r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 april 2018 09:00 - 23:00
plaats Brussel, Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M. (Michel) Barnier, J.C. (Jean-Claude) Juncker, E.J.M.F. (Emmanuel) Macron e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50 Debatten

 
     

point

(eventueel) Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)

195

   

point

Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa

[2018/2620(RSP)]

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

 

181

Deadline

***I

vote

Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Verslag: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

[COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)]

Commissie constitutionele zaken

180

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

***I

vote

Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

Verslag: Alain Cadec

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Commissie visserij

Verwachte datum van goedkeuring: 24/04

153

 

***

vote

Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

Aanbeveling: Pavel Svoboda

[COM(2017)0087 - - 2017/0039(APP)]

Commissie juridische zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 24/04

19

 

***

vote

Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië

Aanbeveling: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

[15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

21

Deadline indien gevraagd

 

vote

Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)

Verslag: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

[2017/2227(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

184

 

***

vote

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld

[11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

62

 

***

vote

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

[12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)]

Commissie visserij

157

 

***

vote

Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

Aanbeveling: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

[13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)]

Commissie internationale handel

34

Deadline

***I

vote

Energieprestatie van gebouwen

Verslag: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

3

   

vote

Teksten waarover het debat is gesloten

15:00 - 21:00 Debatten

 

193

Deadline

 

point

Voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2642(RSP)]

194

   

point

Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2643(RSP)]

38

Deadline indien gevraagd

 

point

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

Verslag: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

[2017/2280(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

35

Deadline indien gevraagd

 

point

Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

Verslag: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

[2017/2258(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

15

Deadline

***I

point

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

Verslag: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

14

Deadline

***I

point

Biologische productie en etikettering van biologische producten

Verslag: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

89

Deadline indien gevraagd

 

point

Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

Verslag: Mady Delvaux

[2017/2010(INI)]

Commissie juridische zaken

(nog niet goedgekeurd)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven