r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 maart 2018.

Europese Raad 22-23 maart 2018

Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 22 en 23 maart 2018 vond een Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kwamen bijeen.

Op de agenda stonden vooral economische vraagstukken. Zo kwamen onder andere de digitale interne markt, de energie-unie en het Europees Semester 2018 aan bod. Ook is de implementatie van de Europese Sociale pijler besproken en spraken de EU-leiders over de Westelijke Balkan en de Brexit (in EU-27 samenstelling, zonder het Verenigd Koninkrijk).

1.

Belangrijkste uitkomsten

Interne markt

De Europese Raad roept op tot grotere inspanningen om vóór het einde van de huidige wetgevingscyclus resultaten te boeken op het gebied van de interne markt, de digitale interne markt, het actieplan voor een kapitaalmarktenunie, en de energie-unie, onder meer door een snelle behandeling van recente voorstellen van de Europese Commissie.

Handel

De Europese Raad blijft hechten aan een open en op regels gebaseerd handelsstelsel, met een centrale rol voor de WTO, en blijft ervan overtuigd dat vrije en eerlijke handel, die zorgt voor miljoenen banen en meer welvaart, een van de krachtigste groeimotoren is. De Europese Raad wenst vooruitgang met alle lopende onderhandelingen voor vrijhandelsovereenkomsten, in het bijzonder met Mexico en de Mercosur. De Europese Raad hoopt dat de overeenkomsten met Japan en Singapore snel worden afgerond. De Commissie zal bekijken hoe beter kan worden afgedwongen dat derde landen gemaakte afspraken nakomen.

De Europese Raad betreurt het besluit van de Verenigde Staten om invoertarieven voor staal en aluminium op te leggen. De Europese Raad roept de VS op de vrijstelling voor staal en aluminium vanuit de EU, die nu tijdelijk is, permanent te maken. Zo nodig zullen tegenmaatregelen worden genomen.

Meer over handelsbeleid

Europees Semester

De Europese Raad keurt de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse goed en verzoekt de lidstaten deze prioriteiten in hun komende nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- of convergentieprogramma's te verwerken. De Europese Raad bekrachtigt tevens de ontwerpaanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone.

Sociale vraagstukken

De EU en haar lidstaten willen resultaten boeken met de Europese pijler van sociale rechten. Nu moeten de verschillende partijen de maatregelen uitvoeren. De Europese Raad verzoekt de Raad zich te buigen over de initiatieven die de Commissie in het kader van het pakket sociale rechtvaardigheid heeft gepresenteerd.

Overeenkomst van Parijs

De Europese Raad verzoekt de Commissie om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel te doen voor de langetermijnreductie van de broeikasgasuitstoot van de EU, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, rekening houdend met de nationale plannen.

Digitaal Europa

Sociale netwerken en digitale platforms moeten transparant zijn in hun functioneren en de privacy en de persoonsgegevens van de burgers beschermen. Zowel EU- als nationale wetgeving moet worden geëerbiedigd en gehandhaafd. Tijdens hun informele bijeenkomst in Sofia in mei zullen de leiders zich buigen over dit belangrijke thema en over de totstandbrenging van de digitale eengemaakte markt, en het bevorderen van onderzoek en innovatie, zoals kunstmatige intelligentie en de middelen ter ondersteuning van baanbrekende innovatie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Westelijke Balkan

De Europese Raad ziet uit naar de top EU-Westelijke Balkan in Sofia op 17 mei 2018, die naar verwachting hoofdzakelijk gericht zal zijn op het bevestigen van het Europese perspectief van de regio, het starten van concrete en zichtbare initiatieven ter verbetering van de fysieke en de menselijke connectiviteit in de regio zelf en met de EU, en het vinden van manieren om gemeenschappelijke uitdagingen zoals veiligheid en migratie samen beter aan te pakken. De Raad zal het thema uitbreiding in juni bespreken.

Aanslag in Salisbury

De Europese Raad veroordeelt de recente aanslag met zenuwgas op een dubbelspion begin deze maand in het Engelse Salisbury krachtig. De Europese Raad is het eens met het standpunt van de regering van het Verenigd Koninkrijk dat de Russische Federatie hier hoogstwaarschijnlijk voor verantwoordelijk is en dat er geen aannemelijke alternatieve verklaring is.

Delen

Terug naar boven