r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Europa probeert nepnieuws tegen te gaan

Afbeelding van nepnieuws

Nepnieuws, ofwel opzettelijk misleidende informatie, speelt ook in de Europese Unie een steeds grotere rol. Zo lijkt het erop dat nepnieuws een aantal verkiezingen, binnen en buiten de Europese Unie, heeft beïnvloed. Als reactie op deze bevinding besloot de Europese Raad in 2015 om actie te ondernemen. Daarom werkt de Europese Unie aan een EU-strategie tegen nepnieuws.

Vrijheid van meningsuiting en vrije pers zijn essentieel voor een democratie. Toegang tot objectieve informatie is hierbij cruciaal.

In 2015 is de East StratCom Task Force opgericht als tegengeluid bij de onjuiste informatie die in de Oostelijke buurlanden werd verspreid. Een van de activiteiten was het weerleggen van de onjuiste berichten. Eind april 2018 is een EU-strategie tegen nepnieuws uitgebracht. De Europese Commissie heeft hiervoor input ontvangen van een deskundigengroep op hoog niveau en via een openbare raadpleging.

Delen

Inhoud

1.

Nepnieuws in Europa

Het doel van nepnieuws is om de lezer te misleiden en op die manier de publieke opinie te beïnvloeden. Er bestaan verschillende vormen van nepnieuws. Zo kan nepnieuws bestaan uit gemanipuleerde berichten over bepaalde maatschappelijke onderwerpen. Ook kan het bestaan uit propaganda van andere staten om verkiezingen te manipuleren of om het vertrouwen in de democratie te verminderen.

In Europa zijn er verschillende voorbeelden te noemen waarbij onjuiste informatie opzettelijk via sociale media is verspreid. Zo werd er bijvoorbeeld via Russische kanalen nepnieuws verspreid in de Oost-Europese buurlanden na de vliegramp met de MH-17. Ook lijkt het erop dat nepnieuws meerdere verkiezingen in Europa heeft beïnvloed. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat bij de verkiezingen in Duitsland ongeveer 14 procent van de Twitterberichten onjuiste informatie bevatte. Tijdens de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk was dit percentage gestegen naar 20 procent.

Niet alle onjuiste informatie kan worden beschouwd als nepnieuws. De deskundigengroep op hoog niveau heeft nepnieuws gedefinieerd als "valse, onjuiste of misleidende informatie die is opgesteld, weergegeven en verspreid om winst te maken of opzettelijk schade in het publieke domein te veroorzaken." Hieruit blijkt dat informatie met illegale inhoud (bijvoorbeeld een oproep tot haat of geweld) niet als nepnieuws wordt bestempeld, omdat dit al verboden is op grond van nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook fouten van journalisten, het achterwege laten van bepaalde feiten, eenzijdige berichtgeving (zoals rondom de Brexit), of satirische berichten worden niet beschouwd als nepnieuws. Volgens de Commissie is daarbij het misleiden van de lezer niet het doel.

2.

Europese maatregelen tegen nepnieuws

De Europese Raad

In 2015 werd duidelijk dat Rusland in Oost-Europa onjuiste informatie verspreidde over de Europese Unie. De Europese Raad drong daarom, tijdens de vergadering die op 19 en 20 maart 2015 werd gehouden, aan op een tegengeluid. Dit is er gekomen in de vorm van de East StratCom Task Force. Dit team, dat onder de Europese Dienst voor Extern Optreden valt, richt zich op de beeldvorming over de EU en haar beleid in Oost-Europa. Daarnaast rapporteert zij onjuiste informatie en weerlegt zij de onjuiste berichten.

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen om vooral het juridisch kader grondig te analyseren. In de resolutie die op 15 juni 2017 werd aangenomen, noemde het Parlement duidelijk het belang van het behoud van de fundamentele rechten.

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in november 2017 de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een EU-strategie. De Commissie heeft hierbij in haar intentieverklaring en werkprogramma 2018 de bescherming van democratieën en van de digitale interne markt centraal gesteld.

Een van de initiatieven was het oprichten van een deskundigengroep op hoog niveau over nepnieuws. Deze groep is in januari 2018 opgericht en heeft de Commissie geadviseerd over onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de verschillende standpunten. De groep bestond uit 39 deskundigen uit verschillende vakgebieden. De voorzitter van deze groep was Professor dr. Madeleine de Cock Buning van het Nederlandse Commissariaat voor de Media.

In het rapport dat in maart 2018 werd gepubliceerd wordt onder andere een samenwerking tussen onlineplatforms en Europese nieuwsagentschappen aanbevolen. Daarnaast wordt gepleit voor meer transparantie van online-platforms. Dit laatste is ook een van de speerpunten van de Europese Commissie bij de voorstellen die zij in april 2018 heeft gedaan. Zo dringt de Commissie aan op een gedragscode voor online-platforms. Hiermee moet inzichtelijk worden wie welke berichten heeft gesponsord. Daarnaast stelt de Commissie een onafhankelijk Europees netwerk van factcheckers voor en een ondersteunend online-platform met grensoverschrijdende data. Een nieuw te vormen toezichthouder ('EU Observatory)' zou toe moeten zien op deze nieuwe regels.

Een ander initiatief was de lancering van een openbare raadpleging. De Commissie riep verschillende partijen, waaronder burgers, nieuwsorganisaties en overheidsinstanties, op om mee te denken. De Commissie probeerde hiermee een beeld te krijgen van de omvang van het probleem en de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Tot midden februari 2018 was het mogelijk om hiervoor input te leveren. Respondenten identificeerden nepnieuws gericht op het beïnvloeden van verkiezingen en het migratiebeleid als het grootste probleem. Ook bleek dat de respondenten weinig vertrouwen hebben in onlineplatforms en traditionele media als de meest betrouwbare bron van informatie beschouwen.

3.

Nederland en nepnieuws

De Nederlandse regering heeft aangegeven dat zij zich wil inzetten voor de Europese initiatieven bij het tegengaan van nepnieuws. Het kabinet heeft aangegeven dat er ook in Nederland voorbeelden zijn van nepnieuws, bijvoorbeeld omtrent de MH-17 en het Oekraïne-referendum. De regering noemt hierbij expliciet de rol van Rusland. Buitenlandse beïnvloeding als gevolg van nepnieuws is ook door de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) als probleem geïdentificeerd.

De regering wil niet alleen het bewustzijn in de maatschappij over dit probleem verhogen, maar ook in gesprek gaan met partijen in de journalistieke sector en met media- en technologiebedrijven.

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen over nepnieuws. Zo is de regering bijvoorbeeld verzocht om te onderzoeken of de bestaande juridische instrumenten toereikend zijn, en juridische mogelijkheden te identificeren.

4.

Besluitvorming

De EU-strategie om nepnieuws te bestrijden is eind april 2018 gepubliceerd. In dit document worden vier doelstellingen onderscheiden: het verhogen van transparantie over de oorsprong van informatie, het vergroten van diversiteit van informatie, het bevorderen van de geloofwaardigheid van informatie en tot slot het streven naar doeltreffende langetermijnoplossingen waarbij een breed scala van belanghebbenden en deskundigen worden betrokken.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder andere strengere controles op de plaatsing van advertenties en op de transparantie over gesponsorde inhoud. Deze maatregelen worden aangevuld met initiatieven om betrouwbare factcheckingsorganisaties, kwaliteitsjournalistiek en onafhankelijke wetenschappers te ondersteunen en maatregelen om het voor burgers gemakkelijker te maken om de betrouwbaarheid van inhoud zelf te beoordelen. De Europese Commissie legt daarbij een speciale nadruk op voorlichting aan jongeren via het onderwijs.

Met het oog op de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 wordt ook aandacht besteed aan het belang van het waarborgen van beveiligde en stabiele verkiezingsprocessen. Lidstaten worden in dit kader aangemoedigd om samen te werken op het gebied van cyberbeveiliging.

De Europese Commissie zal naar verwachting in december 2018 een verslag uitbrengen over de gemaakte vorderingen.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven