r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting: Commissie wil meer investeren in hoogwaardige infrastructuur die Europeanen met elkaar verbindt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 6 juni 2018.

De Europese Commissie stelt voor om 42,3 miljard euro toe te wijzen aan de Connecting Europe Facility (CEF) in de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. Met dat geld worden investeringen gesteund in de Europese netwerken voor vervoer (30,6 miljard euro), energie (8,7 miljard euro) en digitale infrastructuur (3 miljard euro).

Dat is een stijging van 47 % ten opzichte van de periode 2014-2020[1]. De EU is vastbesloten een onderling verbonden en geïntegreerde Unie te verwezenlijken waarin burgers en bedrijven ten volle profiteren van het vrije verkeer en de eengemaakte markt. De Commissie stelt voor om in de periode 2021-2027 de klemtoon op het milieu te versterken en 60 % van de CEF-middelen te gebruiken voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat zal de energie-unie versterken, de EU helpen om haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen en het wereldleiderschap van Europa in de strijd tegen de klimaatverandering consolideren.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter verantwoordelijk voor de energie-unie: "De overeenkomst van Parijs dwingt ons om banden tussen diverse sectoren te smeden. De nieuwe CEF zal voor nog meer synergie zorgen tussen vervoer, energie en de digitale sector, zodat de energietransitie een maximaal effect creëert. Bovendien zullen het verhoogde budget en de mix met andere instrumenten ertoe bijdragen dat Europa wereldwijd toonaangevend blijft op het vlak van innovatieve projecten, zoals slimme netten en energie-opslag."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en energie: "We willen de nodige infrastructuur bouwen voor de overgang naar schone energie en onze ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 verwezenlijken. Met het nieuwe programma zullen we ook strategische projecten kunnen voltooien, zoals de synchronisatie van het Oostzeegebied met het Europese elektriciteitsnet, wat van essentieel belang is voor een echte energie-unie."

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer: "Het vervoersbeleid van de EU levert de mensen tastbare voordelen op. Vandaag stellen we een ongeziene begrotingsinspanning voor om de mobiliteit op ons continent te verbeteren. De Europeanen moeten op het modernste, veiligste, schoonste en best verbonden netwerk ter wereld kunnen reizen. Zij verdienen niets minder."

Met dit voorstel wil de Commissie vervoer, energie en de digitale sector beter integreren, zodat de decarbonisering en de digitalisering van de EU-economie worden versneld. Schone, elektrische mobiliteit, bijvoorbeeld, vergt een nauwe integratie van vervoer en energie. Andere voorbeelden zijn autonome mobiliteit, energie-opslag en slimme netten.

  • 1. 
    Vervoer: veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit

De CEF zal steun bieden voor slimme, duurzame, inclusieve, veilige en betrouwbare mobiliteit, overeenkomstig de voorstellen van "Europa in beweging" en het EU-beleid voor vervoersinfrastructuur. Zo zal voorrang worden gegeven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen (zoals het spoor) en de ontwikkeling van laadpunten voor alternatieve brandstoffen om bij te dragen tot een koolstofarm vervoer. De Commissie wil ook meer aandacht besteden aan de modernisering van het net om de veiligheid en betrouwbaarheid te verhogen. Als een concrete uiting van Europese solidariteit wordt een deel van het budget (11,3 miljard euro) gereserveerd voor lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds.

Voor het eerst zal de CEF ook projecten voor gemengd civiel en militair vervoer steunen (6,5 miljard euro) om het Europese vervoersnet aan te passen aan de militaire vereisten en de militaire mobiliteit in de EU te verbeteren. Dat is een belangrijke bijdrage tot een volwaardige defensie-unie in 2025, een politieke prioriteit van deze Commissie. Het voorstel is daardoor een concrete vertaling van de gezamenlijke mededeling van november 2017 en het actieplan van maart 2018.

  • 2. 
    Energie: betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam

Dankzij de CEF zal een echte energie-unie worden verwezenlijkt en zal de energietransitie worden ondersteund overeenkomstig de doelstellingen van de voorstellen voor schone energie voor alle Europeanen. Dat zorgt ervoor dat Europa toonaangevend blijft in de overgang naar schone energie, overeenkomstig de politieke prioriteit van de Commissie-Juncker om wereldleider te worden op het vlak van hernieuwbare energie.

Een nieuwe begrotingslijn zal de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare elektriciteit stimuleren om de strategische opname van marktklare technologie te bevorderen. Het programma zal ook de belangrijkste trans-Europese netwerkinfrastructuur blijven ondersteunen met het oog op de verdere integratie van de interne energiemarkt, de verhoogde interoperabiliteit van netwerken over grenzen en sectoren heen, een snellere decarbonisering en een gewaarborgde energievoorziening.

  • 3. 
    Digitaal: breedbandnetwerk met hoge capaciteit

De CEF zal steun verlenen voor ultramoderne digitale infrastructuur als basis voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt. De digitalisering van het Europese bedrijfsleven en de modernisering van onder meer vervoer, energie, gezondheidszorg en overheidsdiensten zijn afhankelijk van de universele toegang tot betrouwbare, betaalbare en kwaliteitsvolle netwerken met hoge en zeer hoge capaciteit. De vraag naar netwerken en infrastructuur met hoge capaciteit voor elektronische communicatie blijft stijgen en daarom gaat in de nieuwe CEF meer aandacht naar infrastructuur voor digitale connectiviteit.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en de sectorale voorstellen is essentieel om te waarborgen dat EU-financiering zo snel mogelijk tot concrete realisaties op het terrein leidt. Zo niet zouden grootschalige infrastructuurprojecten grote vertraging kunnen oplopen. In de vervoerssector zou dat gevolgen kunnen hebben voor prestigeprojecten zoals de Rail Baltica-spoorlijn, de Brennertunnel en de verbindingen Lyon-Turijn en Evora-Merida. Voor Rail Baltica, bijvoorbeeld, moeten grote aanbestedingen worden uitgeschreven voor bouwwerken in 2021. Dat is van cruciaal belang voor de voltooiing van het project, dat vijf miljoen mensen in het Oostzeegebied met elkaar zal verbinden.

Als in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, kan die naadloos aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

Trans-Europese netwerken en grensoverschrijdende samenwerking zijn niet alleen cruciaal voor de werking van de eengemaakte markt maar ook van strategisch belang voor de totstandbrenging van de energie-unie en de digitale eengemaakte markt en voor de ontwikkeling van duurzame vervoerswijzen. Zonder tussenkomst van de EU worden privé-exploitanten en overheden echter onvoldoende gestimuleerd om te investeren in grensoverschrijdende infrastructuurprojecten.

De EU wil dat probleem verhelpen door medefinanciering via de CEF. Subsidies worden toegekend op basis van vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen van de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken (INEA).

Samen met het InvestEU-programma draagt de CEF ook bij tot het dichten van de investeringskloof in Europa en tot meer werkgelegenheid en economische groei.

Meer informatie

Juridische tekst en informatieblad

EU-begroting voor de toekomst:

Voorgestelde wijzigingen van het trans-Europese vervoersnetwerk

[1] Vergelijking in lopende prijzen voor EU-27 in 2014-2020 en EU-27 in 2021-2028. In constante prijzen bedraagt de stijging 29 % (2018).

IP/18/4029

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven