r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 december 2018 09:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen A. (Antonio) Tajani, V. (Valdis) Dombrovskis, J.C. (Jean-Claude) Juncker, C.M.F. (Carlos) Moedas, N. (Neven) Mimica e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

37

   

point

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2871(RSP)]

107

   

point

Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2972(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

56

   

vote

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

Verslag:  Yana Toom (A8-0400/2018)

Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

[2018/2090(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

83

 

***I

vote

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

82

 

***I

vote

Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

86

Deadline

***I

vote

Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen

Verslag:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

[2018/0371(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Gedeeltelijke stemming: 29/11/2018)

94

Deadline

***I

vote

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

46

Deadline

***I

vote

Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Verslag:  Claude Rolin (A8-0142/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

[2017/0004(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

58

Deadline

***I

vote

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Verslag:  Renate Sommer (A8-0417/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

49

Deadline

***I

vote

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag:  Anne Sander (A8-0273/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

50

Deadline

***I

vote

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad

[2016/0254(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

59

Deadline

***I

vote

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

[2016/0256(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

74

Deadline

***I

vote

Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Verslag:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[2018/0220(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

85

Deadline

 

vote

Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten

[2018/2902(RPS)]

B8-0556/2018

109

Deadline

 

vote

Humanitaire visa

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa

[2018/2271(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

98

Deadline

***I

vote

Visumcode

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

52

Deadline

*

vote

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel

[2016/0406(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

47

Deadline

 

vote

Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië

Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht

[2018/2092(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18

Deadline

 

vote

Militaire mobiliteit

Verslag:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Verslag over militaire mobiliteit

[2018/2156(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

57

Deadline

 

vote

Nieuwe Europese Agenda voor cultuur

Verslag:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur

[2018/2091(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

15:00 - 24:00   Debatten      

 

29

Deadline

 

point

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

Verslag:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

[2018/2044(INI)]

Bijzondere Commissie terrorisme

     

point

Gecombineerde behandeling - Partnerschap EU-Japan

25

 

***

 

-

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

Aanbeveling:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Commissie internationale handel

32

Deadline

   

-

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[2018/0091M(NLE)]

Commissie internationale handel

54

 

***

 

-

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

Aanbeveling:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

75

Deadline

   

-

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[2018/0122M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

113

Deadline

   

-

Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens

Verklaring van de Commissie

[2018/2979(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

114

   

point

Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2980(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU)

28

Deadline

   

-

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verslag:  David McAllister (A8-0392/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

[2018/2097(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

30

Deadline

   

-

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Verslag:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

[2018/2099(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

27

Deadline

 

point

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

[2018/2098(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

16

Deadline

 

point

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Verslag:  Michael Gahler (A8-0369/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

[2017/2283(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

96

Deadline

 

point

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

Verslag:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Begrotingscommissie

91

Deadline

***I

point

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verslag:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie vervoer en toerisme

92

Deadline

***I

point

Oprichting van het Europees Defensiefonds

Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

     

point

Gecombineerde behandeling - Horizon Europa

89

Deadline

***I

 

-

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

88

Deadline

***I

 

-

Programma tot uitvoering Horizon Europa

Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven