r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe Strategie voor het industriebeleid: investeren in slimme, innovatieve en duurzame industrie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 18 september 2017.

.

1
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Voorzitter Jean-Claude Juncker in zijn Staat van de Unie op 13 september: "Ik wil onze industrie sterker en concurrerender maken. De nieuwe strategie voor het industriebeleid die we vandaag presenteren, zal onze industrie helpen om wereldleider te blijven op het gebied van innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie."

In de vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU worden alle bestaande en nieuwe horizontale en sectorspecifieke initiatieven samengebracht in een allesomvattende strategie voor de industrie. Ook worden de toekomstige taken van alle betrokken medespelers toegelicht en worden de fora beschreven waarmee met name de industrie en de samenleving het industrieel beleid in de toekomst zullen kunnen sturen: de jaarlijkse dag van de industrie, waarvan de eerste editie plaatsvond in februari 2017, en een rondetafel van de industrie op hoog niveau.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Door in te spelen op technologische veranderingen, door investeringen in onderzoek om te zetten in innovatieve zakelijke ideeën en door pionierswerk te blijven verrichten voor de koolstofarme en circulaire economie, zullen wij de weg bereiden voor een slimme, innovatieve en duurzame industrie in Europa."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Veel Europese bedrijfstakken zijn op een keerpunt gekomen. Tegenwoordig betekent industrieel beleid dat wij onze sectoren in staat stellen om voor duurzame groei en werkgelegenheid te blijven zorgen in onze regio's en voor onze burgers."

De belangrijkste nieuwe elementen van de strategie voor industriebeleid van de EU zijn onder meer:

  • Een allesomvattend pakket om de cyberbeveiliging van onze industrie te versterken.Dat omvat onder meer de oprichting van een Europees onderzoeks- en kenniscentrum voor cyberveiligheid dat de ontwikkeling van technologie en industriële capaciteit op het vlak van cyberveiligheid moet ondersteunen, en een EU-brede certificeringsregeling voor producten en diensten die in alle lidstaten wordt erkend (aangenomen op 13 september 2017).
  • Een voorstel voor een verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, waardoor die gegevens vrij over de grenzen heen kunnen circuleren en wordt bijgedragen tot de modernisering van de industrie en de oprichting van een daadwerkelijk gemeenschappelijke Europese gegevensruimte (aangenomen op 13 september 2017).
  • Een aantal nieuwe acties op het vlak van circulaire economie, waaronder een strategie inzake plastic en maatregelen om de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen en de omzetting daarvan in biogebaseerde producten en bio-energie te verbeteren (najaar 2017).
  • Een reeks initiatieven voor de modernisering van het kader voor intellectuele eigendom, waaronder een verslag over de werking van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en een mededeling over een evenwichtig, duidelijk en voorspelbaar Europees kader voor het verlenen van standaard-essentiële octrooien (najaar 2017).
  • Een initiatief om de werking van openbare aanbestedingen in de EU te verbeteren, waaronder een vrijwillig mechanisme om duidelijkheid en advies te verschaffen aan overheden die grote infrastructuurwerken plannen (najaar 2017).
  • Uitbreiding van de vaardighedenagenda tot nieuwe belangrijke industrietakken zoals de bouw-, staal- en papiersector, groene technologie en hernieuwbare energie, de verwerkende industrie en de zeescheepvaart (najaar 2017).
  • Een strategie voor duurzame financiering om particuliere kapitaalstromen beter in de richting van duurzame investeringen te sturen (begin 2018).
  • Initiatieven voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid en een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de openbare orde (aangenomen op 13 september 2017).
  • Een herziene lijst van kritieke grondstoffen op grond waarvan de Commissie wil blijven helpen om de veilige, duurzame en betaalbare aanvoer naar de verwerkende industrie in de EU te verzekeren (aangenomen op 13 september 2017).
  • Nieuwe voorstellen voor een schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit, waaronder strengere normen voor de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens, een actieplan voor een alternatieve brandstofinfrastructuur om de uitrol van oplaadinfrastructuur te ondersteunen en acties om het gebruik van zelfrijdende auto's te bevorderen (najaar 2017).

Het in praktijk brengen van deze holistische strategie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het succes hangt af van de inspanningen van en de samenwerking tussen de EU-instellingen, de lidstaten en de regio's, en vooral van de actieve rol die de industrie zelf opneemt.

1.

Achtergrond

Europa heeft een sterke industrie die haar leiderspositie op de wereldmarkt in vele sectoren heeft behouden. De industrie is goed voor twee derde van de uitvoer van de EU en verschaft werk aan 32 miljoen mensen; 1,5 miljoen banen zijn gecreëerd na 2013. Maar om dat concurrentievoordeel te behouden en te versterken, moet aanzienlijk gemoderniseerd worden. Daarom staat de industrie centraal in de politieke prioriteiten van voorzitter Juncker. Het volledige beleid van de Commissie is erop afgestemd de industrie werkgelegenheid te doen creëren, de concurrentiekracht van Europa te vergroten, investeringen en innovatie in schone en digitale technologie aan te trekken en de Europese regio's en werknemers die het meest door de veranderingen in het bedrijfsleven worden getroffen, te beschermen.

Nieuwe productietechnologieën veranderen het Europees industrielandschap en bepalen in steeds grotere mate het vermogen van Europese ondernemingen om wereldwijd te concurreren. Via een aantal kanalen zullen nieuwe banen ontstaan; technologieën die de productiviteit verhogen, kunnen de economie in ruimere zin ten goede komen. Ze kunnen ook een grotere impact hebben op het milieu en de werkgelegenheid. De toekomst van de Europese industrie zal afhangen van haar vermogen om zich voortdurend aan te passen en te innoveren, door te investeren in nieuwe technologieën en in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit de toenemende digitalisering en de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie. Tegelijk is de wereldwijde concurrentie groter dan tevoren en zijn de voordelen van de mondialisering en de technologische vooruitgang ongelijk over onze gemeenschappen verdeeld. De Commissie-Juncker wil daar wat aan doen.

In de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker wordt het belang van een sterke en sterk presterende industrie onderstreept voor de toekomst van de Europese economie. Werkgelegenheid en groei door innovatie en investeringen staan sindsdien centraal in de sleutelinitiatieven van de Commissie. Dankzij het plan-Juncker (het investeringsplan voor Europa) en de kapitaalmarktenunie worden middelen gemobiliseerd om het economisch herstel te stimuleren; EU-steun voor innovatie helpt het bedrijfsleven en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf om hun troeven uit te spelen; Europa neemt met zijn initiatieven voor een circulaire economie, schone energie en een koolstofarme economie het voortouw in de wereldwijde opmars van de koolstofarme en circulaire economie; sleuteltechnologieën helpen het bedrijfsleven om wereldwijd te concurreren; de strategie voor een digitale eengemaakte markt en de bijbehorende strategie voor de digitalisering van de industrie en het actieplan inzake 5G voor Europa dragen ertoe bij dat bedrijven kunnen profiteren van nieuwe ontwikkelingen en creëren een goed functionerende data-economie; dankzij de strategie voor de eengemaakte markt krijgt het bedrijfsleven toegang tot een markt met 500 miljoen consumenten en kan het aansluiten op waardeketens zonder douane of technische belemmeringen; en dankzij de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa kunnen de mensen achter onze bedrijven betere vaardigheden verwerven.

Dit horizontale beleid, dat alle bedrijfstakken betreft, wordt aangevuld met een aantal specifieke beleidslijnen voor strategische sectoren, waaronder een ruimtestrategie om verder te bouwen op de sterke en concurrerende Europese ruimtevaartsector, een voorstel voor een Europees defensiefonds dat als katalysator zal dienen voor een concurrerende en innovatieve Europese defensie-industrie, een groot aantal initiatieven voor een schone, duurzame en concurrerende auto-industrie (waaronder Europa in beweging, maatregelen om de luchtverontreiniging door auto's terug te dringen en GEAR 2030) en een mededeling over de staalindustrie om ervoor te zorgen dat de Europese staalsector eerlijk kan concurreren op de wereldmarkt.

Meer informatie:

IP/17/3185

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven