r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 maart 2018 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Conflictmineralen

60

     

-

Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen

Mondelinge vraag -[2018/2557(RSP)]

         
 

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)

Commissie internationale handel

Commissie

Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen

54

     

-

Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen

Mondelinge vraag -[2018/2542(RSP)]

         
 

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie

Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen

71

   

point

Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Verklaring van de Commissie

[2017/3034(RSP)]

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

92

Deadline

   

-

De situatie op de Maldiven

[2018/2630(RSP)]

RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

93

Deadline

   

-

De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman

[2018/2631(RSP)]

RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018

94

Deadline

   

-

Doden uit mededogen in Oeganda

[2018/2632(RSP)]

RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

13

 

***

vote

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren

Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0058/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Commissie visserij

59

   

vote

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie)

Verslag:  João Ferreira (A8-0055/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

[2017/2266(INI)]

Commissie visserij

31

Deadline

***I

vote

Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties

Verslag:  Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs

61

Deadline

***I

vote

Het programma Creatief Europa (2014-2020)

Verslag:  Silvia Costa (A8-0369/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

78

Deadline

***I

vote

Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau

Verslag:  Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

18

Deadline

*

vote

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

16

Deadline

*

vote

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Verslag:  Paul Tang (A8-0050/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

49

Deadline

 

vote

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III

Verslag:  Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie

[2017/2286(BUD)]

Begrotingscommissie

87

Deadline

 

vote

De situatie in Syrië

Ontwerpresoluties

[2018/2626(RSP)]

RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018

68

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)

[2018/2566(RSP)]

RC-B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018

95

Deadline

 

vote

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ontwerpresoluties

[2018/2633(RSP)]

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018

15:00 - 16:00   Debatten      

 

67

   

point

Prestatiereserve van de ESI-fondsen

Mondelinge vraag - [2018/2546(RSP)]

         

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)

Commissie regionale ontwikkeling

Commissie

Prestatiereserve van de ESI-fondsen


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven