r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transparantere besluitvorming in de EU: nieuw register van gedelegeerde handelingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 13 december 2017.

Dinsdag 12 december is een nieuw onlineregister in gebruik genomen, dat het gemakkelijker maakt om EU-besluiten in de vorm van gedelegeerde handelingen op te zoeken.

Om het voor het publiek en rechtstreeks belanghebbende partijen gemakkelijker te maken dit onderdeel van het besluitvormingsproces van de EU te volgen, is door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie een nieuw gemeenschappelijk onlineregister opgezet. Gedelegeerde handelingen die verband houden met een bepaald thema of een bepaalde wetgevingstekst kunnen zo door iedereen eenvoudig worden opgezocht en gevonden.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: „Vandaag laten we een nieuw resultaat zien van de agenda van de Commissie voor betere regelgeving, en van onze inzet om samen met het Parlement en de Raad te komen tot betere wetgeving voor de burgers van Europa. Door vandaag dit nieuwe onlineregister open te stellen, maken we de EU transparanter en geven we inzicht in het proces waarmee technische voorschriften worden vastgesteld voor de uitvoering van ons beleid.”

Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement: „Dankzij dit register kunnen burgers zich op de hoogte stellen van het besluitvormingsproces bij gedelegeerde handelingen, die vaak technisch lijken, maar ook politiek gevoelig kunnen zijn. Het is een antwoord op een langgekoesterde wens van het Parlement om de besluitvorming van de EU dichter bij de burger te brengen en de instellingen en wetgeving van de EU transparanter te maken.”

Matti Maasikas, onderminister van Europese Zaken, namens het Estse voorzitterschap van de Raad: „Het besluitvormingsproces in de EU moet toegankelijker worden voor de burgers. Het nieuwe register dat vandaag in gebruik is genomen, is een goede zaak. Het maakt het voor iedereen gemakkelijker om na te gaan hoe gedelegeerde handelingen worden aangenomen. Dit is in overeenstemming met ons streven naar meer transparantie in het werk van de instellingen van de EU.”

Het nieuwe interinstitutionele register van gedelegeerde handelingen biedt een compleet overzicht van alle fasen van dit proces. De gebruikers kunnen gedelegeerde handelingen opzoeken en de totstandbrenging ervan volgen vanaf de planningsfase, die door de Europese Commissie wordt uitgevoerd, tot aan de uiteindelijke bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het register geeft ook de verschillende stappen weer die het Europees Parlement en de Raad ondernemen, alsmede de werkzaamheden van de deskundigengroepen van de Commissie die bij de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen betrokken zijn. Het register zorgt voor meer transparantie in het besluitvormingsproces, aangezien alle relevante informatie over gedelegeerde handelingen gemakkelijk op één plaats kan worden gevonden. Gebruikers kunnen zich registreren en berichten ontvangen over de ontwikkelingen in verband met specifieke gedelegeerde handelingen waarvoor zij belangstelling hebben.

Gedelegeerde handelingen worden gebruikt om EU-wetgeving aan te vullen of te wijzigen en komen het meest voor op het gebied van economie, landbouw, milieu en volksgezondheid, interne markt en handel. Het gaat hier om een vorm van secundaire wetgeving die onder andere wordt toegepast voor het actualiseren van technische voorschriften in de wetgeving. Het Europees Parlement en de Raad kunnen de Commissie machtigen om ontwerpen van gedelegeerde handelingen op te stellen, die vervolgens aan het Parlement en de Raad worden voorgelegd. Het Europees Parlement en de Raad kunnen ontwerpen van gedelegeerde handelingen ook verwerpen.

Achtergrond

Op 15 maart 2016 hebben de drie instellingen overeenstemming bereikt over een interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. De Europese Commissie had daartoe in mei 2015 een voorstel gepresenteerd in het kader van haar agenda voor betere regelgeving. Het interinstitutioneel akkoord zorgt voor wijzigingen in de hele beleidscyclus, vanaf raadplegingen en effectbeoordeling tot aan de vaststelling, uitvoering en evaluatie van de EU-wetgeving. Met het interinstitutioneel akkoord hebben de drie instellingen zich ertoe verbonden om uiterlijk eind 2017 een gemeenschappelijk functioneel register van gedelegeerde handelingen in te stellen, dat op een goed gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier informatie verstrekt. Dit bevordert de transparantie, vergemakkelijkt de planning en zorgt ervoor dat alle onderscheiden stadia van de levenscyclus van een gedelegeerde handeling traceerbaar zijn. Het register dat vandaag is opengesteld, is het resultaat van deze verbintenis.

Meer informatie

Register van gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven

Brochure over het register van gedelegeerde handelingen

IP/17/5221

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven