r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Woningcorporaties en Horizon Europa

De Europese Commissie heeft begin juni 2018 haar voorstel voor Horizon Europa gepubliceerd, met een budget van 100 miljard. Dit nieuwe onderzoeksprogramma zal voortbouwen op de resultaten en het succes van het vorige programma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020), zodat de EU wereldleider blijft op het gebied van onderzoek en innovatie. Horizon Europa is het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit. De Commissie stelt voor 100 miljard van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

Inhoud

1.

Voortgang dossier

Het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie wordt behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Dit is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. Kern van de procedure is dat zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces, én dat allebei de instellingen de mogelijkheid hebben om het voorstel aan te passen. Momenteel buigen het EP en de lidstaten zich over het voorstel.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Horizon Europe zal wetenschappelijke excellentie blijven ondersteunen via de bestaande Europese Onderzoeksraad en de Marie Skłodowska-Curie-beurzen en -uitwisselingen, maar er zijn ook enkele nieuwe elementen in het voorstel van de Commissie:

 • • 
  Een Europese Innovatieraad (EIC) die marktbevorderende innovatie moet stimuleren. De oprichting van de EIC moet veelbelovende en baanbrekende technologieën van het laboratorium naar de markt loodsen en de meest innovatieve start-ups helpen met hun opschaling.
 • • 
  Nieuwe onderzoeks- en innovatiemissies zullen binnen Horizon Europe geïntroduceerd worden om maatschappelijke uitdagingen en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven aan te pakken
 • • 
  De optimalisatie van het innovatiepotentieel in de EU: EU-lidstaten die niet optimaal gebruik te maken van het nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel zullen twee keer zoveel steun krijgen, door synergieën met de structuurfondsen en het Cohesiefonds
 • • 
  Open toegang tot wetenschappelijke publicaties en gegevens zal verplicht worden
 • • 
  Stroomlijning van Europese partnerschappen en samenwerking tussen EU-programma’s met Horizon Europe

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

In het Europees Parlement is de Roemeen Dan Nica benoemd tot rapporteur. De bevoegde parlementaire Commissie is die voor industrie, onderzoek en energie (ITRE). Binnen de raad wordt het voorstel in een raadswerkgroep besproken. Via het ministerie in Den Haag kan hierop invloed worden uitgebracht.

4.

Stakeholders

De voornaamste stakeholder in dit dossier is de Europese Commissie en dan voornamelijk DG Onderzoek, en Innovatie onder de leiding van eurocommissaris Carlos Moedas. In het Europees Parlement is de Roemeen Dan Nica benoemd tot rapporteur.

5.

Meer informatie

Terug naar boven