r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 november 2018 09:00 - 23:00
plaats Brussel, Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis, G.H. (Günther) Oettinger, J.C. (Jean-Claude) Juncker, A.D. (Angela) Merkel, M. (Margrethe) Vestager e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

25

Deadline

 

point

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

Interimverslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

[2018/0166R(APP)]

Begrotingscommissie

De stemming vindt op woensdag plaats.

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

32

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

Verslag:  Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Begrotingscommissie

22

   

vote

EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

Verslag:  Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

[2018/2081(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

14

Deadline

***I

vote

Energie-efficiëntie

Verslag:  Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Maandag 15 januari 2018

15

Deadline

***I

vote

Governance van de energie-unie

Verslag:  Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie industrie, onderzoek en energie

16

Deadline

***I

vote

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Verslag:  José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Maandag 15 januari 2018

40

Deadline

***I

vote

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Commissie visserij

39

Deadline

 

vote

De rechtsstaat in Roemenië

Ontwerpresolutie

[2018/2844(RSP)]

B8-0522/2018

Debat: Woensdag 3 oktober 2018

35

Deadline

 

vote

Minimumnormen voor minderheden in de EU

Verslag:  József Nagy (A8-0353/2018)

Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU

[2018/2036(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

23

Deadline

 

vote

Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

Verslag:  Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

[2018/2083(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

15:00 - 17:30   Debatten      

 

67

   

point

Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa

[2018/2733(RSP)]

17:30 - 23:00   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Associatieovereenkomsten van de EU met Georgië en Moldavië

57

Deadline

   

-

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

Verslag:  Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

[2017/2282(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

58

Deadline

   

-

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

[2017/2281(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

13

   

point

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

Verslag:  Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

[2018/2157(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

38

Deadline

***I

point

Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt

Verslag:  Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

76

   

point

Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings

Verklaring van de Commissie

[2018/2923(RSP)]

75

   

point

Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2924(RSP)]

12

Deadline

 

point

Humanitaire visa

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa

[2017/2270(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven