r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Leave and flexible work for parents and carers: Council agrees general approach on the draft directive on work-life balance

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 21 juni 2018.

Op 21 juni 2018 heeft de Raad overeenstemming bereikt over zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) inzake de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen zodra dit zijn standpunt heeft aangenomen.

Mannen en vrouwen in heel Europa moeten hun talenten volledig kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun gezinsleven. Met deze richtlijn maakt de EU het makkelijker voor mannen en vrouwen om de lusten en de lasten van het opvoeden of het verzorgen van familieleden te delen en tegelijkertijd succesvol te zijn in hun beroepsleven.

Biser Petkov, Minister van Arbeid en Sociaal Beleid

Het doel van dit voorstel is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Het moet ervoor zorgen dat mannen meer gebruikmaken van verlof om gezinsredenen, en zal daarmee leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen.

De richtlijn beoogt nieuwe minimumnormen voor vaderschapsverlof te introduceren, waarbij vaders of tweede ouders rond de geboorte ten minste tien werkdagen verlof kunnen opnemen en voor die periode een vergoeding ontvangen waarvan de hoogte door de afzonderlijke lidstaten wordt bepaald.

Ook zou er een nieuwe minimumnorm komen voor ouderschapsverlof, waarbij het bestaande individuele recht van vier maanden wordt gehandhaafd, maar met twee niet-overdraagbare maanden, waarvan ten minste anderhalve maand wordt vergoed volgens het percentage dat door de betrokken lidstaat is vastgesteld.

De richtlijn beoogt een individueel recht op zorgverlof in te voeren, een recht dat voorheen niet op EU-niveau werd erkend.

Daardoor zouden ouders - ten minste tot het kind 8 jaar oud is - en mantelzorgers flexibele werkregelingen kunnen aanvragen. Ouders en mantelzorgers zouden bijvoorbeeld kunnen vragen om flexibele werktijden of werkpatronen, en om het recht om te mogen telewerken.

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel op 26 april 2017 ingediend. Het vervangt de voorgestelde richtlijn inzake moederschapsverlof, die is ingetrokken.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven