r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting: 4,8 miljard euro voor de beveiliging van een beschermend Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 13 juni 2018.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) stelt de Commissie voor om de huidige financiering voor veiligheid aanzienlijk te verhogen, van 3,5 miljard euro tot 4,8 miljard euro.

Bedreigingen worden voortdurend complexer en internationaler van aard, maar EU-fondsen kunnen helpen om de EU meer bestand te maken tegen toekomstige veiligheidsrisico's en beter toe te rusten om te reageren op noodsituaties. De 2,5 miljard euro van het versterkte Fonds voor interne veiligheid (ISF) wordt aangevuld met bijna 1,2 miljard euro voor veiligere ontmanteling van nucleaire activiteiten in sommige lidstaten, en komt bovenop de 1,1 miljard euro voor sterkere EU-agentschappen op het gebied van veiligheid.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans verklaarde: “Je veilig voelen, thuis of op straat, is een van de meest fundamentele mensenrechten. De Europeanen verwachten van hun regeringen en van de EU dat zij voor die veiligheid zorgen. Meer flexibele financiering voor veiligheid, toegesneden op de specifieke behoeften van de lidstaten, garandeert dat de Europese burgers beter worden beschermd, en daar hebben zij recht op. "

Dimitris Avramopoulos, EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zei hierover: „Wanneer het gaat om de veiligheid van onze burgers mogen we niet zuinig zijn met onze inzet, en ons geld. Daarom verhogen wij het veiligheidsbudget voor de volgende jaren met een derde, tot 4,8 miljard euro. Wij helpen de lidstaten om beter voorbereid te zijn op toekomstige veiligheidsrisico's en onvoorziene noodsituaties. We bouwen een veiliger en weerbaarder Europa voor onze burgers. Een Europa dat bescherming biedt.”

Julian King, EU-commissaris voor de Veiligheidsunie voegt hieraan toe: „We moeten krachtig reageren op de multidimensionale, grensoverschrijdende en voortdurend veranderende bedreigingen van onze veiligheid door terroristen en criminelen, en daarbij de inspanningen van de lidstaten niet overdoen maar aanvullen, door deze aan elkaar te koppelen, zowel binnen de EU als daarbuiten. Het huidige voorstel voor een aanzienlijk versterkt Fonds voor interne veiligheid biedt precies dat: een weerbaarder Europa als grondslag van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie.”

Een versterkt Fonds voor interne veiligheid (ISF)

De bescherming van burgers is in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, maar de EU speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de inspanningen van de lidstaten. De Commissie stelt vandaag voor de middelen voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), het belangrijkste financiële instrument om de inspanningen van de lidstaten op veiligheidsgebied te ondersteunen, meer dan te verdubbelen, van 1 miljard tot 2,5 miljard euro. Het nieuwe fonds zal het volgende omvatten:

 • Een nieuwe reeks doelstellingen: Het versterkte ISF krijgt drie nieuwe doelstellingen: (1) meer uitwisseling van informatie tussen wetshandhavingsinstanties in de EU; (2) meer grensoverschrijdende gezamenlijke operaties; (3) meer capaciteit om criminaliteit te bestrijden en voorkomen, en om radicalisering tegen te gaan. Dit zal de lidstaten op een meer flexibele en doeltreffende manier helpen om resultaten te boeken op prioritaire veiligheidsgebieden: de bestrijding van terrorisme en radicalisering; ernstige en georganiseerde criminaliteit; cybercriminaliteit; de bescherming van slachtoffers van criminaliteit.
 • Meer flexibiliteit en een betere reactie op noodsituaties: 1,5 miljard euro van het fonds wordt aan de lidstaten toegewezen, zodat deze weerbaarheid tegen veiligheidsrisico's op lange termijn kunnen opbouwen. De resterende 1 miljard euro wordt gereserveerd voor onvoorziene veiligheidsproblemen, zodat snel kan worden gereageerd op noodsituaties en middelen kunnen worden doorgesluisd naar de lidstaten die daar het meest behoefte aan hebben;
 • Betere coördinatie van het hele EU-beleid: Veiligheid is een dynamische en veelzijdige kwestie die een gecoördineerde EU-reactie vereist. Het versterkte ISF zal meer samenwerken met andere EU-fondsen, zoals de cohesiefondsen, Horizon Europa, en de fondsen voor geïntegreerd grensbeheer en asiel en migratie, met het oog op een zo doeltreffend mogelijke EU-reactie op bedreigingen van de veiligheid op alle fronten;
 • Sterke externe dimensie: Veiligheid is een wereldwijd probleem. Onze binnenlandse veiligheid is afhankelijk van wat we buiten de EU-grenzen doen. Het ISF blijft steun verlenen voor maatregelen in landen buiten de EU, als die volledig complementair zijn met de interne veiligheidsprioriteiten van de EU en algemene doelstellingen in deze landen.
 • Versterking van de EU-agentschappen: Buiten dit fonds en in een apart voorstel, wordt bijna 1,1 miljard euro uitgetrokken voor de verdere versterking van de EU-agentschappen op het gebied van veiligheid: het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL) en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD).

Veilige ontmanteling van nucleaire installaties

De programma's voor hulp bij de ontmanteling van nucleaire installaties (NDAP) hebben tot doel de lidstaten bij te staan bij het stilleggen van nucleaire installaties in de laatste fase van hun levenscyclus, terwijl het hoogste veiligheidsniveau wordt aangehouden. Voor de periode 2021-2027 zal de EU strikt gerichte financiële steun verlenen voor een bedrag van 118 miljoen euro voor ontmanteling in Bulgarije en Slowakije, en 552 miljoen euro voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Litouwen. Bovendien wordt 348 miljoen euro toegewezen voor de ontmanteling en het beheer van radioactief afval van de nucleaire onderzoeksfaciliteiten van de Europese Commissie, en 160 miljoen euro ter ondersteuning van algemene maatregelen inzake nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole.

Tot slot stelt de Commissie ook voor om het EU-mechanisme voor civiele bescherming via haar rescEU-systeem te versterken met 1,4 miljard euro, bovenop de 4,8 miljard euro voor de toekomstige financiering voor veiligheid.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren.

Vertragingen zoals die bij de aanvang van de huidige begrotingsperiode 2014-2020 zouden betekenen: dat 5000 eerstelijns-praktijkmensen, waaronder leerkrachten, jeugdwerkers, politieagenten en gevangenispersoneel, niet in staat zijn hun ervaring in het voorkomen van radicalisering te delen; dat de Europol-afdeling voor de melding van internetuitingen (IRU) ruim 40 000 gevallen van gewelddadige extremistische inhoud op internetfora niet onderschept; en dat de lidstaten niet in staat zijn belangrijke veiligheidsinformatie uit te wisselen, onder meer via het Schengeninformatiesysteem (SIS), dat in 2017 zo'n 5 miljard keer werd geraadpleegd.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

Veiligheid is al vanaf het begin van het mandaat van de Commissie-Juncker een politieke prioriteit, van de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker van juli 2014 tot de meest recente toespraak over de staat van de Unie op 13 september 2017.

De omvang en urgentie van de vluchtelingencrisis van 2015-16 heeft Europa echter verrast. Om een humanitaire crisis af te wenden en om een gezamenlijke respons op deze uitdaging zonder weerga, alsook op nieuwe bedreigingen voor de veiligheid, mogelijk te maken, maakte de EU gebruik van alle mogelijkheden tot flexibiliteit in het bestaande budget om extra middelen vrij te maken. De oorspronkelijke toewijzing voor de periode 2014-20 ten bedrage van 6,9 miljard euro voor AMIF en ISF (Grenzen en Politie), werd opgetrokken met 3,9 miljard tot in totaal 10,8 miljard euro voor migratie, grensbeheer en interne veiligheid. Dit bedrag omvat niet eens de omvangrijke financiering voor de aanpak van de vluchtelingencrisis buiten de EU.

Op basis van de lessen uit het verleden stelt de Commissie nu voor de totale middelen te verdubbelen tot 10,4 miljard euro voor migratie, 9,3 miljard voor grensbeheer, 2,5 miljard voor interne veiligheid en 1,2 miljard voor veiligere ontmanteling van nucleaire activiteiten in sommige lidstaten — in totaal meer dan 23 miljard euro.

Voorts wordt de steun aan EU-agentschappen op het gebied van veiligheid, grensbeheer en migratiebeheer opgetrokken van 4,2 miljard naar 14 miljard euro.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: EU-begroting: Meer middelen voor veiligheid in 2021-2027

Juridische teksten en factsheets:

Fonds voor interne veiligheid

 • Factsheet — Een EU-begroting voor de toekomst: Fonds voor interne veiligheid
 • Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
 • Bijlagen bij de verordening tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

Ontmanteling van kerncentrales

 • Factsheet — Een EU-begroting voor de toekomst: Nucleaire veiligheid en ontmanteling
 • Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma ter ondersteuning van de ontmanteling van kerncentrales in de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
 • Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer van radioactief afval, en tot intrekking van Verordening van de Raad (Euratom)
 • Verslag over de evaluatie en de uitvoering van de bijstandsprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Slowakije en Litouwen

Mechanisme voor civiele bescherming van de Unie (rescEU)

 • Factsheet — Een EU-begroting voor de toekomst: rescEU, het EU-mechanisme voor civiele bescherming

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst

IP/18/4125

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven