r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 maart 2018 08:30 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 10:00   Debatten      

 

90

   

point

Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium

Verklaring van de Commissie

[2018/2629(RSP)]

10:00 - 11:50   Debatten      

 

72

   

point

Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa

[2018/2576(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

70

Deadline

 

vote

Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK

Ontwerpresoluties

[2018/2573(RSP)]

B8-0134/2018, B8-0135/2018

62

 

***I

vote

Statistieken van het spoorvervoer

Verslag:  Karima Delli (A8-0038/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

[2017/0146(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

81

 

*

vote

Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank

[2018/0804(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

79

Deadline

***I

vote

Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Verslag:  Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

[2017/0329(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

80

Deadline

***I

vote

Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië

Verslag:  Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië

[2017/0242(COD)]

Commissie internationale handel

91

Deadline

 

vote

Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

[2017/2990(DEA)]

B8-0136/2018

82

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear

Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Duitsland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

[2018/2025(BUD)]

Begrotingscommissie

75

Deadline

 

vote

Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

[2018/2579(RSO)]

56

Deadline

 

vote

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

Verslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

[2017/2052(INI)]

Begrotingscommissie

55

Deadline

 

vote

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

Verslag:  Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

[2017/2053(INI)]

Begrotingscommissie

21

Deadline

 

vote

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

Verslag:  Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

[2017/2226(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

15

Deadline

 

vote

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018

Verslag:  Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018

[2017/2260(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

88

   

point

Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2627(RSP)]

89

Deadline

 

point

Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2628(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

     

point

Gecombineerde behandeling - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

18

Deadline

*

 

-

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

16

Deadline

*

 

-

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Verslag:  Paul Tang (A8-0050/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

68

Deadline

 

point

Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)

Mondelinge vraag - [2018/2566(RSP)]

         

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Commissie internationale handel

Commissie

Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)

95

Deadline

 

point

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verklaring van de Commissie

[2018/2633(RSP)]

31

Deadline

***I

point

Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties

Verslag:  Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs

61

Deadline

***I

point

Het programma Creatief Europa (2014-2020)

Verslag:  Silvia Costa (A8-0369/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

     

point

Gecombineerde behandeling - Visserijovereenkomst met de Comoren

13

 

***

 

-

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren

Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0058/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Commissie visserij

59

     

-

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie)

Verslag:  João Ferreira (A8-0055/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

[2017/2266(INI)]

Commissie visserij


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven