r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoeringsverordening

Uitvoeringsverordeningen bevatten regels die nodig zijn om eerder aangenomen Europese wetgeving goed uit te kunnen voeren. Uitvoeringsverordeningen hebben 'rechtstreekse werking', ze zijn direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Wanneer er sprake is van strijdigheid tussen nationale regelgeving en een uitvoeringsverordening dan telt wat er in de uitvoeringsverordening staat.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Uitvoeringsverordening in detail

Toepassingsgebied

Uitvoeringsverordeningen zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Op deze manier horen de bepalingen die in een uitvoeringsverordening staan in alle lidstaten van de EU op een zelfde manier te worden ingevoerd en overal tot een gelijk resultaat leiden. Lidstaten zijn verplicht om uitvoeringsverordeningen uit te voeren.

Wanneer uitvoeringsverordeningen in strijd zijn met nationale wetgeving zal de nationale wetgeving op dit punt buiten beschouwing worden gelaten.

Uitvoeringsverordeningen kunnen alleen worden vastgesteld wanneer er in Europese wetgeving is voorzien in verdere uitwerking van de bedoelde maatregelen in uitvoerende wetgeving. Een uitvoeringsverordening mag niet meer bevatten dan regels om ervoor te zorgen dat een stuk wetgeving 'volgens eenvormige voorwaarden' wordt uitgevoerd. Uitvoeringsverordeningen betreffen heel specifieke onderwerpen en zijn in principe technisch van aard.

Voorbeeld

De EU wil dat er in de interne markt één set regels komt voor het kunnen handelen in bouwmaterialen. Dat principe wordt vastgelegd in een richtlijn of verordening. In die richtlijn of verordening staat ook omschreven binnen welke kaders de Commissie verdere invulling van de regel kan uitwerken. Een uitvoeringsverordening kan bijvoorbeeld vaststellen precies welke bouwmaterialen onder deze regels vallen, of regelen dat er één systeem van certificering komt voor bepaalde bouwproducten.

Vaststellen uitvoeringsverordening

Er zijn twee procedures voor het vaststellen van een uitvoeringsverordening.

In beide gevallen ligt het initiatief en het uiteindelijke besluit bij de Europese Commissie, maar het verschil tussen de twee is of de Commissie wel of geen goedkeuring nodig heeft van een comité waar vertegenwoordigers van de lidstaten in plaatsnemen, een zogeheten comitologie-comité.

Op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid geldt dat de Raad het initiatief neemt en ook het uiteindelijke besluit neemt.

2.

Meer informatie

Terug naar boven