r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt modernisering en digitalisering van justitiële samenwerking in civiele zaken voor

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 31 mei 2018.

De Commissie stelt vandaag een modernisering en digitalisering voor van de justitiële samenwerking in grensoverschrijdende civiele en handelszaken in de hele EU. Daarmee moet voor burgers en bedrijven de toegang tot de civiele rechter goedkoper, efficiënter en gemakkelijker worden.

De voorstellen verplichten tot elektronische uitwisseling van documenten tussen rechtbanken en bevorderen het gebruik van videoconferenties voor het horen van getuigen in een ander land.

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: Elk jaar vinden er in de EU zo'n 3,4 miljoen grensoverschrijdende gerechtelijke procedures in civiele en handelszaken plaats. Steeds meer mensen wonen, studeren en werken in een ander EU-land, en bedrijven streven naar expansie in het buitenland. Dankzij dit voorstel wordt de toegang tot de rechter in het buitenland sneller en betaalbaarder.”

De voorstellen wijzigen de verordening over de betekening en de kennisgeving van stukken en de verordening over bewijsverkrijging.

De nieuwe regels brengen de volgende veranderingen:

  • grensoverschrijdende elektronische uitwisseling van documenten wordt voor rechtbanken verplicht. Momenteel versturen in grensoverschrijdende zaken de justitiële instanties van beide betrokken lidstaten alle stukken per post, wat traag verloopt en bepaalde kosten met zich meebrengt. Door over te schakelen op elektronische communicatiemethoden kan jaarlijks in de hele EU 30 tot 78 miljoen euro worden bespaard;
  • er komt een standaardretourformulier voor documenten die per post aan personen en bedrijven worden verzonden. Er zijn nu vaak problemen met de ontvangst van documenten in een ander land doordat de retourformulieren niet uniform zijn en vaak niet correct worden ingevuld. Verwacht wordt dat deze verbetering meer dan 2,2 miljoen euro per jaar bespaart;
  • het gebruik van videoconferenties wordt bevorderd. Personen kunnen dan worden gehoord zonder dat zij naar het buitenland hoeven te reizen. Videoconferenties maken dat gemakkelijker en leveren besparingen op. De kosten van een grensoverschrijdende hoorzitting met een partij of een getuige via videoconferentie bedragen doorgaans slechts zo'n 100 euro, terwijl de kosten bij een fysieke hoorzitting al gauw 400 tot 800 euro bedragen;
  • de procedurele rechten van de partijen worden versterkt en de toegang tot de rechter wordt vergemakkelijkt. De nieuwe regels versterken de rechten van de verdediging, bijvoorbeeld door te verduidelijken wanneer en hoe burgers gebruik kunnen maken van hun weigeringsrecht. Digitalisering en grensoverschrijdend technologiegebruik maken justitie efficiënter en goedkoper.

De regels van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken kunnen tevens worden toegepast in allerlei buitengerechtelijke procedures, bijvoorbeeld bij erfrechtelijke zaken voor de notaris en bij familierechtelijke zaken voor een overheidsinstantie.

Chronologisch overzicht

De voorstellen van vandaag om deze regelingen voor justitiële samenwerking te moderniseren, is een nieuwe maategel waarmee de Europese Commissie bouwt aan een sterk Europees justitieel systeem voor burgers en ondernemingen. Dat is een essentiële stap om alle voordelen van de interne markt te kunnen benutten, een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen en e-justitie te bevorderen.

Sinds 2008 bestaat er dankzij de verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken een snelle, veilige en gestandaardiseerde procedure voor het verzenden van stukken in burgerlijke of in handelszaken tussen rechtbanken en andere partijen die gevestigd zijn in verschillende EU-landen. In veel civiele of handelszaken moet bewijs worden verkregen in een andere lidstaat, wanneer bijvoorbeeld een getuige moet worden gehoord in een echtscheidingsprocedure of wanneer er sprake is van onbetaalde rekeningen tussen twee ondernemingen. Sinds 2004 is de toegang tot dergelijk bewijs vergemakkelijkt door de verordening inzake bewijsverkrijging.

Uit het EU-scorebord voor justitie 2018, dat maandag is gepubliceerd, blijkt dat in sommige lidstaten nog slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van ICT-hulpmiddelen (zie persbericht). In meer dan de helft van de lidstaten is elektronische indiening van vorderingen niet of slechts in beperkte mate toegestaan. Een geactualiseerd overzicht van het gebruik van ICT tussen rechters en advocaten laat zien dat ICT-hulpmiddelen op grote schaal worden gebruikt in 12 van de 22 onderzochte lidstaten en dat deze hulpmiddelen vorig jaar in meer lidstaten verplicht zijn geworden.

Meer informatie

Herziening van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van documenten

Herziening van de verordening inzake bewijsverkrijging

Civiel recht

E-justitieportaal

IP/18/3991

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven