r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2018 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans, M. (Michel) Barnier, A. (Antonio) Tajani e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 12:20   DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG      

 

70

Deadline

 

point

Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2573(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats

27

   

point

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2502(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

48

 

***

vote

Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Aanbeveling:  Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG van de Raad tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

[2017/0213(APP)]

Begrotingscommissie

47

 

***

vote

Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Aanbeveling:  Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

[2016/0006(NLE)]

Commissie internationale handel

17

   

vote

Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen

Verslag:  István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Verslag over een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen

[2017/2067(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

42

Deadline

***I

vote

Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Verslag:  Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

[2016/0149(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

43

Deadline

***I

vote

Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen

Verslag:  Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

[2017/0015(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

77

 

***I

vote

Instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

Verslag:  Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

50

Deadline

 

vote

Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU

Verslag:  Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Verslag over gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU

[2017/2015(INI)]

Commissie internationale handel

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

46

Deadline

 

vote

Achterstandsregio's in de EU

Verslag:  Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Verslag over achterstandsregio's in de EU

[2017/2208(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

10

Deadline

 

vote

De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering

Verslag:  Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Verslag over de rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering

[2017/2006(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

15:00 - 23:00   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - MFK en eigen middelen voor de periode na 2020

56

Deadline

   

-

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

Verslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

[2017/2052(INI)]

Begrotingscommissie

55

Deadline

   

-

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

Verslag:  Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

[2017/2053(INI)]

Begrotingscommissie

49

Deadline

 

point

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III

Verslag:  Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie

[2017/2286(BUD)]

Begrotingscommissie

De stemming vindt op donderdag plaats

87

Deadline

 

point

De situatie in Syrië

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2626(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

84

   

point

Verwachtingen van de EU met het oog op de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Raad EU-Cuba

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2528(RSP)]

64

   

point

Nieuwe agenda voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië in het kader van de 13e jaarlijkse ministeriële bijeenkomst.

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2526(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees Semester

21

Deadline

   

-

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

Verslag:  Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

[2017/2226(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

15

Deadline

   

-

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018

Verslag:  Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018

[2017/2260(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven