r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkprogramma van de Commissie voor 2018: Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 24 oktober 2017.

In september 2017 kondigde voorzitter Juncker in zijn toespraak over de staat van de Unie een aantal initiatieven aan. Vandaag heeft de Europese Commissie bekendgemaakt hoe zij het werk aan de tien beleidsprioriteiten van voorzitter Juncker vóór het einde van haar mandaatsperiode wil afmaken. Daarnaast komt de Commissie met een reeks initiatieven die gericht zijn op de toekomst van Europa op de langere termijn.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "Europa komt weer op krachten. Dat momentum moeten we aangrijpen. We hebben inmiddels al 80 % van de voorstellen op tafel gelegd die we bij het aantreden van deze Commissie hadden beloofd. Nu is het in de eerste plaats zaak de voorstellen in recht om te zetten en dat recht in praktijk te brengen. Hoe sneller het Europees Parlement en de Raad hun werkzaamheden afronden, des te sneller de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen zichtbaar zullen worden."

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Het vandaag vastgestelde werkprogramma van de Commissie zal ervoor zorgen dat Europa zich concentreert op de gebieden waar Europees optreden de meeste waarde toevoegt. De Europese Unie zal niet worden afgerekend op het aantal richtlijnen en verordeningen die we vaststellen, maar op de tastbare resultaten die ons beleid oplevert voor de Europese burgers en bedrijven."

De 26 nieuwe initiatieven in het werkprogramma voor dit jaar vallen uiteen in twee groepen, elk met een eigen invalshoek. Ten eerste: gerichte wetgevingsmaatregelen om onze werkzaamheden op prioritaire beleidsgebieden af te maken. Alle voorstellen daarover zullen ten laatste in mei 2018 worden ingediend, zodat het Europees Parlement en de Raad de wetgevingswerkzaamheden kunnen afronden vóór de Europese verkiezingen van juni 2019. Ten tweede: ambitieuze, op de verdere toekomst gerichte maatregelen en initiatieven die de nieuwe Unie, met 27 lidstaten, moeten klaarstomen voor 2025 en daarna. Deze voorstellen weerspiegelen het debat dat op gang is gebracht door het witboek van de Commissie over de toekomst van Europa en de toespraak over de staat van de Unie die voorzitter Juncker in september 2017 heeft gehouden.

Om een resultaatgerichte aanpak te garanderen, heeft de Commissie in haar werkprogramma 66 hangende prioritaire voorstellen geselecteerd die zij de afgelopen twee jaar heeft ingediend en die dringend door het Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd. Zij heeft daarnaast voorgesteld om 15 hangende voorstellen in te trekken omdat ze waarschijnlijk toch niet worden goedgekeurd, niet meer beantwoorden aan het beoogde doel of technisch verouderd zijn. Het werkprogramma bevat 15 voorstellen die voortvloeien uit een zogenaamde Refit-herziening van bestaande wetten en uit adviezen van het Refit-platform. Refit staat voor "regulatory fitness and performance" (gezonde en resultaatgerichte regelgeving). Een andere prioriteit is de daadwerkelijke toepassing en handhaving van de EU-wetgeving door de lidstaten. Pas dan zullen burgers en bedrijven de voordelen ondervinden die met deze wetten werden beoogd. De Commissie zal drie verouderde wetgevingsinstrumenten intrekken.

Het werk aan de tien prioriteiten van de Commissie-Juncker afmaken

Vanaf het begin van haar mandaat heeft deze Commissie zich toegespitst op belangrijke zaken, waar doeltreffend Europees optreden een concreet verschil kan maken. Door samen met het Europees Parlement en de Raad werk te maken van deze prioriteiten, is het afgelopen jaar op belangrijke gebieden forse vooruitgang geboekt en zijn resultaten op tafel gelegd voor alle tien de prioriteiten. In het nieuwe werkprogramma staan concrete voorstellen die ons in staat zullen stellen de werkzaamheden het komende jaar af te ronden.

Om werkgelegenheid, groei en investeringen te stimuleren, zal de Commissie voortwerken aan de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie en aan de voltooiing van de digitale interne markt, de energie-unie, de kapitaalmarktenunie, de economische en monetaire unie en de bankenunie. Een initiatief op het gebied van eerlijke belastingheffing in de digitale economie, een pakket inzake sociale rechtvaardigheid en een voorstel om de voedselvoorzieningsketen in de EU te verbeteren zullen bijdragen aan de totstandbrenging van een verdiepte en billijker interne markt met een sterkere industriële basis. Wij zullen ook nieuwe, gerichte maatregelen voorleggen om de veiligheidsunie tot stand te brengen en om de migratie-agenda en de mondiale strategie van de EU te verwezenlijken. Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming staat eveneens op het programma. De Commissie zal een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid blijven voeren om de mondialisering in goede banen te leiden, en zal daartoe de laatste hand leggen aan de overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam en de onderhandelingen met Mexico en de Mercosur voortzetten.

Resultaten boeken na 2025

Terwijl deze Commissie de agenda van vandaag afwerkt, zal ze blijven voortwerken aan de voorbereiding van de Unie van morgen. Het werkprogramma voor 2018 bevat een aantal initiatieven die verder vooruitblikken, naar 2025 en daarna. Vanaf 30 maart 2019 zal de Europese Unie 27 lidstaten tellen. Het is de hoogste tijd om de Unie verenigder, sterker en democratischer te maken.

Om te komen tot een meer verenigde Unie moeten de koploper-kandidaten in de Westelijke Balkan een geloofwaardig perspectief op toetreding krijgen. Om te komen tot een sterkere Unie zal de Commissie een voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader indienen, naast voorstellen voor efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt en voor meer efficiëntie en coherentie bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Wij zullen een reflectienota over een duurzame toekomst voor Europa en een mededeling over de toekomst van het energie- en klimaatbeleid van de EU aannemen, en zullen voorstellen om terrorismebestrijding toe te voegen aan het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie. Om te komen tot een meer democratische Unie zullen wij voorstellen een permanente en verantwoordingsplichtige Europese minister van Economie en Financiën aan te stellen. Verder staan op ons programma: een initiatief voor de verdere versterking van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, een mededeling over het verbeteren van de efficiëntie aan het roer van de Europese Unie en een initiatief inzake de versterking van de rechtsstaat.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst van maatregelen voor de komende twaalf maanden. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien.

De Commissie heeft voor het opstellen van het werkprogramma voor 2018 overleg gepleegd met het Europees Parlement en de Raad. Het raamwerk voor dit overleg bestond uit het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven, het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie en de intentieverklaring die voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans op 13 september, na de toespraak van de voorzitter over de staat van de Unie, hebben verzonden.

Meer informatie

Werkprogramma van de Commissie voor 2018 - Belangrijke documenten

Vragen en antwoorden: het werkprogramma van de Commissie voor 2018

Factsheet: Nieuwe initiatieven ter voltooiing van het werk aan de 10 prioriteiten en initiatieven die voorzitter Juncker met het oog op 2025 heeft voorgesteld

Factsheet: Prioritaire hangende voorstellen die snel door het Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd

IP/17/4002

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven