r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Subsidies van de Europese Unie 2021-2027

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU.

Inhoud

1.

Veranderingen

Verdeling van MFK 2014-2020 en 2021-2027
Verdeling van MFK 2014-2020 en 2021-2027

In 2021 gaat een nieuwe meerjarenbegroting in, die zal lopen tot 2027. De voorstellen algemene voorstelen voor de nieuwe begrotingsperiode, die gaan over de manier waarop de Europese Unie aan haar inkomsten komt en hoe deze gelden worden besteed, zijn in mei 2018 gepubliceerd. De voorstellen voor de verschillende fondsen en subsidieprogramma's volgden in de maand daarna. De Europese Commissie streeft ernaar om vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 de onderhandelingen over al deze voorstellen te hebben afgerond. Bij de vorige meerjarenbegroting duurden deze onderhandelingen echter twee en een half jaar in plaats van een jaar, waardoor onder meer de nieuwe landbouwsubsidies een jaar later dan beoogd van start konden gaan.

 
Maximaal begrote uitgaven 2021-2027
Maximaal begrote uitgaven 2021-2027

De EU-uitgaven zoals voorgesteld door de Europese Commissie blijven, wanneer je kijkt naar het totaal, ongeveer gelijk. Omdat het Verenigd Koninkrijk de EU-verlaat, stijgen echter wel de afdrachten per lidstaat (gebaseerd op het bruto nationaal inkomen). Het EDF, dat voorheen niet in de begroting werd opgenomen, wordt in de nieuwe begrotingsperiode als onderdeel van het nieuwe

Hieronder vindt u een overzicht van de beoogde financieringsmogelijkheden voor de periode 2021-2027.

2.

Financiering van de subsidies

De subsidies die de Europese Unie verleent zijn meestal bedoeld als co-financiering. Dit wil zeggen dat de EU-lidstaten in de meeste gevallen minimaal 50 procent van de kosten zelf voor hun rekening moeten nemen, het overige deel wordt door de EU betaald.

Financiering van projecten kan via twee wegen lopen:

3.

Aanvragen van subsidies

Subsidies kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd, afhankelijk van de regeling. De aanvraag kan bij de nationale overheid, het nationale bureau van de Europese Commissie, of direct bij de Europese Commissie worden ingediend. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de toewijzing van Europese gelden aan de verschillende lidstaten.

In de meeste gevallen vindt u beknopte informatie over het verkrijgen van subsidies en leningen bij de regelingen in onderstaand overzicht.

4.

Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

Onderzoek en innovatie

Horizon Europe

Het Achtste Kaderprogramma voor onderzoek (KP8), dat loopt van 2014-2020, heeft als doel het Europese beleid op het gebied van onderzoek en innovatie beter af te stemmen op de economische en sociale ambities van de Europese Unie zoals geformuleerd in de EU 2020-strategie. Omdat KP8 de EU 2020-doelstelling van de 'Innovatie-Unie' dient te verwezenlijken, is besloten om het achtste kaderprogramma voor onderzoek te hernoemen tot 'Horizon 2020'.

ITER

ITER is een internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron aan te tonen.

Euratom-programma

Het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom is een onderzoeks- en trainingsprogramma dat beoogt de nucleaire veiligheid te bevorderen en op een veilige manier onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen. Het programma is in 2014 ingesteld als aanvulling op Horizon 2020, het achtste kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie. Het programma loopt in 2020 af.

Strategische Europese infrastructuur

InvestEU

Het investeringsfonds van de Commissie-Juncker (bijnaam 'het Junckerfonds') moet door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de Europese Unie bevorderen. Het fonds werd in 2015 opgericht en heet officieel het European Fund for Strategic Investments (EFSI). De ruim 300 miljard euro die in het fonds wordt gestopt wordt deels publiek gefinancierd, maar het overgrote deel moet komen uit privaat kapitaal. In het fonds is een centrale rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility')

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecoom voor de aanleg en verbetering van breedbandnetwerken.

Programma Digitaal Europa

In juni 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om een nieuw programma vorm te geven, genaamd Digitaal Europa. Het programma speelt in op de steeds grotere digitale uitdagingen. Dankzij de strategie voor de digitale interne markt was er al een regelgevingskader, maar dit programma maakt daarbij ook ambitieuze investeringen mogelijk. Door Digitaal Europa kan bijvoorbeeld het internationale concurrentievermogen van de EU worden verhoogd en kunnen de strategische digitale capaciteiten van Europa verder ontwikkeld en versterkt worden.

Eengemaakte markt

Programma voor de eengemaakte markt

Het programma voor de eengemaakte markt werd in mei 2018 voorgesteld als nieuw EU-programma voor de periode 2021-2027, ter vervanging van COSME. Met dit nieuwe programma wil de Europese Commissie consumenten 'mondiger' maken en beschermen. Ook moet het programma kleine en middelgrote ondernemingen in staat stellen om volop te profiteren van de interne markt. Voor het programma wil de Commissie 4 miljard beschikbaar stellen.

EU-fraudebestrijdingsprogramma

Hercules III is het antifraudeprogramma van de Europese Unie. Het programma ondersteunt de Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bij de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Ook stimuleert het programma transnationale samenwerking en coördinatie. Het Hercules III-programma zorgt voor gespecialiseerde technische bijstand en organiseert gespecialiseerde opleidingen, workshops, analyses en conferenties.

Het Hercules-programma begon in 2004 als Hercules I, en werd opgevolgd door het Hercules II (2007-2013) en het Hercules III-programma (2014-2020). In 2021 zal het programma opgaan in een nieuw antifraudeprogramma, dat geïmplementeerd en aangestuurd zal worden door OLAF. Het nieuwe antifraudeprogramma zal ook ondersteuning bieden voor operationele en onderzoeksactiviteiten.

Het programma werkt op basis van zogenoemde oproepen van aanvragen, waar nationale en regionale overheidsdiensten als ook onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties een voorstel voor kunnen indien. Het programma staat open voor lidstaten en voor verschillende landen waar de Europese Unie een partnerschap mee heeft. De oproepen zijn te vinden op de website van OLAF.

Fiscalis

Fiscalis 2020 is een subsidieprogramma dat tot doel heeft de samenwerking tussen de belastingdiensten van EU-lidstaten en van andere deelnemende landen te verbeteren. Daarbij is het belangrijkste oogmerk om de verschillende belastingsystemen goed naast elkaar te laten functioneren om belastingfraude te voorkomen en de interne markt te versterken. Naast de EU-lidstaten doen ook Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije mee aan het Fiscalis 2020-programma.

Het programma tracht de doelstellingen te behalen door belastingdiensten onderling te laten netwerken, trainingen te verschaffen aan het personeel en IT-systemen voor de uitwisseling van informatie aan te bieden.

In 2018 stelde de Commissie voor om Fiscalis 2020 voort te zetten onder de naam Fiscalis. Het programma voor 2021-2027 moet de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking opvoeren. Daarvoor wil de Commissie meer geld beschikbaar maken.

Douane

Dit Europese subsidieprogramma moet de samenwerking tussen de douanediensten van de deelnemende landen helpen bevorderen. Dit gebeurt vooral door de handel te bevorderen en douaneprocedures te vereenvoudigen en versnellen en daarmee blokkades voor de interne markt weg te nemen. Door investeringen in douanediensten moeten EU-lidstaten meer inkomsten kunnen vergaren en fraude beter bestrijden.

Taken

Het programma, dat onder de Eurocommissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane valt, heeft de volgende taken:

  • de samenwerking tussen douanediensten vergroten en daarmee efficiëntie bevorderen;
  • de economie van deelnemende landen competitiever maken;
  • netwerken en gemeenschappelijke acties van douaneautoriteiten bevorderen en IT-systemen moderniseren.

Van Douane 2020 naar Programma Douane

Het Douane 2020 programma startte op 1 januari 2014 en loopt tot 2020. Douane 2020 hangt sterk samen met Fiscalis 2020, een programma dat is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van belasting. Ook Fiscalis 2020 moet het functioneren van de interne markt bevorderen.

Ruimtevaart

Europees Ruimtevaartprogramma

De Europese Commissie wil in de meerjarenbegroting van 2021-2027 alle bestaande en nieuwe ruimtevaartactiviteiten van de EU samenvoegen in één Europees Ruimtevaartprogramma. Voor het Europees Ruimtevaartprogramma wil de Commissie 16 miljard euro aanwenden. Dit geld moet onder andere gebruikt worden voor investeringen in ruimtevaartactiviteiten, het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van ruimtevaart en het versterken van de Europese toegang tot de ruimte.

5.

Cohesie en waarden

Regionale ontwikkeling en cohesie

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft tot doel om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid.

Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is een Europees Structuurfonds dat als doel heeft om EU-lidstaten te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Het fonds tracht in de betreffende lidstaten de economische en sociale achterstanden weg te werken, de economische situatie te stabiliseren en een duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Het fonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid.

Steun voor de Turks-Cypriotische gemeenschap

Hiervoor is 240 miljoen euro begroot

Economische en monetaire unie

Steunprogramma voor Structurele Hervormingen

Het Steunprogramma voor Structurele Hervormingen (SRSP) is een programma dat EU-lidstaten ondersteunt bij institutionele, administratieve en groeigerichte structurele hervormingen. Het programma ondersteunt zowel de voorbereidingen als het ontwerp en de implementatie van de hervormingen. Steun is op basis van aanvraag en vereist geen medefinanciering van de EU-lidstaten. Het steunprogramma wordt gecoördineerd door de Ondersteuningsdienst voor Structurele Hervormingen (SRSS).

Pericles IV

Pericles IV is een programma dat tot doel heeft om fraude door het vervalsen van geld tegen te gaan. Specifiek betekent dit dat het programma zich richt op het beschermen tegen vervalsing van eurobankbiljetten en ‑munten in Europa en de rest van de wereld. Tot aan 2020 heette het programma Pericles 2020. Voor de periode 2021-2027 gaat dit programma overanderd over in Pericles IV.

Pericles 2020 werd in 2014 gestart om de economie en de interne markt te beschermen tegen fraude en om het vertrouwen in de Euro als munt te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van drie typen maatregelen om de doelen van het programma te behalen. Ten eerste wordt ondersteuning gegeven aan de bevoegde nationale instanties door de organisatie van workshops, gerichte stages en de uitwisseling van personeel. Bovendien wordt technische, wetenschappelijke en en operationele ondersteuning geboden, bijvoorbeeld door handboeken over de Europese wetgeving te verstrekken.

Ten slotte verstrekt het programma geld voor de aankoop van de apparatuur die wordt gebruikt door de gespecialiseerde anti-namaak autoriteiten.

Informatie over het aanvragen van financiering in het kader van Pericles 2020 en Pericles IV is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden

ESF+

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers.

Erasmus

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het programma heeft onder meer als doel om de werkloosheid (vooral onder jongeren) te bestrijden, innovatie te ondersteunen en de samenwerking en mobiliteit met EU-partnerlanden te bevorderen.

Europees Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps is een initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om in eigen land of elders in Europa vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen.

Programma Justitie

Justitie is een financieringsprogramma van de Europese Commissie dat eraan moet bijdragen dat het recht in de Unie efficiënt, consistent en consequent wordt toegepast. Het programma bevordert justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken en een effectieve toegang tot justitie in Europa. Daarnaast helpt het rechters en andere beoefenaars van juridische beroepen op te leiden door middel van trainingen. Verder vallen initiatieven voor de ontwikkeling van het drugspreventiebeleid ook onder dit programma. Alle acties die door het programma worden gefinancierd moeten grensoverschrijdende voordelen hebben.

Meer informatie

Creatief Europa

Creatief Europa is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning en bevordering van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Met het Creatief Europa-programma wil de Europese Commissie de Europese cultuur sector promoten en beschermen. Het programma is ontwikkeld uit de overtuiging dat cultuur een meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld een impuls geven aan de Europese muziek- en filmindustrie.

Creatief Europa is in 2014 opgericht als opvolger van CULTUUR 2007, MEDIA 2007 en MEDIA Mundus. Het huidige subsidieprogramma bestaat uit drie onderdelen: 'Cultuur' voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren, 'Media' voor de audiovisuele sector, en 'Cross-sectoraal' voor sectoroverschrijdende projecten. In 2016 is onder deze laatste tak een Financiële Garantiefaciliteit opgezet, waarmee het voor kleine actoren in de culturele en creatieve industrie gemakkelijker moet worden om toegang te krijgen tot bankkredieten.

EU-lidstaten, maar ook landen waarmee toetredingsonderhandelingen lopen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies uit dit programma. De subsidies worden op basis van oproepen van de Commissie verstrekt. Elke oproep heeft zijn eigen deadline. De aanvraag wordt beoordeeld door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

6.

Natuurlijke hulpbronnen en milieu

Landbouw- en maritiem beleid

Europees Garantiefonds voor de Landbouw

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) is een Europees fonds dat tot doel heeft om de marktmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals het verlenen van inkomenssteun aan boeren, te financieren. Samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) financieert het fonds het GLB. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren. Daarnaast wordt het fonds ingezet voor de financiële ondersteuning van plannen voor de ontwikkeling van specifieke plattelandsgebieden en de daarbij benodigde technische bijstand.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft tot doel de uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid financieel mogelijk te maken. Het is een van de Europese structuur- en investeringsfondsen die samen een sterkere en duurzamere Europese economie moeten bewerkstelligen.

Milieu en klimaatactie

LIFE

Life is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het huidige programma (2014-2020) heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Zo worden er innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. Het huidige Life programma is opgedeeld in de subprogramma’s klimaat en milieu.

7.

Migratie en grenbeheer

Migratie

Asiel- en Migratiefonds (AMF)

Het Asiel-, Migratie-, en Integratie fonds heeft samen met het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) het doel om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Het fonds is de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds). De activiteiten van het fonds vallen binnen het kader van het Europese asiel- en migratiebeleid.

Grensbeheer

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

In 2018 stelde de Europese Commissie voor om voor de periode 2021-2027 een Fonds voor geïntegreerd grensbeheer in het leven te roepen. Dit fonds moet er samen met het Asiel en Migratiefonds voor zorgen dat de EU beter in staat is om onregelmatige migratie het hoofd te bieden. In totaal wil de Commissie dat in die periode 35 miljard euro vrijmaken voor migratie en grensbeheer, waarvan 9,3 miljard voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer.

8.

Veiligheid en defensie

Veiligheid

Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) heeft tot doel de veiligheid in de EU te vergroten door het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Het Fonds is opgesplitst in twee programma's:

Ontmanteling van nucleaire installaties (Litouwen)

Ontmanteling en veiligheid van nucleaire installaties (incl. Bulgarije en Slowakije)

Defensie

Europees Defensiefonds

Het Europees Defensiefonds is een financieringsinstrument van de Europese Commissie om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensietechnologie en -apparatuur te bevorderen. Hiermee wil de Commissie samenwerking tussen lidstaten stimuleren en kostenbesparing bewerkstelligen.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility')

(militaire mobiliteit)

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecoom voor de aanleg en verbetering van breedbandnetwerken.

Crisisrespons

Mechanisme voor civiele bescherming van de Unie (rescEU)

RescEU is een financieringsmechanisme van de Europese Unie dat betrekking heeft op ‘civiele rampen.’ Dit betreft onder andere natuurrampen, rampen door menselijk toedoen of acute noodsituaties. Het mechanisme moet het reactievermogen van lidstaten verbeteren, maar ook moet het initiatieven van de EU-lidstaten in het geval van civiele rampen coördineren, aanvullen en ondersteunen.

9.

Nabuurschap en internationaal beleid

Externe actie

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Dit instrument is de opvolger van verschillende financieringsinstrumenten die in 2020 aflopen, te weten het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EDF), het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR), het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP), het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (PI) en het Garantiefonds voor extern optreden. Het EOF fonds viel voorheen niet onder de EU-begroting, maar wordt daarin vanaf 2021 wel opgenomen.

Instrument voor Humanitaire Hulp

Het Instrument voor Humanitaite Hulp is één van de Europese subsidies voor niet-lidstaten. De subsidie is gericht op zowel kortetermijnhulp als langetermijnhulp bij natuurrampen, rampen veroorzaakt door mensen en soortgelijke crises. Naast noodmaatregelen op de korte termijn, moet bij de lange termijn gedacht worden aan preventie van toekomstige rampen en aan hersteloperaties om getroffen gebieden weer op te bouwen.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Hiervoor is in totaal 3 miljard euro begroot

Landen en gebieden overzee (met inbegrip van Groenland)

Europese Vredesfaciliteit

Dit is een niet-budgettair fonds dat buiten het meerjarig financieel kader valt

Pretoetredingssteun

Instrument voor Pretoetredingssteun

Dit financiële instrument ondersteunt kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding. IPA II trad in januari 2014 in werking en heeft een budget van 11,7 miljard tot 2020. In 2018 stelde de Europese Commissie IPA III voor als opvolger van IPA II. IPA III moet met een budget van 14,5 miljard de EU-strategie omtrent uitbreiding in de Westelijke Balkan verwezenlijken.

10.

Europees openbaar bestuur

Europees openbaar bestuur

Voor onder meer administratieve uitgaven, pensioenen en Europese scholen is 76 miljard euro begroot.

11.

Instrumenten boven de plafonds van het meerjarig financieel kader

Reserve voor noodhulp

Hiervoor wordt 600 miljoen euro begroot

Solidariteitsfonds van de EU

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie is een financieringsinstrument om doeltreffend en soepel op noodsituaties in de EU te kunnen reageren. In geval van een ramp in één of meerdere lidstaten van de Unie kan dit fonds steun verlenen aan getroffen gebieden. Zo kan de EU de gevolgen van overstromingen, extreme droogte, bosbranden, orkanen en andere rampen bestrijden.

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG) is een Europees Fonds dat als doel heeft om werklozen te helpen herintegreren in de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende markt door globalisering. Het fonds moet een bijdrage leveren aan het stimuleren van de economie en de banengroei in de EU. Het budget van het fonds wordt vastgesteld door de Europese Commissie, en in het bijzonder door de Eurocommissaris Werkgelegenheid. Het EFG is onderdeel van het Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Europese Unie.

Flexibiliteitsinstrument

Hiervoor wordt 1 miljard euro begroot

Stabilisatiefunctie voor Europese investeringen

De Stabilisatiefunctie voor Europese investeringen is een voorstel voor een nieuw programma binnen het meerjarig financieel kader 2021-2027. Het doel van deze stabilisatiefunctie is het stabiel houden van investeringen ondanks economische fluctuaties. De functie moet ervoor zorgen dat lidstaten bij economische problemen, zoals een financiële crisis, snel gebruik kunnen maken van Europese middelen en geen andere landen meetrekken in hun economische problemen.

12.

Structuurfondsen

De financiele regels rondom het toekennen van subsidies vanuit de structuurfondsen worden beschreven in de zogenaamde Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen ("Common Provisions Regulation"). De Commissie heeft hiertoe op 29 mei 2018 een voorstel gepresenteerd voor de periode 2021-2027:

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten onderling. Dit gebeurt in het kader van het regionaal beleid. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

Terug naar boven