r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Investeringsplan voor Europa: Raad keurt verruiming EFSI goed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 8 november 2017.

Persverantwoordelijke

François Head

Persvoorlichter

+32 2 281 60 83

+32 475 95 38 07

Het vlaggenschipinitiatief in het kader van het "investeringsplan voor Europa" van de EU wordt niet alleen verlengd, ook de financiële capaciteit ervan wordt uitgebreid.

Doel is om tot en met 2020 ten minste een half biljoen euro aan bijkomende investeringen te mobiliseren.

Op 8 november 2017 keurden de EU-ambassadeurs namens de Raad een akkoord met het Europees Parlement goed over de verruiming van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

"Het investeringsklimaat in Europa is verbeterd, maar de investeringsniveaus liggen nog steeds lager dan vóór de crisis", verklaarde Toomas Tõniste, minister van Financiën van Estland, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt. "Met een groter en doeltreffender fonds kunnen we de investeringen stimuleren en de groeivooruitzichten op de langere termijn verbeteren."

Op 26 oktober 2017 werd een voorlopig akkoord met het Parlement bereikt. Het Parlement zal naar verwachting nu overgaan tot de goedkeuring van de verordening in eerste lezing. Daarna wordt de tekst bij de Raad ingediend voor de vaststelling ervan.

Het EFSI verwezenlijkt zijn doelstellingen reeds, en de ontwerpverordening verruimt het fonds teneinde zoveel mogelijk particuliere investeringen aan te trekken.

Na de instelling ervan medio 2015 ligt het fonds nu op schema om halverwege 2018 het streefcijfer van € 315 miljard aan extra investeringen te halen. Voor kleine en middelgrote ondernemingen presteert het EFSI ruimschoots boven de verwachtingen.

De ontwerpverordening:

  • verlengt de looptijd van het fonds tot en met 31 december 2020;
  • verhoogt het investeringsstreefcijfer tot € 500 miljard;
  • verhoogt de EU-begrotingsgarantie tot € 26 miljard (waarvan € 16 miljard beschikbaar zal zijn voor een beroep op de garantie tot medio 2018);
  • verhoogt de bijdrage van de Europese Investeringsbank tot € 7,5 miljard (momenteel € 5 miljard), in afwachting van goedkeuring door de raad van bestuur van de EIB.

De onderhandelaars van het voorzitterschap en het Parlement kwamen overeen om een onafhankelijke deskundige - een door het Parlement aangewezen lid zonder stemrecht - toe te voegen aan het uit 4 leden bestaande bestuur van het fonds. Het bestuur, dat momenteel bestaat uit 3 door de Commissie benoemde leden en een door de EIB benoemd lid, bepaalt de algemene strategie, het investeringsbeleid en het risicoprofiel van het fonds. Het bestuur zal zoveel mogelijk rekening houden met de standpunten van al zijn leden. Kunnen zij geen eensgezindheid bereiken, dan wordt er bij unanieme stemming besloten door de leden met stemrecht.

De ontwerpverordening voorziet in een aantal technische aanpassingen in het licht van de lering die uit de uitvoering is getrokken. Die aanpassingen houden onder meer in dat nieuwe sectoren zullen worden bestreken, dat klimaatacties worden versterkt, dat wordt verduidelijkt dat het om aanvullende investeringen gaat, en dat meer gerichte steun wordt verleend aan lidstaten die moeilijkheden ondervinden om projecten te ontwikkelen.

Het EFSI opereert binnen de EIB, in het kader van een overeenkomst tussen de EIB en de Commissie. Elk door het EFSI ondersteund project moet door de EIB worden goedgekeurd.

Het fonds wil de participatie van particuliere investeerders in nieuwe investeringsprojecten stimuleren, en draagt daartoe een deel van het risico in de vorm van een eersteverliesblootstelling. Het fonds bestaat uit garanties uit de EU-begroting en van de EIB, en er wordt een multiplicatoreffect van 1:15 beoogd.

De huidige projecten hebben betrekking op vervoer, energie en breedbandinfrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, onderzoek en risicofinanciering voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het EFSI is gericht op maatschappelijk en economisch haalbare projecten zonder sectorspecifieke of regionale onderverdeling.

Het fonds heeft een tweeledige bestuursstructuur, bestaande uit een bestuur en een investeringscomité. Dat investeringscomité is samengesteld uit 8 onafhankelijke deskundigen en een algemeen directeur, en selecteert de projecten voor EFSI-steun.

Download als PDF


Terug naar boven