r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Langetermijnbegroting van de EU na 2020: De Europese Commissie zet de verschillende opties – en de gevolgen ervan – uiteen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 14 februari 2018.

Voorafgaand aan de informele bijeenkomst van leiders op 23 februari 2018 zet de Europese Commissie vandaag verschillende opties uiteen - en hun financiële gevolgen - voor een nieuwe en moderne langetermijnbegroting van de EU waarmee de prioriteiten efficiënt worden verwezenlijkt na 2020.

In de woorden van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker: "Begrotingen zijn geen boekhoudexercities - ze gaan over prioriteiten en ambitie. Ze vertalen onze toekomst in cijfers. Dus moeten we eerst bespreken welk Europa wij willen, en moeten de lidstaten vervolgens het nodige geld toezeggen om hun ambities te verwezenlijken. We moeten allemaal begrijpen dat “business as usual” geen optie is bij de komende besprekingen, maar ik ben er vast van overtuigd dat we het onmogelijke mogelijk zullen maken en een begroting tot stand zullen brengen waar iedereen netto beter van wordt.

Tijdens hun bijeenkomst van 23 februari zullen de leiders van de Europese Unie bespreken hoe de prioriteiten die zij voor de Unie hebben gesteld - op 16 september 2016 in Bratislava en op 25 maart 2017 in de Verklaring van Rome - op passende wijze kunnen worden gefinancierd en zo worden verwezenlijkt. Beide elementen - gemeenschappelijke prioriteiten stellen en de Unie in staat stellen ze uit te voeren - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Commissie draagt op drie manieren bij aan deze belangrijke discussie. Allereerst door de nodige feiten aan te dragen over de EU-begroting zelf, maar ook over de voordelen ervan, wat ermee bereikt is en welke toegevoegde waarde deze heeft. Ten tweede door scenario's op te stellen die de financiële effecten van de verschillende mogelijke beleidskeuzes illustreren. Ten derde door te laten zien wat het onder meer voor studenten, onderzoekers en infrastructuurprojecten zou betekenen als de goedkeuring van de nieuwe EU-begroting zou worden uitgesteld.

Opties voor de toekomstige EU-begroting

Wanneer de leiders bespreken hoe ambitieus de EU moet zijn wanneer het bijvoorbeeld gaat om de bescherming van de buitengrenzen van de EU, de ondersteuning van een echte Europese defensie-unie, de digitale transformatie van Europa of het efficiënter maken van het cohesie- en het landbouwbeleid van de EU, is het belangrijk dat zij goed nagaan wat hun keuzes concreet zouden betekenen voor de financiering op EU-niveau. Met haar bijdrage van vandaag probeert de Commissie precies hierbij te helpen, door het financiële effect van verschillende mogelijke beleidsopties te kwantificeren. Die beleidsopties zijn niet de eigen voorstellen van de Commissie, maar illustraties op basis van ideeën die vaak in het publieke debat naar voren zijn gebracht. De bedoeling daarvan is dat er gerichter en op basis van feiten over de belangrijke toekomstige keuzes wordt nagedacht en dat de discussie wordt gestimuleerd.

Als de leiders bijvoorbeeld akkoord gaan met het vaak geopperde voornemen de buitengrenzen van de EU beter te beschermen, dan zou dat 20 tot 25 miljard euro kosten voor een periode van zeven jaar, en tot 150 miljard euro om een volledig geïntegreerd systeem voor het beheer van de buitengrenzen op te zetten. Voor elke politieke prioriteit - de Europese defensie-unie, de ondersteuning van de mobiliteit van jongeren, het aanjagen van de digitale transformatie van Europa, het stimuleren van onderzoek en innovatie of de ondersteuning van een echte Economische en Monetaire Unie - moeten voldoende middelen worden uitgetrokken om ze te verwezenlijken.

Modernisering en financiering van de EU-begroting

De Commissie bekijkt ook verschillende opties voor de modernisering van de EU-begroting, onder meer door de koppeling tussen de doelstellingen van de EU en de manier waarop de begroting wordt gefinancierd, te versterken. Bovendien worden verschillende mogelijkheden aangereikt voor een sterkere koppeling - vaak “conditionaliteit” genoemd - tussen de financiering door de EU en de naleving van de fundamentele waarden van de EU.

De timing is van belang voor zowel burgers als bedrijven.

Een spoedig politiek akkoord over een nieuwe, moderne EU-begroting is van cruciaal belang om te laten zien dat de Unie klaar is om de positieve politieke agenda van Bratislava en Rome waar te maken.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor Begroting en Personeelszaken: “We mogen niet herhalen wat er in 2013 is gebeurd, toen de huidige EU-begroting met aanzienlijke vertraging werd goedgekeurd. Als we weer zoveel vertraging oplopen, zullen meer dan 100 000 door de EU gefinancierde projecten - op belangrijke gebieden als bedrijfsondersteuning, energie-efficiëntie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale inclusie - niet op tijd kunnen beginnen en zullen honderdduizenden jonge mensen in 2021 niet van een Erasmus+-uitwisseling kunnen profiteren.”

Een vroeg akkoord is niet alleen politiek wenselijk, maar ook praktisch noodzakelijk. Partners en begunstigden van EU-financiering - van studenten en onderzoekers tot infrastructuur-, gezondheidszorg- en energieprojecten - alsook nationale en regionale autoriteiten verdienen wettelijke en financiële zekerheid, en hebben die ook nodig. De Commissie reikt de leiders concrete voorbeelden aan van de nadelige gevolgen die een vertraging zou hebben op burgers en bedrijven in de hele EU. De huidige EU-begroting werd destijds te laat vastgesteld en dat zorgde voor aanzienlijke vertragingen bij de start van de nieuwe programma's en bij het verwezenlijken van de financieringsprioriteiten. De Commissie vindt dat dit niet voor herhaling vatbaar is.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal haar formele voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU in de komende maanden, en uiterlijk in mei 2018, ter tafel brengen. Ondertussen zal de Commissie naar alle belanghebbenden blijven luisteren, onder meer via de openbare raadplegingen over de prioriteiten van de EU die in januari 2018 van start zijn gegaan.

Meer informatie:

Mededeling “ Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020

IP/18/745

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven