r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 april 2018 17:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans, N. (Neven) Mimica e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 23:00 Debatten

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

     

point

Gecombineerde behandeling - Broeikasgasemissies

149

Deadline

***I

 

-

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader

Verslag: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

148

Deadline

***I

 

-

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen

Verslag: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

[COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

     

point

Gecombineerde behandeling - Circulaire economie en rapportage op milieugebied

40

Deadline

***I

 

-

Verpakking en verpakkingsafval

Verslag: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval

[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

32

Deadline

***I

 

-

Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Verslag: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

55

Deadline

***I

 

-

Afvalstoffen

Verslag: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

82

Deadline

***I

 

-

Het storten van afvalstoffen

Verslag: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen

[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

13

Deadline

***I

 

-

Procedureregels inzake rapportage op milieugebied

Verslag: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad

[COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

     

point

Gecombineerde behandeling - Gendergelijkheid in de mediasector

187

Deadline

   

-

Gendergelijkheid in de mediasector in de EU

Verslag: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Verslag over gendergelijkheid in de mediasector in de EU

[2017/2210(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

167

Deadline

   

-

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector

Mondelinge vraag -[2017/3016(RSP)]

         
 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Commissie

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector

45

Deadline indien gevraagd

 

point

Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma

Verslag: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma

[2017/2030(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

49

Deadline

   

-

Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie

Verslag: Barbara Spinelli

[2017/2209(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(nog niet goedgekeurd)

177

Deadline indien gevraagd

   

-

Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen

Verslag: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector

[2017/2116(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

176

Deadline

   

-

Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden

Verslag: Charles Goerens

[2016/2241(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

(nog niet goedgekeurd)

159

Deadline indien gevraagd

   

-

Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU

Verslag: Marc Joulaud

[2017/2279(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

(nog niet goedgekeurd)

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven