r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM - documenten - Bijlage bij het Voorstel voor een richtlijn van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Inhoud

1.

Tekst

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 17.5.2018 COM(2018) 274 final

ANNEX 1

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een richtlijn van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid

van weginfrastructuur

{SEC(2018) 226 final} - {SWD(2018) 175 final} - {SWD(2018) 176 final}

NL NL

BIJLAGE

De bijlagen bij Richtlijn 2008/96/EG worden als volgt gewijzigd:

 • (1) 
  De titel van bijlage I wordt vervangen door:

  "BIJLAGE I ELEMENTEN VAN VERKEERSVEILIGHEIDSEFFECTBEOORDELINGEN";

 • (2) 
  Bijlage II wordt als volgt gewijzigd: a) de titel wordt vervangen door:

  "BIJLAGE II ELEMENTEN VAN VERKEERSVEILIGHEIDSAUDITS",

 • b) 
  aan deel 1 wordt het volgende punt n) toegevoegd:

  "n) bepalingen met betrekking tot kwetsbare weggebruikers: i) bepalingen met betrekking tot voetgangers, ii) bepalingen met betrekking tot fietsers, iii) bepalingen met betrekking tot gemotoriseerde tweewielers.";

 • c) 
  in deel 2 wordt punt h) vervangen door:

  "h) bepalingen met betrekking tot kwetsbare weggebruikers: i) bepalingen met betrekking tot voetgangers, ii) bepalingen met betrekking tot fietsers, iii) bepalingen met betrekking tot gemotoriseerde tweewielers;";

 • (3) 
  De volgende bijlage II bis wordt ingevoegd:

"BIJLAGE II bis

ELEMENTEN VAN VERKEERSVEILIGHEIDSINSPECTIES",

 • 1. 
  Tracé en dwarsprofiel: a) zichtbaarheid en zichtafstanden; b) snelheidsbeperking en indeling in snelheidszones; c) duidelijk wegbeeld (d.w.z. de "leesbaarheid" van het wegbeeld door de bestuurders); d) toegang tot aangrenzende eigendommen en ontwikkelingen; e) toegankelijkheid voor nood- en dienstvoertuigen; f) passende veiligheidsvoorzieningen aan bruggen en duikers; g) wegkantontwerp (bermen, lager gelegen stoepen, "cut and fill"-hellingen).
 • 2. 
  Kruispunten en knooppunten: a) geschiktheid van het type kruispunt/knooppunt; b) geometrisch ontwerp van het kruispunt/knooppunt; c) zichtbaarheid en leesbaarheid (waarneming) van kruispunten; d) zichtbaarheid op het kruispunt; e) ontwerp van zijwegen aan kruispunten; f) verkeerbeheer aan kruispunten (bv. stoptekens, verkeersborden enz.); g) aanwezigheid van oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • 3. 
  Bepalingen met betrekking tot kwetsbare weggebruikers: a) bepalingen met betrekking tot voetgangers; b) bepalingen met betrekking tot fietsers; c) bepalingen met betrekking tot gemotoriseerde tweewielers; d) openbaar vervoer en infrastructuur; e) spoorwegovergangen.
 • 4. 
  Verlichting, borden en markeringen: a) coherente verkeersborden die het zicht niet belemmeren; b) leesbaarheid van verkeersborden (plaats, grootte, kleur); c) wegwijzers; d) coherente wegmarkeringen en afbakening; e) leesbaarheid van wegmarkeringen (plaats, grootte en retroreflectiviteit in droge en natte omstandigheden); f) passend contrast van wegmarkeringen; g) verlichting van verlichte wegen en kruispunten; h) passende wegkantapparatuur.
 • 5. 
  Verkeerslichten: a) werking; b) zichtbaarheid.
 • 6. 
  Obstakels, obstakelvrije ruimten en geleiderails: a) omgeving van de wegkant, met inbegrip van vegetatie; b) gevaren in de wegkant en afstand tot de rand van de rijweg; c) gebruikersvriendelijke aanpassing van de afschermende constructies langs de weg

(middenbermen en vangrails om risico’s voor kwetsbare weggebruikers te voorkomen);

 • d) 
  veiligheidsvoorzieningen aan de uiteinden van vangrails; e) passende afschermende constructies aan bruggen en duikers; f) omheiningen (aan wegen met toegangsbeperkingen).
 • 7. 
  Wegdek: a) defecten aan het wegdek; b) slipweerstand; c) los materiaal / grind / stenen; d) plasvorming, waterafvoer.
 • 8. 
  Andere aandachtspunten: a) veilige parkeerterreinen en rustplaatsen; b) voorzieningen voor zware voertuigen; c) verblinding door koplampen; d) wegenwerken; e) onveilige activiteiten langs de kant van de weg; f) passende informatie in ITS-apparatuur (bv. variabele informatieborden); g) dieren; h) waarschuwingen aan scholen (indien van toepassing).";
 • (4) 
  Bijlage III wordt vervangen door:

"BIJLAGE III

ELEMENTEN VAN WEGENNETBEOORDELINGEN

 • 1. 
  Algemeen: a) wegtype in verhouding tot het type en de grootte van de regio's/steden die de weg verbindt; b) lengte van het weggedeelte; c) gebiedstype (landelijk, stedelijk); d) landgebruik (onderwijs, handel, industrie & productie, residentieel, landbouw, onontwikkelde gebieden); e) dichtheid van toegangspunten tot eigendommen. f) aanwezigheid van dienstwegen (bv. voor winkels); g) wegenwerken; h) aanwezigheid parkeervoorzieningen.
 • 2. 
  Verkeersvolumes: a) verkeersintensiteit; b) vastgestelde intensiteit motorfietsen; c) vastgestelde intensiteit voetgangers aan beide zijden, met vermelding van "in de verkeersrichting" of "kruisend"; d) vastgestelde intensiteit motorfietsen; e) vastgestelde intensiteit zware voertuigen; f) geraamde voetgangersstromen, op basis van het gebruik van aangrenzende terreinen; g) geraamde fietsersstromen, op basis van het gebruik van aangrenzende terreinen.
 • 3. 
  Gegevens over ongevallen: a) Aantal en plaats van dodelijke verkeersongevallen per groep van weggebruikers; b) Aantal en plaats van verkeersongevallen met zwaargewonden per groep van weggebruikers.
 • 4. 
  Gebruikskenmerken: a) snelheidslimiet (algemeen, voor motorfietsen; voor vrachtwagens); b) reële snelheid (85 procent); c) snelheidsbeheer en/of verkeersremming; d) aanwezigheid van ITS-voorzieningen: filewaarschuwingen, variabele informatieborden; e) waarschuwingen aan schoolomgevingen; f) toezichthouder aan oversteekplaatsen bij scholen op vooraf bepaalde tijdstippen.
 • 5. 
  Geometrische kenmerken: a) kenmerken van de dwarsprofielen (aantal, type en breedte van rijstroken, ontwerp en materiaal van de middenberm, voetpaden enz.), met inbegrip van de aanpasbaarheid daarvan; b) afrondingsbogen; c) hellingshoek en verticaal alignement; d) zichtbaarheid en zichtafstanden.
 • 6. 
  Obstakels, obstakelvrije ruimten en geleiderails: a) omgeving van de wegkant en obstakelvrije zones; b) vaste obstakels langs de weg (bv. verlichtingspalen, bomen enz.); c) afstand tussen obstakels en de kant van de weg; d) dichtheid van obstakels; e) ribbelstroken; f) afschermende constructies langs de weg.
 • 7. 
  Kruispunten: a) type kruispunt en aantal armen (met name type verkeerssturing en aanwezigheid van afslagpijlen); b) aanwezigheid van verkeersgeleiders; c) kwaliteit van het kruispunt; d) verkeersintensiteiten op het kruispunt; e) aanwezigheid van spoorwegovergangen.
 • 8. 
  Onderhoud: a) defecten aan het wegdek; b) slipweerstand van het wegdek; c) staat van de berm (met inbegrip van vegetatie); d) staat van de verkeersborden, markeringen en afbakening; e) staat van de afschermende constructies langs de weg.
 • 9. 
  Voorzieningen voor kwetsbare weggebruikers: a) oversteekplaatsen voor voetgangers (gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen); b) omheining aan oversteekplaatsen voor voetgangers; c) aanwezigheid van stoepen of gescheiden voorzieningen; d) voorzieningen voor fietsers; e) kwaliteit van de oversteekplaatsen voor voetgangers, wat de zichtbaarheid en signalisatie van de voorzieningen betreft; f) oversteekplaats voor voetgangers op toegangswegen van aansluitende ondergeschikte wegen.
 • (5) 
  In bijlage IV wordt punt 1 vervangen door:

  "1. zo nauwkeurig mogelijke vermelding van plaats van het ongeval, met inbegrip van GNSS-coördinaten;".


 
 
 

2.

Meer informatie

 

Terug naar boven