r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen

09:00 - 10:30   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG      

 

22

   

point

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2910(RSP)]

10:30 - 12:20   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG      

 

57

   

point

Debat met de Ierse premier Leo Varadkar over de toekomst van Europa

[2017/3023(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

41

 

***I

vote

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

Verslag:  Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

[COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)]

Commissie internationale handel

53

 

*

vote

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström

Verslag:  Indrek Tarand (A8-0003/2018)

Verslag over de voordracht van Eva Lindström voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

[14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

52

 

*

vote

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy

Verslag:  Indrek Tarand (A8-0002/2018)

Verslag over de benoeming van Tony James Murphy tot lid van de Rekenkamer

[14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

42

Deadline

***I

vote

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Verslag:  José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

40

Deadline

***I

vote

Energie-efficiëntie

Verslag:  Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

45

Deadline

***I

vote

Governance van de energie-unie

Verslag:  Michèle Rivasi, Claude Turmes (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie industrie, onderzoek en energie

15:00 - 23:00   Debatten      

 

66

   

point

Rusland - De invloed van propaganda op EU-landen

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2507(RSP)]

36

Deadline

 

point

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

Verslag:  Romana Tomc (A8-0406/2017)

Verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

[2017/2039(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

67

   

point

Besluit over de strategie inzake kunststoffen

Verklaring van de Commissie

[2018/2508(RSP)]

32

 

*

point

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)]

Commissie juridische zaken

38

 

***

point

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

Aanbeveling:  Max Andersson (A8-0400/2017)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

[12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)]

Commissie juridische zaken

49

   

point

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

Mondelinge vraag - [2017/3008(RSP)]

         

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Daniela Aiuto (O-000094/2017 - B8-0616/2017)

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie

Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

68

   

point

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

Verklaring van de Commissie

[2018/2509(RSP)]


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU (Taskforce Artikel 50)

Deze dienst neemt de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk op zich in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven