r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2018 17:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans, A. (Antonio) Tajani e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

     

point

Gecombineerde behandeling - Schone energie

42

Deadline

***I

 

-

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Verslag:  José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt op woensdag plaats

40

Deadline

***I

 

-

Energie-efficiëntie

Verslag:  Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt op woensdag plaats

45

Deadline

***I

 

-

Governance van de energie-unie

Verslag:  Michèle Rivasi, Claude Turmes (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt op woensdag plaats

46

Deadline

***I

point

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad

[COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)]

Commissie visserij

21

 

***I

point

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

Verslag:  Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO)

[2017/0056(COD)]

Commissie visserij

31

   

point

Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

[2017/2040(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

65

   

point

Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

Mondelinge vraag - [2018/2501(RSP)]

         

Iskra Mihaylova (O-000100/2017 - B8-0001/2018)

Commissie regionale ontwikkeling

Commissie

Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

30

Deadline

   

-

Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030

Verslag:  José Inácio Faria (A8-0399/2017)

Verslag over internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030

[2017/2055(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

35

Deadline

   

-

Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

Verslag:  Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Verslag over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

[2017/2086(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven