r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

98,2 miljoen EUR aan investeringen voor de lidstaten om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 8 februari 2018.

In het kader van het nieuwe LIFE-financieringsprogramma voor het milieu en klimaatactie heeft de Europese Commissie een investeringspakket van 98,2 miljoen EUR goedgekeurd om de overgang van Europa naar een koolstofarme, circulaire economie te ondersteunen.

Dit investeringspakket zal bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de Europese burgers op vijf gebieden: natuur, water, lucht, afval en klimaatactie. De investering is bestemd voor tien projecten in België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Litouwen, Malta, Spanje en Zweden. De EU-financiering zal extra investeringen ter waarde van 2 miljard EUR mobiliseren, aangezien de lidstaten van andere EU-financiering kunnen gebruikmaken, waaronder landbouwgerelateerde, structurele, regionale en onderzoeksfinanciering, alsook van nationale financiering en investeringen door de privésector.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Eén euro van het LIFE-programma mobiliseert twintig euro uit andere financieringsbronnen. De geïntegreerde projecten van het LIFE-programma hebben niet alleen dit uitzonderlijke hefboomeffect, zij spelen ook rechtstreeks in op de bezorgdheid van de burgers over de lucht- en waterkwaliteit en de effecten van de klimaatverandering. Zij maken het de lidstaten mogelijk om middelen te benutten om enkele van de grootste milieu-uitdagingen van het moment, zoals luchtvervuiling, waterschaarste, de circulaire economie of het verlies aan biodiversiteit, op gecoördineerde wijze aan te pakken. Dit is een uitstekend voorbeeld van EU-financiering die een wezenlijk verschil maakt."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: "Deze nieuwe projecten zullen een katalysator zijn voor regionale aanpassing aan de klimaatverandering en energie-efficiënte woningbouw. Zij bewijzen dat een inclusieve, geïntegreerde en klimaatslimme benadering van financiering meer investeringen kan vrijmaken en het leven van burgers in de hele EU kan verbeteren."

Ondersteuning van de lidstaten bij de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie

De tien projecten hebben een totaalbudget van 182,2 miljoen EUR, waarvan 98,2 miljoen EUR medefinanciering van de EU.

De projecten op het gebied van het milieu hebben een totaalbudget van 152,7 miljoen EUR, waarvan 80,2 miljoen EUR medefinanciering door de EU, en zullen 886 miljoen EUR aan bijkomende middelen benutten.

  • Natuur: Vijf projecten in Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Litouwen en Zweden zullen de Europese natuur op grotere schaal helpen beschermen, onder meer door de uitvoering van beheerplannen voor natuurbeschermingsgebieden te verbeteren (Griekenland) of door landbouwers te stimuleren hun land op een milieuvriendelijkere manier te beheren. Het specifieke project in Denemarken zal landbouwers helpen biomassa te oogsten in natuurgebieden door middel van de ontwikkeling van hoogwaardige gespecialiseerde producten die tegen een meerprijs van ten minste 25 % zullen worden verkocht.
  • Water: Projecten in Malta en Spanje zijn op waterschaarste gericht en bieden oplossingen voor duurzaam waterbeheer, zoals investeringen in waterzuivering en meer hergebruik van water.
  • Afvalbeheer: Een project in Frankrijk beoogt een beter beheer en een betere preventie van afval in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur en draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie. Het project heeft tot doel de ophaling van organisch afval met 30 % te verhogen en het storten van huishoudelijk afval aanzienlijk te verminderen.

Op het gebied van klimaatactie is voor twee projecten een budget van 29,4 miljoen EUR beschikbaar, waarvan 17,9 miljoen EUR door de EU wordt gefinancierd.De projecten zullen daarnaast meer dan 1,16 miljard EUR aan bijkomende middelen kunnen gebruiken ter ondersteuning van beleidsprioriteiten op het vlak van energie-efficiëntie en aanpassing aan de klimaatverandering.

  • Energie-efficiëntie: Een project in België ondersteunt de renovatie van meer dan 8 500 woningen om ze energie-efficiënter te maken en het project in Spanje zal de regio Navarra helpen om zijn doelstellingen voor 2030 op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering te bereiken.
  • Aanpassing aan de klimaatverandering: Een project gericht op aanpassing aan de klimaatverandering in de regio Navarra in Spanje door bijvoorbeeld systemen voor vroegtijdige waarschuwing in te voeren voor overstromingen van rivieren en voor noodgevallen in verband met afvalwaterzuivering.

De bijlage bij dit persbericht bevat beschrijvingen van elk van de tien nieuwe geïntegreerde projecten.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU meer dan 4 500 projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 9 miljard EUR, waarvan ruim 4 miljard EUR voor de bescherming van het milieu en het klimaat bestemd was.

Sinds de invoering van geïntegreerde projecten in 2014 zijn er 25 van deze projecten in 14 lidstaten geweest met een gezamenlijk budget van 460 miljoen EUR. Deze lopende projecten maken het gecoördineerde gebruik mogelijk van meer dan 5 miljard EUR aan aanvullende financiering uit andere nationale en EU-fondsen en uit de privésector.

Meer informatie over LIFE is te vinden op:

LIFE-programma

IP/18/671

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven