r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 december 2018 - 7 december 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 december 2018 (OR. en)

14795/18 OJ CONS 69

SOC 736 EMPL 551

SAN 432 CONSOM 341

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

6 en 7 december 2018 (9.30, 9.30)

ZITTING OP DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 14798/18

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 14583/18

  Algemene oriëntatie 7203/18 Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Europees Semester 2019 14412/18

  Oriënterend debat

  • a) 
   Jaarlijkse groeianalyse, waarschuwingsmechanisme 14443/18

   verslag, ontwerp van gezamenlijk verslag over de 14444/18 werkgelegenheid en ontwerpaanbeveling over het 14445/18 economisch beleid van de eurozone 14442/18 Presentatie door de Commissie

 • b) 
  Bijdrage inzake werkgelegenheids- en sociale aspecten 14533/1/18 REV 1

  van de ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone Goedkeuring

  • c) 
   Thematische beoordelingen inzake "sociale aspecten 14411/18 van digitalisering" (SPC) en "digitalisering en robotisering

   van werk" (EMCO) Bekrachtiging van de gezamenlijke kernboodschappen van EMCO en SPC

  • d) 
   Uitvoering van de aanbeveling over langdurige 14409/18

   werkloosheid: kernboodschappen van EMCO Bekrachtiging

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 5. 
  Richtlijn carcinogene of mutagene agentia op het werk 14579/18

  (derde reeks) 7733/18 Algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale 14582/18 bescherming voor werknemers en zelfstandigen (*)

  (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 292 VWEU juncto de artikelen 153 en 352 VWEU) Politiek akkoord

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 7. 
  Verordening betreffende het Europees Fonds voor aanpassing 14246/18

  aan de globalisering (EFG) 9701/18 Voortgangsverslag

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Conclusies over gendergelijkheid, jeugdzaken en digitalisering 14580/18 + ADD 1

  Aanneming

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 9. 
  Richtlijn gelijke behandeling (artikel 19) 14253/18

  Voortgangsverslag 11531/08

Diversen

 • 10. 
  a) Tripartiete sociale top (Brussel, 16 oktober 2018)

  Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

  • b) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
   • i) 
    Herziening richtlijn carcinogene of mutagene agentia (tweede reeks)
   • ii) 
    Herziening verordeningen inzake instanties (Eurofound, OSHA en Cedefop)
   • iii) 
    Richtlijn Toegankelijkheidswet iv) Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven v) Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vi) Herziening van de verordeningen over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels Informatie van het voorzitterschap
  • c) 
   Activiteiten van de Commissie 14325/18
   • i) 
    EU-kader voor de nationale strategieën voor 14326/18 integratie van de Roma: tussentijdse evaluatie
   • ii) 
    Conferentie over de toekomst van werk (april 2019) iii) Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ): ministeriële bijeenkomst (april 2019) Informatie van de Commissie
 • d) 
  Evenementen van het voorzitterschap 14316/18
  • i) 
   Digitalisering van werk ii) Strijd tegen beroepskanker iii) Evenementen in verband met gendergelijkheid Informatie van het voorzitterschap
 • e) 
  Gezamenlijke verklaring over "Gendergelijkheid als 14309/18

  een prioriteit van de Europese Unie, vandaag en in de toekomst" Informatie van het voorzitterschap

 • f) 
  Gezamenlijke non-paper over de toekomst van de lijst 14314/18

  van LGBTI-acties Informatie van de Maltese delegatie

 • g) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

  Informatie van de Roemeense delegatie ZITTING OP VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 (09:30)

VOLKSGEZONDHEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen
  • a) 
   Aanbeveling over nauwere samenwerking bij de 14295/18

   bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen 14152/1/18 REV 1

   worden voorkomen 8679/18

   Aanneming

 • b) 
  Bestrijding van de terughoudendheid tegenover vaccins 14302/1/18 REV 1

  op EU- en nationaal niveau: uitdagingen en kansen in een gedigitaliseerde wereld Gedachtewisseling

Diversen

 • 12. 
  a) Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening betreffende de evaluatie van gezondheids 14694/18

technologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU 5844/18 + COR 1 Informatie van het voorzitterschap

 • b) 
  Gezondheidssituatie in de EU 14722/18

  Informatie van de Commissie

 • c) 
  WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC): 14861/18

  8e zitting van de Conferentie van de partijen (CoP8) (Genève, 1-6 oktober 2018) Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

 • d) 
  Uitvoering van Richtlijn 2011/62/EU inzake vervalste 14721/18

  geneesmiddelen Informatie van de Commissie

 • e) 
  Toekomstige uitdagingen in de sector van de medische 15172/18

  hulpmiddelen Informatie van de Deense en de Spaanse delegatie

 • f) 
  Resultaten van door het Oostenrijkse voorzitterschap 14609/18

  georganiseerde conferenties: i) Gezondheidsbehoeften en farmaceutisch onderzoek matchen: hoe de onderzoeksagenda voor volksgezondheid bepalen (Wenen, 25 september 2018) ii) Onze voeding - onze gezondheid: naar gezonde en duurzame Europese voedselsystemen (Wenen, 22-23 november 2018) Informatie van het voorzitterschap

 • g) 
  Resultaat van de informele bijeenkomst van de Ministers 14606/18

  van Volksgezondheid (Wenen, 10-11 september 2018) Informatie van het voorzitterschap

 • h) 
  Benoeming van de regionale directeur van de WHO voor 15043/18

  Europa Informatie van het voorzitterschap

  • i) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Roemeense delegatie

  Eerste lezing

  Bijzondere wetgevingsprocedure

Openbare beraadslaging (artikel 8, lid 1, van het reglement van orde van de Raad)

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven