r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 14 september 2017 09:00 - 12:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

Begrotingscommissie

BUDG(2017)0914_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 14 september 2017, 9.00 - 10.00 uur (coördinatorenvergadering)

en 10.00 - 12.00 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

14 september 2017, 9.00 - 10.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

14 september 2017, 10.00 - 12.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·19-20 juni 2017 PV - PE606.259v01-00

* * *

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 - alle afdelingen

BUDG/8/09490

2017/2044(BUD)

 

Corapporteurs:

Siegfried Mureșan (PPE)

Richard Ashworth (ECR)

DT - PE609.528v01-00

Ten principale:

BUDG

   

Adviezen:

AFET -

Cristian Dan Preda (PPE)

AD - PE606.051v02-00

AM - PE607.894v01-00

AB - PE609.553v01-00

 

DEVE -

Charles Goerens (ALDE)

PA - PE609.383v01-00

AB - PE609.524v01-00

 

INTA -

Reimer Böge (PPE)

AD - PE607.959v02-00

AM - PE609.290v01-00

AB - PE609.519v01-00

 

CONT -

Joachim Zeller (PPE)

PA - PE606.012v01-00

AM - PE608.065v01-00

 

ECON -

Markus Ferber (PPE)

AD - PE606.132v02-00

AM - PE609.313v01-00

AB - PE609.538v01-00

 

EMPL -

Deirdre Clune (PPE)

AD - PE607.885v02-00

AM - PE608.139v02-00

AB - PE609.514v01-00

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE604.869v03-00

AM - PE608.072v01-00

AB - PE609.573v01-00

 

ITRE -

Jerzy Buzek (PPE)

PA - PE606.112v01-00

 

IMCO -

Daniel Dalton (ECR)

AD - PE604.889v03-00

AM - PE607.789v02-00

AB - PE609.536v01-00

 

TRAN -

Evžen Tošenovský (ECR)

AD - PE606.064v02-00

AM - PE607.866v01-00

AB - PE609.516v01-00

 

REGI -

Iskra Mihaylova (ALDE)

PA - PE606.253v01-00

AM - PE609.366v01-00

AB - PE609.564v01-00

 

AGRI -

Tibor Szanyi (S&D)

AD - PE606.201v02-00

AM - PE608.082v01-00

AB - PE609.562v01-00

 

PECH -

Alain Cadec (PPE)

AD - PE605.915v02-00

AM - PE609.281v01-00

AB - PE609.470v01-00

 

CULT -

Morten Løkkegaard (ALDE)

AD - PE606.013v02-00

AM - PE607.860v01-00

 

JURI -

Pavel Svoboda (PPE)

 
 

LIBE -

Petr Ježek (ALDE)

AD - PE606.219v02-00

AM - PE609.388v01-00

AB - PE609.561v01-00

 

AFCO -

Danuta Maria Hübner (PPE)

AD - PE606.067v02-00

AM - PE606.250v01-00

 

FEMM -

Barbara Matera (PPE)

PA - PE606.300v01-00

AM - PE609.544v01-00

AB - PE609.600v01-00

 

PETI -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling begrotingsamendementen

 • 5. 
  Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018

BUDG/8/10016

2017/2076(BUD) COM(2017)0270 - C8-0161/2017

 

Rapporteur:

Inese Vaidere (PPE)

 

Ten principale:

BUDG

   

Adviezen:

REGI -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 12 oktober 2017, 11.00 uur

 • 6. 
  Gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2017 Verstrekking van financiering voor het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en verhoging van de reserve voor noodhulp (EAR) naar aanleiding van de herziening van de Verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader

BUDG/8/10560

2017/2135(BUD)

 

Rapporteur:

Jens Geier (S&D)

 

Ten principale:

BUDG

   

Adviezen:

AFET

   
 

DEVE

   
 

CONT

   
       

·Behandeling ontwerpverslag

 • 7. 
  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling

BUDG/8/10554

2017/2134(BUD) COM(2017)0480 - C8-0235/2017

 

Rapporteur:

Jens Geier (S&D)

 

Ten principale:

BUDG

   

Adviezen:

AFET

   
 

DEVE

   
       

·Behandeling ontwerpverslag

 • 8. 
  Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

BUDG/8/09701

2017/2052(INI)

 

Corapporteurs:

Jan Olbrycht (PPE)

Isabelle Thomas (S&D)

 

Ten principale:

BUDG

   
       

·Gedachtewisseling - ontwerpresolutie betreffende de discussienota over de toekomst van de financiën van de EU tot 2025

 • 9. 
  Vastgoedbeleid
 • Gedachtewisseling over ontvangen nieuwe informatie

* * *

*** Stemming ***

 • 10. 
  Begroting 2017: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Jens Geier (S&D)

 • DEC 18/2017
 • Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 11. 
  Begroting 2017: Overige afdelingen

Rapporteur: Indrek Tarand (Verts/ALE)

 • Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 12. 
  Vastgoedbeleid

Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)

 • Bouwproject EDEO - Nepal
 • Bouwproject EDEO - Libanon
 • Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

* * *

 • 13. 
  Garantiefonds voor extern optreden

BUDG/8/07915

***I 2016/0274(COD) COM(2016)0582 - C8-0374/2016

 

Rapporteur:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Ten principale:

BUDG*

   

Adviezen:

AFET, DEVE*, INTA, LIBE

       

·Verslaggeving aan de commissie overeenkomstig artikel 69, onder f

 • 14. 
  EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

BUDG/8/07896

***I 2016/0275(COD) COM(2016)0583 - C8-0376/2016

 

Rapporteur:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE597.628v01-00

Ten principale:

BUDG*

   

Adviezen:

AFET -

Eduard Kukan (PPE)

AD - PE595.732v02-00

AM - PE599.635v01-00

 

DEVE* -

Nirj Deva (ECR)

AD - PE599.683v03-00

AM - PE601.033v01-00

 

INTA -

Salvatore Cicu (PPE)

AD - PE595.736v02-00

AM - PE599.616v01-00

 

ECON -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI -

Aldo Patriciello (PPE)

AD - PE597.737v02-00

AM - PE600.962v01-00

       

·Verslaggeving aan de commissie overeenkomstig artikel 69, onder f

------

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

26 t/m 28 september 2017


Delen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven