r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2018 - 4 december 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Violeta) Bulc e.a.
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 30 november 2018 (OR. en)

14716/18 OJ CONS 67

TRANS 575 TELECOM 435

ENER 398

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

Europagebouw, Brussel

3 en 4 december 2018 (9.30, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 3 DECEMBER 2018 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 14738/18

VERVOER

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Vervoer over land

 • 3. 
  Mobiliteitspakket I
  • a) 
   Verordening toegang tot het beroep en toegang tot de 14802/18 markt voor goederenvervoer + ADD 1 - 4
  • b) 
   Verordeningen rusttijden en tachografen 9668/17 c) Richtlijn handhaving sociale regels en lex specialis voor 9670/17 terbeschikkingstelling van bestuurders 9671/17 Algemene oriëntatie
 • 4. 
  Mobiliteitspakket II 13871/2/18 REV 2

  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/106 inzake 14213/1/17 REV 1 gecombineerd vervoer Algemene oriëntatie

 • 5. 
  Mobiliteitspakket III 14109/1/18 REV 1

  Richtlijn inzake het beheer van de verkeersveiligheid van 9040/18 + ADD 1 weginfrastructuur Algemene oriëntatie

 • 6. 
  Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen 14838/18

  winter- en zomertijd 12118/18 Voortgangsverslag

 • 7. 
  Verordening rechten en plichten van treinreizigers 14277/18

Voortgangsverslag 12442/17 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Scheepvaart

 • 8. 
  Conclusies over de binnenvaart 13745/1/18 REV 1 Aanneming

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

Scheepvaart

 • 9. 
  Richtlijn inzake het minimum opleidingsniveau van 13233/1/18 REV 1

  zeevarenden 9123/18 + ADD 1 Algemene oriëntatie

 • 10. 
  Mobiliteitspakket III 14587/1/18 REV 1

  Verordening tot instelling van een Europees maritiem 9051/18 + ADD 1 éénloketsysteem Algemene oriëntatie Horizontaal

 • 11. 
  Verordening Connecting Europe Facility 14712/18 + COR 1

  Partiële algemene oriëntatie 9951/18 + COR 1 + ADD 3

 • 12. 
  Mobiliteitspakket III 14226/18

  Verordening inzake het stroomlijnen van maatregelen ter 9075/18 voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V)

  Voortgangsverslag

 • 13. 
  Mobiliteitspakket II 14779/18

  Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige 14183/17 + ADD 1

  wegvoertuigen

  Voortgangsverslag

 • 14. 
  Mobiliteitspakket III 14231/18

  Verordening elektronische informatie vrachtvervoer 9060/1/18 REV 1 Voortgangsverslag + ADD 1

Diversen

 • 15. 
  • a) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Richtlijn elektronische tolheffing en informatieuitwisseling
  • ii) 
   Verordening bescherming van de mededinging in de luchtvaart
  • iii) 
   Herziening wet lease-Verordening Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Onderhandelingen met de ASEAN 15015/18 Informatie van de Commissie
  • c) 
   De sociale agenda in de luchtvaart 14873/18 Informatie van de Luxemburgse delegatie
 • d) 
  Duurzame heffingen voor vervoersinfrastructuur en internalisering van de externe aspecten van vervoer Informatie van de Commissie
 • e) 
  Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Verordening tot vaststelling van het 13987/18 + ADD 1

  ruimtevaartprogramma van de Unie + ADD 1 COR 1 Informatie van het voorzitterschap over de stand van 9898/18 + ADD 1 zaken

 • f) 
  Informele zitting van de ministers van Vervoer en van 14696/18

  Milieu (Graz, 29-30 oktober 2018) Informatie van het voorzitterschap

 • g) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 14896/18

  Informatie van de Roemeense delegatie

ZITTING OP DINSDAG 4 DECEMBER 2018 (10.00 uur)

TELECOMMUNICATIE

 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14739/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

   Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 16. 
  Verordening tot vaststelling van het programma Digitaal 14488/1/18 REV 1

  Europa voor de periode 2021-2027 10167/18 + ADD 1

  Partiële algemene oriëntatie

 • 17. 
  Verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum 14368/1/18 REV 1

  inzake cyberbeveiliging en het netwerk van nationale 12104/18 coördinatiecentra Voortgangsverslag

 • 18. 
  Verordening e-privacy 14491/18 + COR 1

  Voortgangsverslag en gedachtewisseling 5358/17 Diversen

 • 19. 
  • a) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie 8531/18 + ADD 5
  • ii) 
   Verordening .eu-topniveaudomeinnaam 8468/18 + ADD 1
  • iii) 
   Cyberbeveiligingsverordening 12183/2/17 REV 2

  Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Stand van de uitvoering van de DSM-strategie Informatie van het voorzitterschap en de Commissie (1)
  • c) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 14574/18 Informatie van de Roemeense delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

 • (1) 
  Hierover zal aan het begin van de zitting met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit worden genomen

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven