r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI)

Dit instrument is de opvolger van verschillende financieringsinstrumenten die in 2020 aflopen, te weten het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EDF), het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR), het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP), het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (PI) en het Garantiefonds voor extern optreden. Het EOF fonds viel voorheen niet onder de EU-begroting, maar wordt daarin vanaf 2021 wel opgenomen.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Doel van het nieuwe instrument is 'het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden en belangen van de Unie met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Door verschillende instrumenten samen te voegen wil de Unie flexibeler kunnen reageren op complexe internationale situaties.

Het nieuwe instrument krijgt in het voorstel van de Commissie een begroting van 89.2 miljard euro.

2.

Meer informatie

Terug naar boven