r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De toekomst van Europa: voorzitter Juncker richt een taskforce voor minder en efficiënter optreden op

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 14 november 2017.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft vandaag officieel de taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht.

Deze taskforce moet ten laatste op 15 juli 2018 aanbevelingen aan de voorzitter doen over hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast, voor welke beleidsterreinen de bevoegdheid terug aan de lidstaten kan worden gedelegeerd of definitief aan de lidstaten kan worden teruggegeven en hoe regionale en lokale overheden beter bij de vorming en de toepassing van het EU-beleid kunnen worden betrokken.

Voorzitter Juncker heeft de oprichting van de taskforce op 13 september 2017 in zijn State of the Union aangekondigd: "Deze Commissie wilde van meet af aan groot zijn bij grote zaken en klein bij kleine zaken en heeft zich daaraan gehouden. Om het begonnen werk af te maken, zal ik een taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid oprichten, die alle beleidsgebieden zeer kritisch zal bekijken om ervoor te zorgen dat we alleen daar optreden waar de EU meerwaarde biedt."

De taskforce begint op 1 januari 2018 met haar werkzaamheden en wordt voorgezeten door Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten. Naast de voorzitter telt de taskforce nog 9 leden: 3 uit de parlementen van de lidstaten, 3 uit het Europees Parlement en 3 uit het Comité van de Regio's. De voorzitter van de Commissie heeft zijn collega's van het Europees Parlement, van de Conferentie van parlementaire commissies voor Unie-aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (COSAC) en van het Comité van de Regio's vandaag een brief gestuurd met de vraag om leden van hun instelling aan te wijzen voor de taskforce.

Voorzitter Juncker heeft op 13 september 2017 in de State of the Union zijn visie op de toekomst van Europa uit de doeken gedaan, uitgaande van het debat dat op gang was gebracht door het Witboek over de toekomst van Europa tegen 2025. Een van de scenario's die hij presenteerde - scenario 4 - kreeg het motto "Minder en efficiënter" en houdt in dat de Europese Unie haar werk op bepaalde gebieden zou moeten intensiveren en niet langer, of veel minder, zou moeten optreden wanneer haar toegevoegde waarde eerder beperkt wordt geacht of wanneer zij beloften niet kan inlossen. De taskforce zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Europese Unie in het kader van de Routekaart naar een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie. Deze door de Commissie opgestelde routekaart zal op de bijeenkomst van de Europese leiders van 9 mei 2019 (in Sibiu, Roemenië) worden afgerond, en zal dus op tijd klaar zijn voor de Europese parlementsverkiezingen.

Achtergrond

Het werk van de Commissie heeft de afgelopen drie jaar in het teken gestaan van de politieke beleidslijnen die voorzitter Juncker op 15 juli 2014 presenteerde. Daarin bakent hij tien prioritaire beleidsterreinen voor de Commissie af, met dien verstande dat zoveel mogelijk werk in handen van de lidstaten blijft. De Commissie heeft dit concept uitgewerkt in haar op 1 maart 2017 voorgestelde Witboek over de toekomst van Europa, waarin vijf scenario's worden geschetst - één onder het motto "Minder en efficiënter".

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het subsidiariteitsbeginsel moet ervoor zorgen dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen en dat de EU slechts actie onderneemt indien dit doeltreffender is dan actie op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Volgens het evenredigheidsbeginsel mag het optreden van de EU niet verder gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. De Commissie past deze beginselen bijvoorbeeld toe op het gebied van toezicht op staatssteun. Dit toezicht is al grotendeels - voor 90 % van de staatssteunmaatregelen - terug in handen van de nationale, regionale en lokale instanties.

Meer informatie

Besluit over de oprichting van een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden

State of the Union 2017

Witboek over de toekomst van Europa

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

IP/17/4621

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven