljard euro van het aanvankelijke steunpakket van de Europese Unie van 12,8 miljard euro voor de hervormingsinspanningen van Oekraïne is intussen besteed. De topontmoeting van vandaag bood de leiders van de EU de gelegenheid om blijk te geven van hun blijvende steun voor de hervormingsagenda van Oekraïne.

De Europese leiders kondigden de voorbereiding aan van prioriteitsprogramma's voor 2018 voor een waarde tot 200 miljoen euro. Deze programma's hebben het volgende tot doel:

 • meer contacten genereren tussen de burgers van Oekraïne en van de EU;
 • steun bieden aan de modernisering van het beroepsonderwijs en de opleidingssystemen;
 • de energie-efficiëntie in residentiële gebouwen verbeteren door het recent opgezette Energiezuinigheidsfonds;
 • steun bieden aan verdere inspanningen voor de uitvoering van de associatie-overeenkomst.

Daarnaast beoogt de EU via het externe investeringsplan de investeringsgerelateerde steun op te voeren, met inbegrip van het hervormingscontract voor investeringen, waardoor middelen worden vrijgemaakt via concrete hervormingsresultaten.

De leiders toonden zich verheugd over het recente besluit van het Europees Parlement en de Raad om Oekraïne verder macro-financiële bijstand te verlenen voor een bedrag tot 1 miljard euro ter ondersteuning van economische stabilisering en structurele hervormingen. De EU-leiders wezen erop dat het nieuwe programma afhankelijk zal worden gesteld van verdere vooruitgang inzake hervormingen, meer bepaald op het gebied van de strijd tegen corruptie, hetgeen een essentieel element blijft voor Oekraïne.

De EU-leiders beklemtoonden het belang van een intensievere corruptiebestrijding, meer bepaald het afwerken van de overgangsfase voor de oprichting van een hooggerechtshof tegen corruptie, door dit hof in staat te stellen ook reeds aanhangige zaken te behandelen. De onafhankelijkheid en doeltreffendheid van de instanties voor corruptiebestrijding moeten verder worden versterkt, en het is noodzakelijk om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de PrivatBank-fraudezaak en de betrokken vermogensbestanddelen te recupereren. Daarnaast werd het opzetten van een doeltreffend mechanisme bepleit voor de verificatie van de elektronische opgave van vermogensbestanddelen, naast het afschaffen van de verplichting voor burgeractivisten om elektronische opgave te doen van hun vermogensbestanddelen.

Naast stappen voor de bestrijding van corruptie in Oekraïne, is er sinds de laatste top EU-Oekraïne in 2017 eveneens aanzienlijke vooruitgang geboekt voor andere punten op de hervormingsagenda die door de Europese Unie wordt ondersteund. Het gaat hierbij onder meer om:

 • de hervorming van het openbare bestuur;
 • milieubescherming;
 • overheidsopdrachten;
 • energie-efficiëntie;
 • privatisering;
 • goed bestuur van overheidsbedrijven.

De leiders van de EU bevestigden opnieuw de cruciale rol van Oekraïne als strategisch doorgangsland voor de gastoevoer. Zij werden het eens over de noodzaak de hervormingen in de energiesector voort te zetten, meer bepaald om de markthervorming voor gas en elektriciteit te voltooien met het oog op voordelen op de lange termijn. De EU is verheugd over de goedkeuring door Oekraïne van een stappenplan voor zijn integratie in de Europese onderzoeksruimte. In de marge van de top heeft de Europese Investeringsbank (EIB) een leningsovereenkomst voor 75 miljoen euro ondertekend met het ministerie van Infrastructuur van Oekraïne, voor steun aan belangrijke investeringen op het gebied van stedelijke verkeersveiligheid in vijf Oekraïense steden: Dnipro, Kharkiv, Kyiv, Lviv en Odessa.

De EU herhaalde haar voortgezette en onverminderde steun voor de eenheid, soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Unie veroordeelt de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie en erkent deze niet.

De leiders pleitten opnieuw voor de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk als basis voor een duurzame en vreedzame oplossing van het conflict in Oost-Oekraïne. Als concrete illustratie van de steun van de EU aan Oekraïne bij de aanpak van de gevolgen van het lopende conflict kondigden de EU-leiders aan tot 4 miljoen euro te zullen vrijmaken voor de versterking van de weerbaarheid van de gemeenschap en de herintegratie van veteranen. De EU kondigde eveneens in maart aan 16 miljoen euro aanvullende financiering vrij te maken voor de bijzondere waarnemingsmissie van de OVSE, waarmee het totaalbedrag van de EU-bijdrage als koploper op 49 miljoen komt.

Zij bespraken ook de aanhoudende verslechtering van de mensenrechtensituatie in bepaalde gebieden van de regio's Donetsk en Loehansk die momenteel niet door de regering worden gecontroleerd, alsmede de situatie in de Krim en Sebastopol. De Europese Unie verwacht dat de Russische Federatie alle illegaal aangehouden Oekraïense burgers in de Krim en in Rusland onmiddellijk vrijlaat.

Ten slotte bespraken de leiders de samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. De EU blijft zich engageren voor een hervorming van de civiele veiligheidssector via de EU-adviesmissie voor Oekraïne, alsmede door verdere samenwerking inzake hybride bedreigingen. De EU-leiders moedigden Oekraïne ook aan actief te blijven voor het Oostelijk Partnerschap, meer bepaald voor de tenuitvoerlegging van de 20 concrete doelstellingen voor 2020.

Verdere informatie

Website van de top EU-Oekraïne

Factsheet over de betrekkingen EU-Oekraïne

Website van de delegatie van de Europese Unie in Oekraïne

Website van de steungroep voor Oekraïne van de Europese Commissie

Handelsbetrekkingen EU-Oekraïne

IP/18/4390

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven