r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2018 17:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

     

point

Gecombineerde behandeling - Pakket schone energie

14

Deadline

***I

 

-

Energie-efficiëntie

Verslag:  Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

15

Deadline

***I

 

-

Governance van de energie-unie

Verslag:  Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie industrie, onderzoek en energie

16

Deadline

***I

 

-

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Verslag:  José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

40

Deadline

***I

point

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Commissie visserij

84

   

point

Overstromingen in Europa

Verklaring van de Commissie

[2018/2928(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

35

Deadline

   

-

Minimumnormen voor minderheden in de EU

Verslag:  József Nagy (A8-0353/2018)

Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU

[2018/2036(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

23

Deadline

   

-

Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

Verslag:  Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

[2018/2083(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

22

     

-

EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

Verslag:  Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

[2018/2081(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven