r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Simpler use of EU funds: Council confirms deal with Parliament

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 19 april 2018.
eurobiljetten

De EU vereenvoudigt de regels voor het besteden van geld uit de EU-begroting. Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van de Raad heeft op 19 april 2018 ingestemd met een akkoord met het Europees Parlement over de zogenoemde omnibusverordening inzake de financiële regels in de EU. De verordening bevat wijzigingen van het bestaande financiële reglement, dat een algemeen kader voor begrotingsbeheer bevat, en ook van een reeks wetgevingsbesluiten over meerjarenprogramma's van de EU op verschillende domeinen, onder meer cohesiebeleid.

Verschillende soorten middelen besteden wordt eenvoudiger, ongeacht of het gaat om middelen die direct door de Commissie, indirect door diverse organisaties en organen, of gezamenlijk met nationale instanties worden beheerd.

Het voornaamste doel van deze hervorming was het leven te vergemakkelijken voor iedereen die EU-middelen ontvangt of beheert. Dat was de voorbije jaren het duidelijkste verzoek aan de EU-wetgevers. Maar er liggen ook andere voordelen in het verschiet. Wij verwachten een snellere uitvoering, met minder kosten, meer effect van de maatregelen in de praktijk en gemakkelijkere toegang voor kleine begunstigden.

Marinela Petrova, Viceminister van Financiën van Bulgarije

Terugbetaling van kosten wordt eenvoudiger

De nieuwe regels bieden meer mogelijkheden om EU-betalingen te baseren op het bereiken van resultaten of op een vooraf vastgelegde methode, in plaats van na te trekken hoe elke euro is uitgegeven. Bij gebrek aan statistische of historische gegevens kan voor het beoordelen van kosten een beroep worden gedaan op het oordeel van deskundigen.

Dit zorgt voor minder administratie voor zowel begunstigden als overheden, die zo meer aandacht kunnen schenken aan beleidsverwezenlijkingen en minder aan het verzamelen en controleren van financiële documenten. Het risico op fouten zal ook dalen, en de toegang tot EU-middelen zal eenvoudiger worden voor kleine begunstigden met beperkte middelen.

Kleine organisaties zullen er ook van profiteren dat vrijwilligerswerk wordt erkend als een deel van hun bijdrage aan het medefinancieringsvereiste.

Eenmalige controles en beoordelingen

Om te vermijden dat dezelfde activiteiten en entiteiten meermaals worden gecontroleerd, zal de Commissie zich meer kunnen baseren op audits en beoordelingen van haar internationale partners en de lidstaten.

De nieuwe regels maken ook duidelijk dat de Commissie niet twee keer om dezelfde informatie zal mogen vragen.

Deze maatregelen zullen de administratieve rompslomp verder doen afnemen, waardoor begunstigden als ngo's, die geld krijgen van meerdere donoren, zich op hun echte activiteiten kunnen concentreren.

Eenvoudigere regels voor het combineren van financieringsbronnen

Verscheidene wijzigingen moeten het gemakkelijker maken om een beroep te doen op verschillende programma's en instrumenten voor het financieren van projecten. Waar mogelijk zal slechts één pakket regels van toepassing zijn.

Het zal bijvoorbeeld gemakkelijker worden om financiering uit de EU-structuurfondsen te combineren met financieringsinstrumenten en het Europees Fonds voor strategische investering door "blending". Ook zal het voor het financieren van projecten op het gebied van vervoer, energie en informatie- en communicatietechnologie mogelijk worden subsidies te combineren met financieringsinstrumenten in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Dit zal aanzetten tot het gebruik van een brede mix van bijdragen uit nationale begrotingen en particuliere investeerders, zodat de EU-middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Één "rulebook"

De financiële regels van de EU worden ook gehergroepeerd om ze beknopter en leesbaarder te maken.

Het financieel reglement en de belangrijkste bepalingen van de bijbehorende "uitvoeringsvoorschriften" zijn samengebracht in één zogenoemd "rulebook". De klemtoon ligt op de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende methoden van beheer en manieren waarop de begroting wordt uitgevoerd, doordat de verschillende regels, die over het hele bestaande financiële reglement waren verspreid, zijn geconsolideerd in specifieke hoofdstukken.

Andere wijzigingen

Ten slotte zijn sommige wijzigingen gericht op het verwezenlijken van meer specifieke doelstellingen.

Volgens de nieuwe regels zal het eenvoudiger worden om structuurfondsen van de EU te gebruiken voor de integratie van migranten en vluchtelingen. Ook wordt de strijd tegen belastingontwijking en brievenbusfirma's aangescherpt.

Er is voorzien in een meer alomvattend kader voor het gebruik van financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties ter bevordering van investeringen.

Om de EU-begroting resultaatgerichter te maken, zullen de prestaties van door de EU gefinancierde projecten ook beter worden gemeten.

Volgende stappen

Het Parlement zal nu naar verwachting overgaan tot de goedkeuring van de verordening in eerste lezing. Daarna wordt de tekst bij de Raad ingediend voor de aanneming ervan.

De verordening treedt in werking in juli 2018 en de meeste hoofdstukken zullen onmiddellijk van toepassing zijn. De EU-instellingen krijgen wat extra tijd om zich aan de nieuwe regels voor hun administratieve uitgaven aan te passen. Deze regels gaan pas in vanaf 1 januari 2019.

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel voor de omnibusverordening in september 2016 ingediend. Vier wetgevingsbesluiten op landbouwgebied werden in november 2017 van de hoofdverordening gescheiden zodat ze al op 1 januari 2018 in werking konden treden. Over de voornaamste elementen van de omnibusverordening kwam een voorlopig akkoord tot stand in december 2018. De Raad bereikte op 27 maart 2018 overeenstemming met het Europees Parlement over de laatste details inzake de toepassingsdatums.

Het huidige pakket maatregelen maakt deel uit van een langetermijnstreven om de uitvoering van de EU-begroting te vereenvoudigen en er tegelijk op toe te zien dat de EU-middelen behoedzaam worden beheerd.

Download als PDF


Delen

Terug naar boven