r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gedelegeerde richtlijn

Gedelegeerde richtlijnen bevatten regels waarmee verdere invulling wordt gegeven aan eerder vastgestelde wetgeving. Gedelegeerde richtlijnen geven aan wat de beoogde resultaten zijn, maar precies hoe deze bereikt worden moeten de lidstaten in nationale wetgeving vaststellen. Lidstaten zijn wel verplicht regelgeving in te voeren en moeten zich daarbij aan de kaders houden die in een gedelegeerde richtlijn zijn aangegeven.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Gedelegeerde richtlijn in detail

Toepassingsgebied

Gedelegeerde richtlijnen zijn niet direct toepasbaar, omdat ze eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De gedelegeerde richtlijn geeft aan wat voor soort maatregelen er nodig zijn om bepaalde doelen te realiseren, maar het is aan de lidstaten om ze toe te passen in hun nationale wetgeving.

De ruimte voor de lidstaten om de regels naar eigen inzicht te interpreteren is echter beperkt; voor gedelegeerde richtlijnen geldt dat ze vaak al tot in detail zijn uitgewerkt. Het gaat bij gedelegeerde richtlijnen meer om de vraag hoe ze wetstechnisch en juridisch passend gemaakt kunnen worden, enkele nationale accenten en nuanceringen daargelaten.

Om er voor te zorgen dat de doelen van een gedelegeerde richtlijn worden bereikt, moeten lidstaten gedelegeerde richtlijnen op tijd omzetten in nationale wetgeving. Een lidstaat kan voor het Europees Hof van Justitie worden gedaagd als hij dat niet op tijd heeft gedaan, of als de nationale wetgeving niet bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen in de gedelegeerde richtlijn.

Voorbeeld:

De EU heeft in 2014 een nieuw kader opgesteld waar de handel in financiële instrumenten aan zou moeten voldoen. Gezien de complexiteit van de handel in financiële producten moest de Commissie dat kader middels een reeks technische regelingen verder invullen. Eén van deze regelingen gaat in op hoe de belangen van investeerders in investeringsfondsen beter gewaarborgd kunnen worden. Vervolgens moesten de lidstaten deze waarborgen inpassen in het bestaande nationale toezicht en regelgeving met betrekking tot investeringsfondsen.

Vaststellen gedelegeerde richtlijnen

De procedure voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen wordt mede gebruikt voor het vaststellen van gedelegeerde richtlijnen.

Op basis van een bestaande Europese wet mag de Europese Commissie gedelegeerde richtlijnen opstellen. Experts beoordelen de voorstellen, en het Europees Parlement en de Raad van Ministers kunnen vooraf en/of achteraf bezwaar maken.

2.

Meer informatie

Terug naar boven