r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting: Commissievoorstel voor meest ambitieuze programma voor onderzoek en innovatie ooit

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 juni 2018.

De Commissie stelt voor 100 miljard EUR van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

Een nieuw onderzoeksprogramma, Horizon Europa, zal voortbouwen op de resultaten en het succes van het vorige programma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020), zodat de EU wereldleider blijft op het gebied van onderzoek en innovatie. Horizon Europa is het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit.

Vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen, belast met banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, zei: "Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Dankzij EU-financiering werken teams uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines samen en doen zij ondenkbare ontdekkingen, wat van Europa een leider van wereldklasse in onderzoek en innovatie maakt. Met Horizon Europa willen we blijven voortbouwen op dit succes en kunnen wij echt iets betekenen voor het leven van de burgers en de samenleving als geheel."

Carlos Moedas, Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Horizon 2020 is een van de grootste succesverhalen van Europa. Het nieuwe Horizon Europa-programma mikt zelfs nog hoger. In het kader daarvan willen wij de financiering voor de Europese Onderzoeksraad verhogen, zodat Europa haar wereldwijde leiderschap op wetenschappelijk gebied versterkt, en willen wij de burger opnieuw betrekken door ambitieuze nieuwe EU-onderzoeksmissies te stellen. Wij stellen ook een nieuwe Europese Innovatieraad voor, om financiering van baanbrekende innovatie in Europa te moderniseren".

Hoizon Europa zal wetenschappelijke excellentie via de Europese Onderzoeksraad en de Marie Skłodowska-Curie-beurzen en -uitwisselingen blijven steunen, en zal de volgende nieuwe elementen introduceren:

  • een Europese Innovatieraad die de EU moet helpen het voortouw te nemen bij marktbevorderende innovatie. Het voorstel van de Commissie voorziet in de oprichting van een one-stop shop waar de meest veelbelovende en baanbrekende technologieën van het laboratorium naar de markt worden geloodst, en de meest innovatieve startende ondernemingen en bedrijven worden geholpen met de opschaling van hun ideeën. De nieuwe Europese Innovatieraad zal helpen met de identificatie en financiering van snelbewegende, riskante innovaties die in staat zijn totaal nieuwe markten in het leven te roepen. De raad zal directe steun geven aan innovatoren, hoofdzakelijk via twee financieringsinstrumenten; één voor de vroege stadia, en de ander voor de ontwikkelingsfase en de uitrol naar de markt. De raad vormt een aanvulling op het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT);
  • nieuwe onderzoeks- en innovatiemissies voor de EU, gericht op maatschappelijke uitdagingen en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven: in het kader van Horizon Europa zal de Commissie nieuwe missies lanceren met stoutmoedige, ambitieuze doelstellingen en een sterke Europese meerwaarde om vraagstukken aan te pakken die van invloed zijn op ons dagelijkse leven. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de bestrijding van kanker, schoon vervoer, oceanen zonder plastic. Burgers, belanghebbende partijen, het Europees Parlement en lidstaten zullen allemaal bijdragen aan het ontwerpen van deze missies;
  • het innovatiepotentieel in de EU optimaliseren: EU-lidstaten die achterlopen in hun inspanningen om optimaal gebruik te maken van het nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel zullen twee keer zoveel steun krijgen. Bovendien zullen nieuwe synergieën met de structuurfondsen en het Cohesiefonds het makkelijk maken om financiering te coördineren en combineren en om regio's te helpen innovatie te omarmen;
  • meer openheid: het beginsel van "open wetenschap" zal de modus operandi van Horizon Europa worden, door open toegang tot publicaties en gegevens verplicht te stellen. Dit zal bevorderlijk zijn voor de marktacceptatie en het innovatievermogen van resultaten die met EU-financiering zijn gegenereerd;
  • een nieuwe generatie Europese partnerschappen en toegenomen samenwerking met andere EU-programma's: Horizon Europe zal het aantal door de EU medegeprogrammeerde of medegefinancierde partnerschappen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en financieringsfondsen stroomlijnen, zodat zij effectiever en doeltreffender zijn bij het realiseren van de beleidsprioriteiten van de Europese Unie. Horizon Europa zal effectieve en operationele banden bevorderen met andere EU-programma's zoals het cohesiebeleid, het Europees defensiefonds, het programma Digitaal Europa en de Connecting Europe Facility, alsmede met het internationale kernfusieproject ITER.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie, blijft wetenschappelijk advies, technische ondersteuning en onderzoek bijdragen.

Van de voorgestelde begroting van 100 miljard euro voor 2021-2027 is 97,6 miljard EUR voor Horizon Europa (waarvan 3,5 miljard EUR in het kader van het InvestEU fonds zal worden toegewezen) en 2,4 miljard EUR voor het Euratomprogramma voor onderzoek en opleiding. In het Euratom-programma, dat onderzoek en opleiding op het gebied van nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming financiert, zal meer de nadruk worden gelegd op niet-energetische toepassingen zoals gezondheidszorg en medische apparatuur, en zal daarnaast de mobiliteit van onderzoekers in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties worden ondersteund.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren. Vertraging zou ertoe leiden dat de slimsten onder ons uit gaan kijken naar mogelijkheden elders. Dit zou het verlies van duizenden onderzoeksbanen betekenen, en zou nadelig zijn voor het Europese concurrentievermogen. Van fundamenteel onderzoek tot marktcreërende innovatie, belangrijke voortuitgang in de gezondheidszorg en op het gebied van klimaatactie, groen vervoer, en duurzame landbouw zou minder snel verlopen, en oplossingen voor kankerbehandeling, de uitstoot van broeikasgassen, slimme auto's en gezonde voeding zou vertragingen oplopen.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Chronologisch overzicht

Het Horizon Europa voorstel bouwt voort op het succes van het lopende programma, Horizon 2020. Uit tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 bleek dat het programma goed op schema ligt om banen en groei te scheppen, onze grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en het leven van mensen te verbeteren, en dat het programma een duidelijke Europese toegevoegde waarde heeft en aantoonbare voordelen oplevert ten opzichte van nationale of regionale steun. Tot en met mei 2018 is in het kader van het programma in totaal meer dan 31 miljard EUR steun toegekend aan meer dan 18 000 projecten.

Het voorstel van vandaag bouwt ook voort op de bijdrage van de Commissie aan de bijeenkomst van de EU-leiders op 16 mei in Sofia, "Een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en innovatie — de kans om de toekomst van Europa vorm te geven", waarin werd gewezen op de stappen die Europa moet zetten om haar concurrentiepositie in de wereld zeker te stellen.

Ongeveer twee derde van de economische groei in Europa de afgelopen decennia werd gedreven door innovatie. Verwacht wordt dat Horizon Europa meer nieuwe kennis en technologieën zal opleveren, wetenschappelijke topkwaliteit zal bevorderen, een positief effect zal hebben op de groei, handel en investeringen en belangrijke gevolgen voor de maatschappij en het milie zal hebben.Elke in het kader van het programma geïnvesteerde euro kan over 25 jaar genomen elf euro opleveren voor het bbp. Investeringen van de Unie in onderzoek en innovatie zullen tijdens de "investeringsfase" (2021-2027) naar verwachting leiden tot naar schatting 100 000 rechtstreekse banen in onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Meer informatie

Juridische teksten en factsheets

  • EU financiering voor onderzoek en innovatie 2021-2027
  • Succesverhalen over onderzoek en innovatie in de EU

Verslagen van onafhankelijke groepen op hoog niveau:

Webpagina van Horizon Europe

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst vindt u hier.

IP/18/4041

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven